تکریم ارباب رجوعپرشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

فرم نظر سنجی ارباب رجوع

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
*
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:
شفافیت فرایند نحوه اطلاع رسانی در باره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی در باره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
*
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
*
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواستها
*
دقت کارمنددر انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
*
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
میزان مراجعه به قسمت ها وبخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظم ، ترتبی و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدم
دریافت یکباره مدارک واطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری ( نظیر کپی شناسنامه ، کارت ملی و ..) به بخشهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت
خیلی کم کم متوسط یاد خیلی زیاد
احساس رضایت ازخدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمیبنه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
جنسیت
سن


* = ضروری