تکریم ارباب رجوعپرشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

فرم نظر سنجی ارباب رجوع

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
*
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:
شفافیت فرایند نحوه اطلاع رسانی در باره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی در باره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
*
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
*
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواستها
*
دقت کارمنددر انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
*
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
میزان مراجعه به قسمت ها وبخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظم ، ترتبی و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدم
دریافت یکباره مدارک واطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری ( نظیر کپی شناسنامه ، کارت ملی و ..) به بخشهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت
احساس رضایت ازخدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمیبنه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
جنسیت
سن


* = ضروری