1- ارائه فرم نظر سنجی در محل استقرار میز خدمت

2- ارائه شرایط صدور مجوز در محل استقرار میز خدمت

3- دسترسی از طریق سیستم رایانه مستقر در محل در خصوص پیگیری سوالات اداری