شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعاتساختار و نحوه‌ی انتخاب اعضاء