قوانین و مقرراتآئین نامه صدور مجوز دایمی نشر کتاب

آئین نامه صدور مجوز دایمی نشر کتاب

آئین نامه صدور مجوز دایمی نشر کتاب
       به استناد ( اهدف و سیاستها و ضوابط نشرکتاب) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ اردیبهشت ١٣٦٧ ، آئین نامه صدور مجوز دایمی چاپ و نشر کتاب ) یک نسخه از متن نهایی اثر را به انضام دودرخواست مجوز کتاب در تاریخ ١٢/٣/٧٨ به تصویب وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی رسید.
ماده ١: در این آئین نامه :
ناشر ، عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .
مجوز قبل قبل از چاپ ، برگه ای است حاوی مشخصات کتاب ( شامل عنوان کتاب ، نام و نام خانوادگی پدید آورنده ، نام ناشر ، تاریخ ونوبت چاپ ) که از جانب ناشرتکمیل می شود و توسط فرد مسئول در اداره کل چاپ ونشر امضابا رعایت ( اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتبا ) یک نسخه از متن نهایی اثر را به انضمام دو نسخه درخواست مجوز قبل از چاپ که مهر و امضای ناشر رسیده است ، تحویل دبیرخانه اداره کل چاپ ونشر میدهند و رسید دریافت می کنند .
تبصره ١: برگه درخواست مجوز قبل از چاپ از طریق اداره کل چاپ و نشر در اختیار ناشران قرار داده می شود.
تبصره ٢: مجوز دایمی چاپ و نشر کتاب منحصرا برای ناشران صادر میشود.
ماده ٣: مجوز صادر شده مادام که تغییری ( اعم از کسر یا اضافه ) در اثر داده نشدهاست برای تمامی چاپهای بعدی آن نیز معتبر است .
ماده ٤: ناشر در هر نوبت چاپ باید دو نسخه از اثر چاپ شده را پیش از توزیع به ادار کل چاپ و نشر تحویل دهد و رسید دریافت کند.
ماده ٥: مسئولیت هر گونه تغییر در اثر ( توسط ناشر یا هر شخص دیگر ) که مغایر با نسخه ارائه شده برای صدور مجوز قبل از چاپ باشد از لحاظ حقوقی یا کیفیری متوجه ناشر است .
تبصره  ویرایش صوری و فنی اثر از شمول تغییر خارج است .
ماده ٦:در صورت احراز تخلف ناشی از دخل و تصرف ناشر اثر ، در چاپهای دوم به بعد بنا به رای هیئت رسیدگی به تخلفات ، اداره کل چاپ و نشر مجاز به توقیف اثر در هر مرحله است .
تبصره  درصورتی که تغییر در اثر متضمن (جرم ) باشد ، موضوع به مراجع صالحه قضایی ارجاع خواهد شد.
ماده ٧: به ناشری که بر خلاف ماده ٤ ا ین آئین نامه عمل کند ، بار اول و دوم اخطار کتبی داده میشود.
ماده ٨: ناشری که براساس ماده ٦ این آئیین نامه تخلف کند به سه ماه تا یکسال تعلیق پروانه نشر محکوم خواهد شد.
ماده ٩: براساس ماده ٢٥ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوب شورای انقلاب فرهنگی ، مورخ ١٣٧٥ ، برای رسیدگی و احراز تخلف از مفاد و آئین نامه ، هیئتی مرکب از ٥ نفر به شرح ذیل با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
١:مدیر کل چاپ و نشر یا نماینده تام الاختیار وی
٢: یکی نفر از اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به انتخاب اتحادیه
٣: یک کارشناس حقوقی به انتخاب دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
٤و ٥ یک ناشر صاحب نظر در امور تالیف و نشر کتاب به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصیمات این هیات بااکثریت آرا لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ١٠: این آئین نامه مشتمل بر ١٠ ماده و ٤ تبصره به تصویب رسید واز تاریخ تصویب ،   کلیه آئین نامه های مغایر با آن از درجه اعتبار ساقط است.
مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی
ماده ٦: مسئول اجرا
مسئولیت اجرای این سیاستها و ضوابط به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این وزارتخانه مکلف است در ایفای وظیفه خود از نظریات اعضای هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب به صورتی که شرح داده شدهاست استفادهکند ، و ارگانها و ادارات و مراکز ذیربط به نوبه خود موظف اند در این خصوص با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکار و هماهنگی نمایند.
ماده ٧: این آئین نامه در ٧ ماده و ٧ تبصره در جلسه های ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیدهاست.
تعیین دستگاههای مسئول پیگیری مستول پیگیری امر اشتغال و ارتقای علمی فرهنگی و آموزشی جوانان دیپلمه ای که به دانشگاهها راه نمی یابند