قوانین و مقرراتقوانین آگهی های دولتی

قوانین آگهی های دولتی

مقررات آگهی‌های دولتی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. 
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. 
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. 
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. 
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. 


مصوبه مجلس شورای اسلامی
تاریخ ١٣٦٦/٣/٢

ماده ٢ بند (٥) از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
٥- اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی
و استانداری‌های سراسر کشور

٦٥١٩٩
١٣٧٨/١٢/١٦


در اجرای بند «٥» ماده(٢) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ١٣٦٥ راجع به تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی و تقسیم آن بین جراید و براساس نظریه شماره ٣٦٢٩١/١ مورخ٧٨/١١/٢٦وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی، حداقل سه (٣) روز قبل از موعد چاپ، آگهی‌های مورد نظر را به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند و از درج نام نشریه خاص جهت چاپ آگهی‌های مزبور خودداری و در صورت لزوم تنها به ذکر عبارت «روزنامه صبح و یا عصر و تعداد آن» اکتفا نمایند. 
حسن حبیبی 
معاون اول رییس جمهور

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید


بخشنامه دبیر هیأت دولت 

٧٣٤٣٠/٣٤٣٩٤

١٣٨٤/١١/١٠


بسمه تعالی
اعضای محترم هیأت دولت


با احترام ،‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ١٣٨٤/١١/٥ مقرر نمود:
کلیه دستگاه‌های اجرایی انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهند.

مسعود زریبافان

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید


 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده٢٢٢ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (٢) ، (٣) ، (٤) و (٥) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ٥- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ٢ –  وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده ٣-  موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده ٤-  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ٥٠ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

تبصره -  شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده ٥-  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .
تبصره –  فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

 قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب ١٣٣٦/٤/١٣ با اصلاحات بعدی:

ماده ١-از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بنگاه راه آهن و بانک ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت هایی که به سرمایه دولت اداره می شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.

 

شیوه تنظیم و مراحل سفارش چاپ آگهی به اداره آگهی‌های دولتی
جهت سفارش چاپ آگهی دولتی ضروری است موارد ذیل رعایت شود:

١- در خواست چاپ آگهی طبق فرمت پیوستی و در سر برگ آگهی دهنده باشد.
٢- متن آگهی، تایپ شده و حتی الامکان توسط آگهی دهنده طراحی شود.
٣- چنانچه آگهی طرح گرافیکی دارد الزاماً نسخه پرینت شده توأم با CD ( مود رنگ CMYK پسوند TIF) ارسال شود.
٤- کپی از متن آگهی ( و CD) به تعداد نشریات و یک نسخه اضافه‌تر ضمیمه باشد.
٥- هر فقره آگهی ( که دارای موضوع متفاوت از دیگری است) طی در خواستی مستقل سفارش شود.)
٦- تعداد نشریات درخواستی بدون ذکر نام باشد .(‌نشریاتی که خارج از گردش کار توزیع قرار دارند مستثنی می باشند.) 
٧- متن آگهی حداقل ٤ روز اداری قبل از تاریخ چاپ مورد درخواست، ‌تحویل اداره آگهی ‌های دولتی شود.
٨- عبارت « تیتر صفحه اول دارد» در نامه در خواستی ذکر شود و متن تیتر مزبور ( چنانچه متن خاصی مورد نظر است) به طور مشخص و جداگانه در بالای متن آگهی و کپی‌های آن تایپ شود.( هر آگهی که به تیتر در صفحه اول نیاز نداشته باشد قید عبارت « تیتر ندارد» کفایت می کند.) 
٩- چاپ آگهی به تناسب قیمت از زیاد به کم در صفحات ( اول)- (‌آخر)- ( دوم یا سوم) –( داخلی) تعریف می شود.
١٠- عین آرم و ملحقات آن به طور رنگی و واضح‌ در متن آگهی درج و عبارت « چاپ همراه با آرم» در نامه ارسالی ذکر شود. در صورت تأکید به عدم درج آرم،‌ لازم است متن آگهی در کاغذ بدون آرم بوده و عبارت « چاپ بدون آرم» در نامه ارسالی ذکر شود.
١١- اندازه آگهی مضربی از کادر واحد که به ابعاد تقریبی ( ٥/٣ × ٨) سانتیمتر است، در خواست شود. در صورت عدم آشنایی با کادر واحد در مطبوعات کثیرالانتشار‌،‌ اعلام اندازه به صورت حروف معمولی _ ریز یا درشت کفایت می کند.
١٢- با توجه به مسائل فنی در نشریات، اداره آگهی‌‌های دولتی راساً نسبت به تغییرات پیش بینی نشده تصمیم گیری می نماید. 

 

قالب‌بندی (‌فرمت) مکاتبات

نمونه سفارش چاپ آگهی دولتی که لازم است در سر برگ سازمان آگهی دهنده تنظیم و ارسال شود: 


به : اداره آگهی‌های دولتی 

با سلام 
احتراماً‌ یک فقره متن آگهی به پیوست ایفاد می گردد، ‌خواهشمند است نسبت به ارسال آن جهت چاپ در مطبوعات کثیرالانتشار اقدام لازم معمول فرمایید.
١- موضوع آگهی: 
٢- تعداد نشریات:
٣- تعداد نوبت چاپ در هر نشریه:
٤- تاریخ چاپ:
٥- تیتر در صفحه اول: ( دارد/ ندارد)
٦- متن در صفحه: ( داخلی – دوم یا سوم- آخر– اول)
٧- اندازه چاپ آگهی:
٨- شماره تلفن تماس و نام ‌هماهنگ کننده :

نظر به قوانین جاری مبنی بر عدم ذکر نام نشریات توسط دستگاه‌های اجرایی نشریه تعیین شده توسط اداره تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی، عیناً مورد درخواست این اداره تلقی می‌گردد. ضمناً اعتبار لازم به میزان کل هزینه آگهی تامین شده و پرداخت مبلغ مربوط حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ارسال گواهی پرداخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تعهدات این...(وزارت/ سازمان/ شرکت/ اداره/ مرکز/ دانشگاه/ بانک...) می‌باشد.

مهر و امضاء

مدیر عامل سازمان یا شرکت/مدیر روابط عمومی آگهی دهنده
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار 
نشریات غیر ضرور

٢٤٤٢-ق
١٣٦٥/٨/١٥
مصوب مجلس شورای اسلامی

وزارت ارشاد اسلامی
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور که در جلسة روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ١٣٦٥/٨/١٣ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمارة١/٤٤٠٨  مورخ١٣٦٥/٨/١٩  ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده:

اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می باشد.

تبصره١: موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می باشند:
١- وزارت ارشاد اسلامی.
٢- وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است. به تشخیص و تأیید وزارت امور خارجه.
٣- سازمان تبلیغات اسلامی
٤- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطة با چاپ کتاب و نشریه جزوه های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی
٥- سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی).
٦- تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آیین نامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه های سپاه- دفاع- جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
٧- بنیاد شهید به جز در انتشار کتاب، نشریه و مجله.
٨- بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می نمایند.
٩- وزارت اطلاعات در رابطة با نشر مسایل امنیتی.
تبصره٢: وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی)‌و در زمینه های فرهنگی در صورت تشخیص اجازة‌ انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد.
تبصره٣: بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنل شاغل و هزینه های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
تبصره٤: وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با مشاهدة تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.
تبصره٥: هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می باشد.
تبصره٦: وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف ٤ ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و شش تبصره در جلسة روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ١٣٦٥/٨/١٣  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


جناب آقای حسینی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

٤٧٣١٠/٣٨٥١٤/١٩٨٨٨٢  تاریخ ٩٠/١٠/١٠

با سلام، بازگشت به نامه شماره ٩١٢٠٤/١ مورخ ١٣٩٠/٦/١٩ درخصوص «ضوابط انتشار و نرخ چاپ آگهی‌های دولتی»، به استحضار می‌رساند با توجه به بند (٥) ماده (٢) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوب ١٣٦٤- موضوع جزو صلاحیت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و وزارت مذکور می‌تواند براساس صلاحیت قانونی یاد شده اقدام لازم را انجام دهد.

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید 

 کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

١/١٧٩٧٧٨ تاریخ ٩٠/١٢/٣


با سلام

احتراماً، به استناد نامه شماره ١٩٨٨٨٢/٣٨٥١٤/٤٧٣١٠ مورخ ١٣٩٠/١٠/١٠ دبیر محترم هیأت دولت و در اجرای بند (٥) ماده (٢) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مقررات جاری، به پیوست آیین‌نامه تعرفه نرخ آگهی‌های دولتی در مطبوعات در (١٠) ماده و (٤) تبصره برای استحضار و ابلاغ به واحدهای تابعه ایفاد می‌شود.
سید محمد حسینی

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید


آیین ‏نامه تعرفه نرخ آگهی‏ های دولتی

ماده١ – نرخ چاپ آگهی‏های دولتی و گزارش آگهی (رپرتاژ) در مطبوعات با قطع یا فرم روزنامه‏ ای برای هر کادر رنگی به ریال به شرح جدول زیر است:/ ٧٦٠٧٦

 ردیف محاسبه گروه(١)گروه(٢)گروه(٣) گروه(٤)گروه(٥)
 صفحه اول١٥/٠٠٠/٠٠٠
١٢/٠٠٠/٠٠٠
٨/٥٠٠/٠٠٠
٥/٠٠٠/٠٠٠
٣/٥٠٠/٠٠٠
 صفحه آخر٩/٠٠٠/٠٠٠
٧/٢٠٠/٠٠٠
٥/١٠٠/٠٠٠
٣/٠٠٠/٠٠٠
٢/١٠٠/٠٠٠
 صفحه دوم یا سوم٦/٠٠٠/٠٠٠
٤/٨٠٠/٠٠٠
٣/٤٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠
١/٤٠٠/٠٠٠
 صفحه داخلی٣/٠٠٠/٠٠٠
٢/٤٠٠/٠٠٠
١/٧٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٧٠٠/٠٠٠

 ردیف محاسبه
گروه(٦)گروه(٧)گروه(٨)گروه(٩)گروه(١٠)
 صفحه اول
٣/٠٠٠/٠٠٠
٢/٥٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
 صفحه آخر
١/٨٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠
١/٢٠٠/٠٠٠
٩٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠
 صفحه دوم یا سوم
١/٢٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠
٤٠٠/٠٠٠
 صفحه داخلی
٦٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠
٤٠٠/٠٠٠
٣٠٠/٠٠٠
٢٠٠/٠٠٠

تبصره ١-  قیمت‏های یاد شده بر مبنای کادر واحد مطبوعات به اندازه تقریبی (mm ٣٥×٨٠) یا ٢٠ سطر از سطرشمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کادرهایی که با ١٠% اختلاف نسبت به اندازه فوق کوچکتر یا بزرگتر به چاپ می‏رسند با همین جدول محاسبه می‏شوند.
تبصره ٢-  در مطبوعات با شمارگان یکصدهزار نسخه و بالاتر که همواره با حداقل ١٦ صفحه یا بیشتر چاپ می‏شوند، قیمت سایر صفحات رویه نیز مطابق با صفحه دوم یا سوم محاسبه می‏شود. صفحات رویه شامل دوم، سوم، چهارم و سه صفحه ماقبل آخر می‏باشد.

ماده ٢-  نرخ چاپ آگهی‏های دولتی در نشریات مجلد شده برای هر سانتیمتر مربع رنگی به ریال به شرح جدول زیر است:

 

 

 

ردیف محاسبه
گروه(١١)گروه(١٢)گروه(١٣)گروه(١٤)گروه(١٥)
پشت جلد
١٨٠٠٠
١٦٠٠٠
١٤٠٠٠
١٢٠٠٠
١٠٠٠٠
داخل جلد
١٣٥٠٠
١٢٠٠٠
١٠٥٠٠
٩٠٠٠
٧٥٠٠
داخلی٩٠٠٠
٨٠٠٠
٧٠٠٠
٦٠٠٠
٥٠٠٠

تبصره: کلیه صفحات داخلی که با کاغذ جلد چاپ شده ‏اند به قیمت داخل جلد محاسبه می‏شوند.

ماده ٣ – آگهی‏هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ملزم به پرداخت وجه آن هستند مطابق با سایر آگهی‏ها صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت چاپ در مطبوعات اقدام و قیمت آنها قبل از چاپ دریافت و به شرح زیر محاسبه می‏شود:
الف – در نشریاتی که شمارگان آنها تا یکصدهزار نسخه است نرخ چاپ آگهی‏های حقوقی شامل ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی بر مبنای هر کلمه هشتصد (٨٠٠) ریال و سایر آگهی‏های حقوقی شامل تحدید حدود، نوبتی، فقدان سند، اجرایی،  مزایده، دادرسی مدنی، حصر وراثت و غیره بر مبنای هر کلمه چهارصد (٤٠٠) ریال محاسبه می‏گردد.
ب – نرخ چاپ هر دو گروه از آگهی‏های یاد شده فوق در نشریات با شمارگان یکصدهزار نسخه و بالاتر بر مبنای هر کلمه یکهزار و پانصد (١٥٠٠) ریال خواهد بود اعمال این قیمت مشروط به انتخاب نام نشریه از طرف صاحبان آگهی است. در غیر اینصورت مطابق با ردیف الف محاسبه می‏َشود.
تبصره – چاپ آگهی‏های این ماده با حروف ١٠ نازک از فونت‏های معمول هر نشریه به صورت سیاه و سفید صورت خواهد گرفت.

ماده ٤-  نرخ چاپ کلیه آگهی‏هایی که به صورت سیاه و سفید منتشر می‏َشوند در مواد (١) و (٢)  بیست درصد (٢٠%)  کمتر از تعرفه ‏های مقرر و نرخ چاپ آگهی‏های کیفری دادگستری در کلیه نشریات متقاضی برای هر کادر رنگی یا سیاه و سفید ٠٠٠/٢٠٠ ریال و در صورت تاکید آگهی دهنده جهت چاپ در نشریات غیرمتقاضی، مطابق با قیمت سیاه و سفید در گروه مربوط خواهد بود. چاپ کلیه آگهی‏های کیفری دادگستری حداکثر با فونت ١٢ نازک و کمترین فاصله سطر مورد پذیرش خواهد بود.

ماده ٥-  به نرخ چاپ آگهی‏های دولتی در نشریاتی که به زبان غیرفارسی انتشار می‏یابند سی درصد (٣٠%) اضافه می‏شود.

ماده ٦-  به نرخ چاپ آگهی‏های دولتی، در نشریاتی که به صورت محلی یا استانی منتشر و یا توزیع می‏شوند بیست درصد (٢٠%) اضافه می‏شود. انتشار آگهی در ویژه ‏نامه ‏های استانی که جراید سراسری چاپ و توزیع می‏نمایند، منوط به دارا بودن مجوز مربوط خواهد بود و محاسبه مبلغ آن مطابق با شمارگان ویژه‏نامه و بدون اعمال این ماده صورت می‏پذیرد. نشریاتی که خاستگاه محلی و یا استانی دارند نسبت به ویژه‏نامه‏ها و نشریات سراسری، با رعایت سایر قوانین و صلاحدید مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در اولویت توزیع آگهی قرار گیرند.

ماده ٧-  هزینه‏ های مربوط به تهیه عکس، ترجمه، طراحی آگهی و سایر هزینه‏ های جانبی با کارشناسی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده سازمان آگهی دهنده است.

ماده ٨-  جداول مربوط به قیمت درج آگهی در خبرگزاری‏ها و پایگاه‏های اطلاع‏رسانی اینترنتی دارای مجوز متعاقباً اعلام خواهد شد.

ماده ٩ -  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آغاز هر سال رتبه رسانه‏ها را در ردیف محاسباتی آگهی‏های دولتی براساس ارزیابی شاخص‏های کمی و کیفی رسانه و میزان التزام آن به قانون مطبوعات و سایر مقررات مربوط تعیین خواهد نمود.

ماده ١٠-  تعرفه‏های مذکور در این آیین‏نامه تا پایان سال ١٣٩١ اعتبار داشته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفه‏ های جدید را حداکثر تا پایان اسفند ماه این سال اعلام می نماید.

برای دریافت تعرفه آگهی دولتی در سال ١٣٩١ اینجا کلیک کنید

برای دریافت تعرفه آگهی دولتی در سال ١٣٨٣ اینجا کلیک کنید

 

 


قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات

ماده واحده – از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی می باشند و همچنین نویسندگان ،‌ مترجمین، ‌ویراستاران، ‌گرافیست‌ها و سایر پدیدآورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع فعالیت ‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می باشند. 
تبصره ١- ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره ٢- اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، ‌از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افرایش درآمد آگهی‌های اجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل واریز می گردد تأمین خواهد شد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ١٣٨٠/٢/٢٦  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی


قوانین مرتبط با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
در خصوص معافیت ‌های مالیاتی 


ماده ١٣٩- قانون مالیات‌های مستقیم
بند ل
- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.


دستورالعمل موضوع ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تبصره (٣) ماده ١٣٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب٨٠/١١/٢٧  (معافیت موضوع بند (ل) ماده ١٣٩ اصلاحی قانون)
صادره از سازمان امور مالیاتی کشور

٢١١-٤٣٤٨/١٩١٥٤

١٣٨٣/١١/٤


ماده ١- تعریف فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- فعالیت‌های انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، حروفچینی چاپ و پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف‌کننده برسد. 
ب- فعالیت‌های مطبوعاتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در تولید و نشر خبر، گزارش، آگهی و اطلاع‌رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد. 
ج- فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه فعالیت‌هایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی، انجام مبادلات فرهنگی، پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد نظیر: ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، آموزش‌های فرهنگی و هنری، اجرای صحنه‌ای، نمایشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری
د- فعالیت‌های هنری: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه‌ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقایی، هنری نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.
ماده ٢- مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:
١-٢- پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد. 
تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود. 
٢-٢- مجوزهای تبعی:
عوامل دست‌اندرکار و مؤثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند ١-٢ فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع مجوز، دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
الف- دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز
ب- دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده ٢ 
ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد. 
د- ارایه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز
ماده ٣- مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده ١٣٩ اصلاحی این قانون نخواهند بود. 
ماده ٤- نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ١٠٤ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. 
ماده ٥- فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده ١٣٩ اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.
ماده ٦- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره٢١١-١٣٩٦٣ / ٧٠٤٠  مورخ٨٢/١٢/١٤  می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره(٣) ماده ١٣٩ اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای ١٣٨١ تحصیل می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت

ماده ٧- فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول زیر می‌باشد :

برای دریافت فهرست فعالیت های مشمول معافیت دستورالعمل بالا اینجا کلیک کنید

الف : دارا بودن کارت حرفه ‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز
ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده ٢
ج: مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند ،‌قید شده باشد.
د: ارائه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز
ماده ٣- مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند(ل) ماده ١٣٩ اصلاحی این قانون نخواهند بود.
ماده ٤- نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ١٠٤ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست بر اساس بخشنامه ‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده ٥ – فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده ١٣٩ اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدید نظر است.
ماده ٦- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی بخشنامه شماره ٢١١-١٣٩٦٣ / ٧٠٤٠    مورخ١٣٨٢/١٢/٢٤  می شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره (٣) ماده ١٣٩ اصلاحی نسبت به درآمد‌هایی که از ابتدای ١٣٨١ تحصیل می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ماده ٧- فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می باشد. 

سازمان امور مالیاتی کشور                                                                    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی