راهنمای مراجعان

1
راهنمای مراجعان
2
بسم الله الرحمن الرحیم
3
فهرست
فصل اول: مطبوعات و اطلاع رسانی 11
 مجوز تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی 31
 درخواست صدور مجوز انتشار نشریه اعم از عمومی ، داخلی و الکترونیکی 31
 مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای چاپ کتاب، نشریه، پوستر و ... 02
 دریافت پروانه فعالیت دفتر نشریه 03
 ثبت پایگاههای اینترنتی ایرانی 00
 امور غیردولتی 01
 مجوز نمایندگی فروش مطبوعات )دکه مطبوعاتی( و مراکز توزیع نشریات 02
 ویژه نشریات( 02 ( » آرم طرح ترافیک « دریافت
 مجوز استفاده از تجهیزات ماهوارهای)ویژه نشریات( 01
 درخواست وام تبصره 0 در قالب طرح اشتغالزا 02
 پاسخگویی به نمایندگان مطبوعات 02
 درخواست دسترسی سریع متقاضی به مطالب مطبوعات داخلی کشور 02
 امور ماده 31 : اخطار به نشریات، ارجاع مصوبات هیئت نظارت رسیدگی به اعتراضها 12
 دریافت روادید مطبوعاتی برای نمایندگان رسانههای خارجی 13
 مجوز فعالیت مؤسسات خدمات رسانی به نمایندگان رسانههای خارجی 10
 دریافت کارت خبری برای نمایندگان مقیم دردفاتر رسانههای خارجی و نمایندگیهای آنها 11
4
فصل اول: مطبوعات و اطلاع رسانی
 مجوز اقامت و روادید خروج و بازگشت برای نمایندگان دائم)مقیم( رسانههای خارجی 12
 مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانههای خارجی 12
 مجوز فعالیت نماینده خبری رسانههای خارجی 11
 مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی 12
 مجوز همکاری با دفاتر و نمایندگیهای رسانههای خارجی در کشور 12
 معرفینامه سفرهای برونشهری و مصاحبه و تهیه گزارش )ویژه نمایندگان رسانههای خارجی( 12
 مجوز استفاده نمایندگان رسانههای خارجی از خدمات دولتی 22
 مجوز فعالیت برای مترجمان نمایندگان رسانههای خارجی غیرمقیم 23
 مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفهای و فیلم و نوار صوتی 20
 استفاده از بانک اطلاعات مقالات مطبوعات خارجی 21
 ثبت نام در دورههای کوتاهمدت آموزش روزنامهنگاری و گرافیک مطبوعاتی 22
 آییننامه استفاده از کتابخانه دفتر مطالعات و توسعه رسانهها 22
 خرید کتابهای دفتر مطالعات و توسعه رسانهها 21
 مجوز چاپ آگهیهای نهادهای دولتی 22
 مجوز چاپ آگهیهای اشخاص طبق مقررات ثبتی و قضایی سازمان ثبت یا دادگستری 21
5
فصل دوم: کتاب و نشر 75
 مجوز قبل از چاپ کتاب 22
 مراحل تسویه کاغذ 12
 اعلام وصول کتاب بعد از چاپ 13
 موافقتنامه تأسیس لیتوگرافی و چاپخانه و عملیات تکمیلی در تهران 10
 مجوز ورود کتاب به کشور 11
 مجوز خروج کتاب از کشور 12
 مجوز کارهای چاپی غیر از کتاب 12
 مجوز صادرات و واردات لفاف )بستهبندیهای آلومینیومی، آدامس و ...( 11
 ورود دستگاههای چاپ از خارج از کشور 12
 صدور پروانه نشر کتاب، برای افراد حقیقی و حقوقی 12
 تمدید پروانه نشر کتاب 22
 شرکت در نمایشگاه کتاب استانی 23
 خرید کتاب از ناشران 20
 مجوز چاپ تقویمهای دیواری و جیبی اقلیتهای دینی 21
 مراحل بررسی طرحهای فرهنگی در خور حمایت 22
 مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 22
6
فصل سوم: مؤسسات فرهنگی و فعالیتهای آموزشی و دینی 57
 اول: کلیات و تعاریف 22
 دوم: شرایط مؤسسان و مدیرمسئول 23
 سوم: شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه 20
 چهارم: نحوه بررسی تقاضای تأسیس و نظارت بر مراکز فرهنگی 21
 پنجم: مقررات عمومی 22
 آییننامه اجرایی ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر
فعالیت آنها 22
 آییننامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری 22
 شرایط و مدارک لازم برای اعضای هیئت مؤسس و مدیرمسئول 21
 صورتجلسه تأسیس مؤسسه فرهنگی 22
 موضوعات پیشنهادی فعالیتهای فرهنگی هنری برای انتخاب و درج در اساسنامه 320
 اساسنامه مؤسسه فرهنگی هنری 321
 صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسان 332
 صورتجلسه هیئت مدیره 332
 مجوز برگزاری دورههای علمی کاربردی 332
 مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی هنری، برای اشخاص حقوقی یا حقیقی 302
 تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی هنری خارجیان مقیم ایران 302
7
فصل سوم: مؤسسات فرهنگی و فعالیتهای آموزشی و دینی
 مجوز برگزاری مجامع و گردهماییهای دینی و فرهنگی و هنری )توسط افراد حقوقی( 313
 تمدید پروانه کار و اقامت مبلغان خارجی 311
 مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی 312
 تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد 312
 تأسیس کتابخانه عمومی مساجد 312
 تأسیس کتابخانههای عمومی توسط بخش غیردولتی 312
 مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی)دبیرخانه صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت( 322
8
فصل چهارم: هنر 141
 شیوهنامه ارزشیابی شرایط متقاضیان تأسیس شرکت تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی 322
 تشکیل پرونده شرکت / مؤسسه تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی 322
 تشکیل پرونده اخذ مجوز تأسیس استودیو 323
 هماهنگی برای اجرای کنسرتهای موسیقی خارجی در ایران 320
 هماهنگی اعزام گروههای موسیقی ایرانی، به خارج از کشور 321
 مراحل صدور تأییدیه کلام ارائه شده در آلبومهای موسیقایی)شعر و ترانه و ...( 322
 مراحل صدور مجوز اجرای صحنهای و سفرهخانههای سنتی 322
 مراحل صدور مجوز اجرای صحنهای، برای سالنها ) با ظرفیت بیش از پانصدنفر( 322
 مراحل صدور مجوز اجرای صحنهای، برای سالنها ) با ظرفیت زیر پانصدنفر( 322
 اجرا در سفرهخانههای سنتی 322
 مراحل صدور مجوز موسیقی در سفره خانه های سنتی 312
 مراحل صدور مجوز انتشار آلبوم موسیقی 313
 مراحل صدور پروانه )مجوز( اجرای نمایش 310
 شیوهنامه ارزشیابی متقاضیان برپایی نمایشگاه جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی 312
 صدور مجوز رسانه های تصویری نوشتاری در زمینه مد و لباس 312
 موسسات هنری مد و لباس 312
 بیمه هنرمندان طراح لباس 322
 شیوه نامه صدور کارت صلاحیت طراحان 320
 صدور کارت صلاحیت و شناسایی طراحان مد و لباس 322
9
فصل چهارم: هنر
 صدور مجوز نمایش زنده لباس 321
 شیما )شناسنامه یکپارچه مد و لباس ایران( 322
 مراحل اخذ تاییدیه اثر از سوی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس 322
 فرآیند صدور پروانه اجرای نمایش 322
 مجوز آموزشگاه آزاد هنری)موسیقی( 322
 مجوز آموزشگاه آزاد هنری)نمایشی، تجسمی و خوشنویسی( 320
 ثبت و صدور گواهی ثبت آثار ادبی و هنری 322
11
فصل پنجم: سینما 177
 تأسیس فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی و ویدئویی )ویدئوکلوپ( 322
 پروانه فعالیت سالن نمایش فیلم 322
 مجوز ساخت سینما و مجتمعهای فرهنگی، سینمایی و تجاری 323
 کارت مدیریت سینماها 322
 تأسیس و فعالیت مؤسسات و شرکتهای تولید و توزیع فیلمهای سینمایی 322
 پروانه فیلمسازی برای ساخت فیلمهای سینمایی 023
 پروانه مالکیت فیلمهای سینمایی 020
 مجوز نمایش نمونه )آنونس( فیلمهای سینمایی و فیلمهای کوتاه تبلیغاتی در سینماهای
کشور 021
 پروانه نمایش فیلم برای نمایش در سینماهای تهران و شهرستانها 022
 تأسیس و فعالیت شرکتها یا مؤسسات تولید فیلمهای غیرسینمایی)ویدئویی( 022
 پروانه نمایش فیلمها و برنامههای ویدئویی 022
 تأسیس و فعالیت مؤسسه ویدئورسانه )تکثیر و توزیع فیلمهای نمایش خانگی( 022
 شرایط تأسیس و فعالیت مؤسسات و شرکتهای توزیع بینالمللی فیلم 033
11
فصل پنجم: سینما
 مجوز خروج آثار تصویری به خارج از کشور 030
 پروانه ساخت فیلمها و برنامههای ویدئویی 031
 تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی، برای بخش خصوصی و دولتی 032
 استفاده از خدمات و سرویسهای فنی )پروژه های سینمایی و غیر سینمایی در بنیاد سینمایی
فارابی( 032
 مجوز به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 032
 عضویت در جلسات هفتگی نمایش فیلم، در فیلمخانه ملی ایران 032
12
فصل اول
مطبوعات و اطلاعرسانی
13
مجوز تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی
کانونهای آگهی و تبلیغاتی:
سازمانهایی که کارشان تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامههای تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن
دیگر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط است. این سازمانها برای انجام دادن خدمات
موردنظر، باید دارای تجهیزات لازمونیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. محل کانونهای
آگهی و تبلیغاتی، باید تنها به امور مذکور اختصاص یابد.
 شرایط عمومی متقاضی:
 ارائه تقاضانامه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب امتیاز و
معرفی مدیرمسئول
 1 شش قطعه)مدیرمسئول و صاحب امتیاز( * عکس 2
 تصویر تمامی صفحات شناسنامه و ارائه آن )مدیر مسئول و صاحب امتیاز(
 تصویر مدرک تحصیلی و ارائه آن )مدیرمسئول و صاحب امتیاز(
 تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و ارائه اصل آن )مدیرمسئول و صاحب
امتیاز(
 گواهی عدم پیشینه مؤثر کیفری با معرفی اداره کل )مدیرمسئول صاحب امتیاز(
 تأییدیه اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل
 تصویر کارت ملی
14
 شرایط اختصاصی متقاضی:
صاحب امتیاز- اشخاص حقیقی و مدیرعامل )در مورد اشخاص حقوقی(لازم است فاقد پیشینه مؤثر کیفری
باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.
مدیرمسئول: مدیرمسئول باید دارای شرایط زیر باشد: 
 تابعیت ایران
 اهلیت قانونی
 نداشتن سوءشهرت و سابقه مؤثر کیفری
 دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن پنج سال سابقه کار مؤثر در امور تبلیغات با تأیید کمیته
سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس
 عدم اشتغال در وزارتخانهها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها
 توضیح: فرد معرفی شده برای احراز پست مدیرمسئول میبایست با قوانین و مقررات تبلیغات کشور و نیز
اصول و مبانی بازاریابی و تبلیغات بازرگانی آشنایی کافی داشته باشد.
.3 تنظیم تقاضانامه توسط آن دسته از متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند باید توسط مدیرعامل مؤسسه یا
شرکت انجام پذیرد
.0 سابقه مؤثر یک فرد عبارت از ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامههای تبلیغاتی است که در
صورت حذف ایفادکننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانده یا دچار آسیب کلی میشود
.1 منظور از عدم اشتغال، شاغل نبودن فرد متقاضی مدیرمسئولی در سازمانهای مورد اشاره به صورت رسمی،
پیمانی، قراردادی یا شیوههای دیگری که مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون کار میباشد
در صورت احراز شرایط فوق موضوع درخواست در کمیته تبلیغات استان بررسی و پس از طی مراحل قانونی
مجوز تأسیس کانون صادر میگردد
کلیه متقاضیان در صورتی که از عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا کمیته تبلیغات استان شاکی
باشند میتوانند شکایت خود را به دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند
15
نشانی دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی: تهران، خ فاطمی غربی، انتهای خیابان شهید اعتمادزاده، روبروی
بیمارستان 223 ارتش، پلاک 32 تلفن: 22230122 و 22222322 و 22111233
 متقاضیان تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی در تهران باید به نشانیهای زیر مراجعه کنند: مناطق
22203223- 3 و 0 به نشانی دهکده المپیک جنب مسجد المهدی)عج( تلفن: 0
 سایر مناطق به نشانی خ مطهری، نرسیده به سهروردی، شماره 32 ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر
22223013- تهران تلفن: 2
 نشانی سایت دفتر: ir.gov.ad.www
 متقاضیان در سایر استانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها یا اداره شهرستان مربوطه
مراجعه نمایند.
16
درخواست صدور مجوز انتشار نشریه اعم از عمومی، داخلی و الکترونیکی
متقاضیان برای ثبت درخواست خود باید به سامانه جامع رسانهای کشور به نشانی الکترونیکی e-resaneh.ir
مراجعه نمایند.
صاحب امتیاز:
» خط مشی کلی « شخصیت حقیقی یا حقوقی است که پروانه انتشار به نام او صادر میگردد. صاحب امتیاز
نشریه را تعیین میکند و مدیرمسئول نشریه را معرفی مینماید. در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقیقی
باشد میتواند رأساً مدیرمسئولی نشریه را برعهده گیرد و چنانچه شخصیت حقوقی باشد، باید مدیرمسئول نشریه
از سوی بالاترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده معرفی شود.
مدیرمسئول:
مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه )غیر از اموری که بر عهده
صاحب امتیاز نشریه میباشد( برعهده مدیرمسئول نشریه است.
نشریه عمومی:
نشریهای است که پروانه انتشار خود را از هیأت نظارت بر مطبوعات دریافت کرده و میتواند در زمینههای
مختلف یا صرفاً در یک زمینه تخصصی – علمی برای عموم علاقمندان منتشر شود.
17
نشریه داخلی:
نشریهای است که مجوز خود را از اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی دریافت مینماید و از سوی یک
شخصیت حقوقی برای استفاده کارکنان مرکز درخواست کننده منتشر میگردد. این نشریات رایگان، فاقد
آگهیف تبلیغات و از لحاظ تیراژ و تعداد صفحه دارای محدودیت قانونی میباشند.
نشریه الکترونیکی:
نشریهای الکترونیکی رسانهای است که به طور مستمر در محیط رقمی )دیجیتال(، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و
گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر مینماید.
خبرگزاری:
خبرگزاری داخلی مؤسسهای خبری است که در زمینه جمعآوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و
گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی)دیجیتال( و یا غیر آن فعالیت مینماید.
 مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
 1 همانند و پشتنویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد * 1 قطعه عکس 2
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی )حداقل کارشناسی(
 تصویر از همه صفحات شناسنامه
 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
 تصویر کارت ملی
 باید علاوه بر مدارک قید شده در بخش » خبرگزاری « و » پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی « متقاضیان مجوز
درخواست مجوز نشریه، دامنه اینترنتی متناسب با درخواست خود را از سایتهای مرجع داخل کشور
خریداری نمایند و نشانی این دامنه را همراه با سایر مشخصات رسانه اعلام نمایند.
 توجه: دامنه خریداری شده باید با اعتبار بیش از یکسال، پسوند ) ir ( و به نام شخص صاحب امتیاز اعم از
شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد
18
 شرایط متقاضیان حقیقی برای صاحب امتیازی یا مدیرمسئولی نشریات:
 عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 دارا بودن حداقل 02 سال سن در زمان ارایه تقاضا
 داشتن صلاحیت علمی در حد کارشناسی و یا پایان سطح دو در علوم حوزوی
 تابعیت ایرانی
 پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی
 عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از
حقوق اجتماعی باشد
 مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
 تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار نشریه اشاره شده باشد
 تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، تشکلهای صنفی، انجمنها و غیره
 تصویر آگهی و تأسیس و تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضائیه
 نامه بالاترین مقام مسئول درخصوص درخواست اخذ امتیاز و یا معرفی مدیرمسئول نشریه
 مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیتهای حقوقی دولتی
19
 شرایط متقاضیان حقوقی برای صاحب امتیازی نشریات:
 مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد
 در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشند
 زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی باشد
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی، خ هشتم، ساختمان شماره 32 ، )اداره
032- 22222200 داخلی 032 - امتیازات و و تحقیقات( تلفن متصدی: 1 و 2
21
مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای چاپ کتاب، نشریه، پوستر و ...
تمامی دستگاههای دولتی برای چاپ آثار خود، اعم از نشریه عمومی یا داخلی، کتابف جزوه، بروشور، پوستر و ...
باید قبل از تشکیل پرونده و ارائه مدارک به مراجع تصمیمگیر صدور مجوز چاپ، اجازه استفاده از اعتبارات
دولتی را از کمیسیون انتشارات دولتی اخذ کنند. بدیهی است دستگاههای دولتی تنها در صورت موافقت این
کمیسیون، مجاز به ارائه مدارک و تشکیل پرونده، به منظور اخذ مجوز چاپ اثر مدنظر، خواهند بود.
 مدارک لازم:
 نامه درخواست بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده، همراه با مهر آن سازمان
 تکمیل فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات )فرم الف( یا فرم ارزیابی ضرورت انتشار سایر آثار چاپی )فرم
ب( ، حسب مورد، به همراه مهر و امضای بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده.
نشانی:تهران، خ قائممقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی، خ هشتم، شماره 32 ، اداره امتیازات و
032- 22222200 داخلی 032 - تحقیقات، تلفن متصدی: 1 و 2
21
دریافت پروانه فعالیت دفتر نشریه
دفاتر نشریات با تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و براساس مفاد آییننامه اجرایی، مجاز به فعالیتاند.
 مدارک لازم:
 تقاضانامه، به همراه نشانی دقیق دفتر نشریه و تلفن تماس
 رونوشت اجارهنامه یا سند مالکیت دفتر نشریه
 1 صاحب امتیاز نشریه در صورتی که حقیقی باشد در غیر این صورت عکس * دو قطعه عکس 2
مدیرمسئول نشریه
 بازدید از محل دفتر نشریه و تکمیل فرم مربوط، توسط اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
 کپی مجوز نشریه
 کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مدیرمسئول
نشانی:تهران، خ قائممقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی، خ هشتم، شماره 32 ، اداره امتیازات و
تحقیقات، تلفن متصدی:
22222200 داخلی 011 و 012 و 012 و 022 - تلفن متصدی: 1 و 2
22
ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی
تمامی اینترنتی، خبری، اطلاعرسانی که دامنه اینترنتی منحصر به فرد) Domain ( دارند و ملزم به ثبت
اطلاعات خود در سامانه رسانه به نشانی Rasaneh-gov.ir میباشند.
 شرایط عمومی متقاضی
.3 هر تارنما )وبسایت( یا وبلاگ برای ثبت باید دست کم یک صفحه اصلی ) Home Page (، داشته باشد
.0 درخواست کننده ثبت اینترنتی باید دارای یک نشانی رایانامه )ایمیل( با دامنه سایت مورد درخواست خود
بوده و به آن دسترسی داشته باشد
.1 برای کسب اطلاعات بیشتربه پایگاه اطلاعرسانی WWW.Rasaneh-gov.ir مراجعه کنید
نشانی: تهران، خ شهید مطهری، خ فجر، روبروی بیمارستان جم، کوچه مدائن، شماره 22 ، طبقه اول، ستاد
ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی
تلفن متصدی: 22102322 داخلی 320 و 321
23
امور غیر دولتی
مسئولیت:
پاسخگویی به چگونگی، ضوابط و شرایط تأسیس و مسائل مربوط به حوزه بخش غیردولتی.
نشانی: تهران، خ قائم مقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی ، خ هشتم، شماره 32 ، اداره امتیازات
هیأت نظارت بر مطبوعات
24
مجوز نمایندگی فروش مطبوعات )دکه مطبوعاتی( و مراکز توزیع نشریات
دکه مطبوعاتی:
مکانی برای توزیع جراید و مطبوعات محلی و سراسری.
توضیح: هر نماینده فروش یا توزیع نشریه، به شرط داشتن معرفینامه، میتواند نمایندگی چند نشریه را برعهده
گیرد.
 شرایط متقاضی:
 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 معرفی نامه از اتحادیه فروشندگی جراید تهران
 داشتن سواد خواندن و نوشتن
 نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی است
 دایر بودن دکه فروش مطبوعات
 مدارک لازم:
 معرفینامه و درخواست کتبی
 تصویر مدرک تحصیلی
 تصویر از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی
 تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت
 1* چهار قطعه عکس 2
 گواهی نداشتن سوء پیشینه
 گواهی نداشتن اعتیاد
 کپی سند مالکیت یا اجاره نامه
 کپی از جواز کسب
 زمان گردش کار: دو ماه
نشانی: تهران، خ قائم مقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی، خ هشتم، شماره 32 ، طبقه اول،
22222200 ،داخلی 022 - واحد امور توزیع و دفاتر نشریات تلفن متصدی: 1و 2
25
ویژه نشریات( ( » آرم طرح ترافیک « دریافت
 شرایط متقاضی و مدارک لازم:
 دفتر نشریه باید در محدوده طرح ترافیک باشد
 خودرو باید به نام صاحب امتیاز یا مدیرمسئول باشد
 فتوکپی سند ماشین
 درخواست کتبی آرم طرح ترافیک توسط صاحب امتیاز یا مدیرمسئول نشریه
- تذکر: معرفینامه برای دریافت آرم طرح ترافیک فقط برای نشریات ادواری )هفتهنامهها، ماهنامهها و
فصلنامهها( صادر میگردد و معرفینامه جهت دریافت آرم طرح ترافیک برای روزنامهها، خبرگزاریها و
سایتهای خبری صادر نمیشود، برای دریافت آرم به طور مستقیم با سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران مکاتبه شود.
نشانی: تهران، خ شهید مطهری ، خ فجر، بن بست مدائن، شماره 33 ، طبقه اول
22131022 ، داخلی 302 - تلفن متصدی: 2
26
مجوز استفاده از تجهیزات ماهوارهای)ویژه نشریات(
 شرایط متقاضی و مدارک لازم:
 درخواست صاحب امتیاز یا مدیرمسئول برای دریافت مجوز استفاده از تجهیزات ماهوارهای
 مجوز استفاده از تجهیزات ماهوارهای فقط برای دفتر نشریات صادر میشود
 ذکر نشانی کامل و کدپستی ده رقمی نشریه
 بازدید از محل دفتر نشریه و تکمیل فرم مربوط، توسط اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی، خ هشتم، شماره 32 ، طبقه اول،
واحد امور توزیع و دفاتر نشریات
22222200 ،داخلی 011 - تلفن متصدی: 1و 2
27
درخواست وام تبصره 2 در قالب طرح اشتغالزا
 مدارک لازم:
 فرم درخواست متقاضی و تأییدیه کارشناسان مبنی بر اینکه:
.3 نشریه به طور منظم منتشر میشود
.0 مطالب نشریه انسجام محتوایی دارد
 تکمیل فرمهای طرح توجیهی
نشانی: تهران، خ مطهری، خ فجر، بنبست مدائن، شماره 33 ، طبقه دوم، واحد امور خبرنگاران و طرحهای
22131022 ،داخلی 331 و 303 - اشتغالزا تلفن متصدی: 2
28
پاسخ گویی به نمایندگان مطبوعات
درباره وصول چهار نسخه از هر شماره نشریه در حال انتشار
 مدارک لازم:
 فرم اعلام وصول که به تأیید چاپخانه رسیده باشد
 دادن چهار نسخه از هر شماره نشریه و دوازده نسخه برای نخستین شماره نشریه
 گذارندن مراحل اعلام وصول برای مراجعان در ارتباط با تذکر و اخطار
 دادن توضیحات لازم به مدیرمسئولان نشریاتی که برای اولین بار مجوز دریافت میکنند و به همین
منظور از سوی ادارات مرتبط معرفی شدهاند.
 دادن گزارش وضعیت اعلام وصول به ادارات دولتی، نظیر بانک مرکزی
 رعایت ماده 02 آیین نامه اجرایی)مشخصات شناسنامه مطبوعات(
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی، خ هشتم، شماره 32 ، طبقه اول،
22222200 ،داخلی 322 و 321 - واحد اعلام وصول تلفن متصدی: 1و 2
29
درخواست دسترسی سریع متقاضی به مطالب مطبوعات داخلی کشور
درخواست دسترسی سریع متقاضی به مطالب مطبوعات داخلی کشور، انتشار یافته در طول یک سال
 شرایط متقاضی:
 داشتن یکی از عنوانهای محقق، پژوهشگر، هیئت علمی دانشگاهها یا دانشجو، با داشتن کارت شناسایی
معتبر و مرتبط یا کارت شناسایی عمومی و معرفینامه کتبی از مراکز رسمی شناخته شده دولتی یا
خصوصی
نشانی: تهران، خ شهید مطهری، خ فجر، روبروی بیمارستان جم، کوچه مدائن، شماره 22 ، طبقه همکف، واحد
302- 22131022 ، داخلی 313 - آرشیو تلفن متصدی: 2و 2
31
امور ماده 61 : اخطار به نشریات، ارجاع مصوبات هیئت نظارت، رسیدگی به اعتراضها
ماده 11 قانون مطبوعات:
صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با
یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر و در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود. عدم
انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه ) به تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات( باشد، موجب
لغو پروانه خواهد بود.
تبصره: نشریهای که سالانه منتشر میشود)سالنامه(، از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر بدون عذر
موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
 راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان برای اجرای مفاد ماده 31 قانون مطبوعات
 اخطار به نشریاتی که در مهلت قانونی اقدام به انتشار نکردهاند
 اخطار به نشریاتی که نامنظم منتشر میشوند
 ارجاع مصوبات هیئت نظارت بر مطبوعات به نشریات مشمول اخطار
 رسیدگی به اعتراض مراجعان درباره اخطار و رأی صادر شده
 راهنمایی صاحب امتیازان نشریات برای اعلام وصول و نظم شایسته مطبوعات
 کنترل و اخطار به نشریات فاقد مجوز و راهنمایی آنها برای گرفتن مجوز در صورت واجد شرایط بودن
و رسیدگی به وضعیت نشریاتی که با وجود لغو مجوز، مبادرت به انتشار میکنند و ارجاع آنها برای
پیگیریهای قانونی
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، بین خ شهید مطهری و شهید بهشتی، خ هشتم، شماره 32 ، طبقه اول،
دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات
22222200 ،داخلی 322 - تلفن متصدی: 1و 2
31
دریافت روادید مطبوعاتی برای نمایندگان رسانههای خارجی
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 درخواست رسمی رسانه نماینده خارجی از سفارت یا نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در
کشور مرکز اصلی رسانه
 کامل کردن فرمهای مربوط به روادید، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در
کشور مرکز اصلی رسانه
 بررسیهای لازم درباره متقاضی از سوی سفارت یا نمایندگی مذکور و فرستادن درخواست به وزارت
امور خارجه
 فرستادن درخواست نماینده خبری متقاضی روادید مطبوعاتی، از طرف وزارت امور خارجه به اداره کل
مطبوعات و رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 بررسی درخواست و نیز سوابق قبلی نماینده و رسانه متبوع و استعلام از وزارتخانههای مربوط، توسط
اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی
 فرستادن مجوز صدور روادید مطبوعاتی، از طرف اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی به وزارت امور
خارجه، با ذکر تاریخ ورود و مدت اقامت نماینده خبری
 ورود نماینده خبری به ایران و مراجعه به اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی، برای دریافت کارت
خبری و ارائه برنامههای خبری درخواست شده
 فرستادن روادید مطبوعاتی نماینده معرفی شده، از طرف وزارت امور خارجه، به نمایندگی سیاسی یا
کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل ارسال درخواست روادید یا محل اقامت نماینده خبری
 زمان گردش کار: با توجه به لزوم دریافت درخواست رسمی وزارت امور خارجه و دریافت پاسخ استعلام از
وزارت اطلاعات، حداکثر دو هفته
نشانی: تهران، خ قائم مقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
32
مجوز فعالیت مؤسسات خدماترسانی به نمایندگان رسانههای خارجی
 مدارک مورد نیاز:
 درخواست رسمی مدیرعامل یا مدیرمسئول مؤسسه خدماترسانی، به پیوست تصویر اساسنامه حاوی
شامل ترجمه، همراهی، راهنمایی، تهیه بلیت، ،» ارائه خدمات به نمایندگان رسانههای خارجی « قید
رزرو هتل، تنظیم برنامهها و ملاقاتها، در اختیار گذاردن تلفن، موبایل، اینترنت، خودرو و .... به علاوه
تصویر مجوز دبیرخانه نظارت بر مراکز فرهنگی و تبلیغاتی
 گواهی ثبت شرکت و تصویر روزنامه رسمی
 مدرک تحصیلی، دست کم کارشناسی، مرتبط با فعالیتهای رسانهای، برای مدیرعامل و اعضای هیئت
مدیره مؤسسه
 گواهی نداشتن سوءپیشینه، برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه
 گواهی حاکی از فعالیتهای پیشین فرهنگی و رسانهای مدیرعامل
 تسلط مدیرعامل به زبان انگلیسی
 داشتن مکان مناسب، از نظر فضا و تجهیزات و کارکنان کافی، با سند تجاری یا اداری
 زمان گردش کار: حداکثر سه ماه، از تاریخ دریافت درخواست و تکمیل مدارک لازم
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
33
دریافت کارت خبری برای نمایندگان مقیم در دفاتررسانههای خارجی و نمایندگیهای آنها
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 صدور مجوز همکاری با دفاتر و « نمایندگان ایرانی: با مدارک و پایان یافتن گردش کار مذکور در بخش
کارت خبری صادر خواهد شد ،» نمایندگیهای خارجی در کشور
 صدور مجوز تأسیس « نمایندگان غیرایرانی: با ارائه مدارک و پایان یافتن گردش کار مذکور در بخش
در صورت وجود دفتر یا نمایندگی رسانه متبوع متقاضی در » دفاتر نمایندگی رسانههای خارجی
صدور مجوز و روادید مطبوعاتی برای نمایندگان رسانههای « جمهوری اسلامی ایران، طبق بخش
کارت خبری صادر خواهد شد » خارجی
 زمان گردش کار: حداکثر پانزده دقیقه
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
34
مجوز اقامت و روادید خروج و بازگشت برای نمایندگان دائم )مقیم( رسانههای خارجی
کارکرد
روادید برای نمایندگان رسانههای خارجی و اعضای خانواده آنان
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 فرستادن درخواست رسمی صدور پروانه اقامت، توسط نماینده خارجی، به اداره کل رسانههای خارجی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 نماینده خارجی متقاضی دریافت پروانه اقامت برای خود یا به همراه خانواده باید مبالغ تعیین شده از
سوی نیروی انتظامی را به شماره حسابهای دولتی مربوط واریز کند
 اصل گذرنامه
 1* چهار قطعه عکس 2
 تکمیل فرمهای مربوط، در اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی، توسط نماینده خبری متقاضی یا
نماینده قانونی او
 فرستادن نامه درخواست صدور پروانه اقامت، به اداره کل امور اتباع خارجی ناجا
 بررسیهای لازم توسط اداره کل اتباع و مهاجران خارجی
 صدور پروانه اقامت یک ساله برای نماینده متقاضی
- توضیح: برای تمديد پروانه اقامت، مراحل بالا تکرار خواهد شد؛ اما دیگر نیازی به ارائه عکس نیست.
برای رویدادهای صادر شده از طرف اداره کل امور اتباع خارجی، دو قطعه عکس کافی است.
 زمان گردش کار: با توجه به روند اداری در اداره کل امور اتباع خارجی ناجا، حداکثر چهار روز
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 2، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
35
مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانههای خارجی
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 اصل معرفینامه صادر شده از سوی رسانه متبوع، حاوی درخواست تأسیس دفتر یا نمایندگی رسانه
خارجی، معرفی نماینده خبری با تابعیت ایرانی، نوع رابطه استخدامی با نماینده و مدت اعتبار
 دریافت نظر کارشناسی درخصوص تأسیس دفتر، از وزارت امور خارجه و صداوسیما یا خبرگزاری
جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و دیگر مراجع مرتبط در صورت نیاز
 بررسیهای لازم از سوی اداره کل رسانههای خارجی
 خلاصهای از سوابق رسانهای نماینده معرفی شده
 زمان گردش کار: حداکثر دو ماه، از تاریخ دریافت درخواست و تکمیل مدارک
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
36
مجوز فعالیت نماینده خبری رسانههای خارجی
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 اصل معرفینامه از سوی رسانه متبوع، برای نمایندگان ایرانی
 1* چهار قطعه عکس 2
 تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان
 گواهی نداشتن سوءپیشینه
 تکمیل فرمهای مربوط
 بررسیهای لازم توسط اداره کل رسانههای خارجی
 صدور کارت خبری در صورت تأیید نهایی
- تذکر: برای مترجمان و عوامل خبری، غیر از مسئول دفتر، که متقاضی اشتغال در دفاتر رسانههای
مقیماند. علاوه بر ردیفهای 0 تا 2، ارائه اصل معرفینامه از سوی رئیس دفتر مربوط نیز لازم است.
 زمان گردش کار: حداکثر دو ماه، از تاریخ دریافت درخواست و تکمیل مدارک
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، طبقه دوم، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
37
مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 داشتن مجوز فعالیتهای فرهنگی و هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 به همراه درخواست و فهرست نشریات خارجی مدنظر، به اداره کل رسانههای » 3 « ارائه مجوز بند
خارجی
 بررسی نشریات درخواستی خارجی توسط اداره کل رسانههای خارجی
 صدور مجوز لازم برای ترخیص نشریات خارجی مجاز به ورود
 زمان گردش کار: حداکثر یک هفته، از تاریخ دریافت درخواست
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، طبقه دوم، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
38
مجوز همکاری با دفاتر و نمایندگیهای رسانههای خارجی در کشور
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 1* چهار قطعه عکس 2
 تصویر از همه صفحات شناسنامه
 تصویر کارت پایان خدمت
 اصل گواهی نداشتن سوءپیشینه
 تکمیل فرم مربوط
 استعلام از وزارتخانههای مرتبط
 زمان گردش کار: دو ماه
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 2، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
39
معرفینامه سفرهای برونشهری و مصاحبه و تهیه گزارش )ویژه نمایندگان رسانههای خارجی(
 مراحل و مدارک لازم:
 فرستادن درخواست کتبی رئیس دفتر یا نماینده خبری، با دورنگار یا رایانامه)ایمیل(
 تعیین مکان یا شهرستان تقاضا شده برای بازدید، به همراه ذکر هدف و موضوعات مدنظر
 فهرست اسامی همراهان در سفر، از جمله خبرنگار، عکاس، فیلمبردار، مترجم
 هماهنگی اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی با مقامات امنیتی و انتظامی وزارت کشور و نیروی
انتظامی
 صدور معرفینامه سفر برای نمایندگان خبری متقاضی
- توضیح: سفر نمایندگان خبری به مناطق مرزی و حساس تابع مقررات و ملاحظات خاص است.
 زمان گردش کار: با توجه به نیاز به هماهنگی با وزارت کشور و نیروی انتظامی، حداکثر سه روز
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 2، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
41
مجوز استفاده نمایندگان رسانههای خارجی از خدمات دولتی
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 فرستادن درخواست استفاده از امکانات دولتی، )مانند برقراری یا افزایش تعداد خطوط تلفن، مجوز
استفاده از امواج ماهوارهای برای اتباع خارجی، مجوز ورود به طرح ترافیک و ...( توسط نماینده خبری
متقاضی، با ذکر علت نیاز به دریافت مجوز یا امکانات
 بررسی مجاز بودن متقاضی در استفاده از امکانات درخواستی، توسط اداره کل مطبوعات و رسانههای
خارجی
 هماهنگی اداری اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی با وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی ارائه دهنده
خدمات
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 2، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
41
مجوز فعالیت برای مترجمان نمایندگان رسانههای خارجی غیرمقیم
- تذکر: شایان ذکر است که این گروه از مترجمان از طریق دفاتر خدماترسانی به خبرنگاران خارجی به
کار گرفته خواهند شد.
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 1* چهار قطعه عکس 2
 تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه
 گواهی نداشتن سوءپیشینه
 تصویر مدارک تحصیلی یا اشتغال به تحصیل در رشته زبان، از دانشگاهها یا مؤسسات معتبر تدریس
زبان خارجی
 ارسال خلاصهای از سوابق حرفهای، به همراه نشانی و شماره تماس
 شرکت در آزمون عمومی و تخصصی زبان، در دو بخش کتبی و شفاهی
 پذیرش در مصاحبه توجیهی حضوری
 صدور مجوز فعالیت، از سوی اداره کل رسانههای خارجی، برای متقاضی
 زمان گردش کار: با توجه به زمان لازم برای دریافت مدارک، برگزاری آزمون کتبی و شفاهی، مصاحبه
توجیهی و طی شدن بررسیهای لازم از سوی اداره کل رسانههای خارجی، حداکثر سه ماه
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 2، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
42
مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفهای و فیلم و نوار صوتی
حاوی اخبار و گزارشهای مستند ویژه نمایندگان رسانههای خارجی
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 درخواست صدور مجوز ورود یا خروج تجهیزات حرفهای یا محصولات خبری، از سوی نماینده ایرانی یا
غیرایرانی رسانههای خارجی
 بررسیهای لازم توسط اداره کل مطبوعات و رسانههای خارجی
 هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای ورود و خروج تجهیزات حرفهای نمایندگان خبری، با
ارسال درخواست رسمی و ذکر مشخصات کامل تجهیزات مدنظر
 زمان گردش کار: با توجه به نیاز به بازبینی در موارد ضروری، حداکثر یک ساعت
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، طبقه دوم، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
43
استفاده از بانک اطلاعات مقالات مطبوعات خارجی
 مدارک لازم و مراحل صدور:
 دانشجویان و افراد علاقهمند، با داشتن معرفینامه یا کارت شناسایی، با مراجعه حضوری میتوانند از
بانکهای اطلاعاتی و بولتنها و نشریههای خارجی این مرکز استفاده کنند
 حق عضویت ماهانه، برای خبرنگاران و مدیران صاحب امتیاز مطبوعات: 2222 ریال، برای دانشجویان و
پژوهشگران و مراکز دولتی: 2222 ریال، برای افراد عادی: 32222 ریال
 حقو عضویت موردی، برای خبرنگاران و مدیران صاحب امتیاز مطبوعات: 3222 ریال، برای دانشجویان و
پژوهشگران و مراکز دولتی: 0222 ریال، برای افراد عادی: 2222 ریال
- تذکر: این مرکز به جز روزهای پنجشنبه و تعطیل، از ساعت 2 تا 31 ، پاسخگوی مراجعان است.
نشانی: تهران، خ قائممقام فراهانی، خ هشتم، شماره 32 و 32 ، طبقه دوم، اداره کل رسانههای خارجی
22223222- تلفن متصدی: 2
44
ثبت نام در دورههای کوتاهمدت آموزش روزنامهنگاری و گرافیک مطبوعاتی
- تذکر: پذیرش نهایی از بین داوطلبان بنابر رتبهبندی براساس میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق
شغلی، داشتن معرفینامه و نمونه کار مطبوعاتی در مصاحبه حضوری خواهد بود
 مدارک لازم:
 کارت ملی یا شناسنامه
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی برای رشته گرافیک مطبوعاتی: فوق دیپلم همه رشتهها برای رشته
روزنامهنگاری، برای شاغلان در مطبوعات و روابط عمومیها دست کم فوق دیپلم و برای داوطلبان آزاد
مدرک کارشناسی یا دانشجوی دوره کارشناسی به بالا.
 داشتن معرفینامه و نمونهکار برای داوطلبان شاغل در مؤسسات مطبوعاتی، روابط عمومیها، مراکز
خبری یا تبلیغاتی یا چاپ و نشر الزامی است
 حداکثر سن برای داوطلبان آزاد در هر دو رشته، پنجاه سال است
 پذیرفتهشدگان هر یک از رشتههای روزنامهنگاری و رشته گرافیک مطبوعاتی باید، برای هر ترم،
222/222 ریال شهریه پرداخت کنند. شاغلان در تحریریه مطبوعات با داشتن معرفینامه و کارت
خبرنگاری معتبر از مؤسسه مربوط، از تخفیف ویژهای برخوردار خواهند بود
نشانی: تهران، خ شهیدبهشتی، خ پاکستان، کوچه دوم، شماره 31 ، دفتر مطالعات و توسعه رسانهها
تلفن متصدی: 22212212 و 22211121 و 22212022 ،داخلی 021 و 022 و 022
45
آییننامه استفاده از کتابخانه دفتر مطالعات و توسعه رسانهها
آییننامه استفاده از کتابخانه تخصصی
 ماده 1: تعریفها:
 مدرک: هر اثری که اطلاعات معینی در آن ثبت شده باشد
 دفتر: دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها
 کتابخانه: کتابخانه تخصصی ارتباطات )دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها(
 خدمات کتابخانه: شامل امانت مدرک، خدمات مرجع، استفاده از فضای مطالعه، دسترسی به منابع
کتابخانه، خدمات تکثیر، استفاده از خدمات رایانهای کتابخانه
 مدخل: مجموعه دادههایی که مدرکی را مشخص و معرفی میکند
 پژوهشگر آزاد: کسی که به هیچ یک از نهادهای دولتی یا بخش خصوصی وابسته نیست. این پژوهشگر
باید دست کم دارای مدرک کارشناسی یا یک اثر پژوهشی باشد
 برگه ورودی: مجوز ورود به کتابخانه دفتر
 کارت عضویت: برای امانت مدارک استفاده میشود
46
 ماده 2: گروههای زیر میتوانند با رعایت مقررات، از خدمات کتابخانه استفاده کنند:
الف- همه کارکنان دفتر، اعم از اینکه عضو کتابخانه باشند یا نباشند، میتوانند با رعایت مقررات از کتابخانه
استفاده کنند، ولی مدارک فقط به اعضای کتابخانه امانت داده میشود
ب- دانشجویان دفتر مطالعات و توسعه رسانهها جزو کارمندان به شمار میآیند
ج- افراد خارج از دفتر، شامل:
 دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر
 کارکنان وزارتخانهها و سازمانها، با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفینامه از وزارتخانه یا سازمان-
های متبوع
 پژوهشگر آزاد، با ارائه کارت شناسایی معتبر
- تبصره 1 : افرادی که به عضویت کتابخانه در نیامدهاند، میتوانند از فضای کتابخانه برای مطالعه
استفاده کنند.
- تبصره 2 : کتابخانه از پذیرش دانشآموزان معذور است.
47
 ماده 3: شرایط عضویت: گروههای زیر به عضویت کتابخانه تخصصی پذیرفته میشوند:
الف- کارکنان رسمی و قراردادی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی، با ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی یا
قرارداد، یک قطعه عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه
ب- دانشجویان دفتر مطالعات و توسعه رسانهها، با ارائه تصویر کارت دانشجویی، یک قطعه عکس، تصویر صفحه
شناسنامه
ج- کارکنان دستگاههای دولتی، با ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد، یک قطعه عکس، تصویر صفحه
اول شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، اصل و تصویر پرداخت حق عضویت، فرم
تکمیل شده تعهدنامه تسویه حساب از سوی آن مرجع
د- دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، با ارائه معرفینامه اشتغال به تحصیل در هر ترم تحصیلی،
فرم تکمیل شده تعهدنامه تسویه حساب، تصویر پشت و روی کارت دانشجویی با تاریخ و اعتبار جدید، تصویر
صفحه اول شناسنامه، تصویر آخرین مدرک تحصیلی برای مقاطع کارشناسی به بالا، اصل و تصویر فیش پرداخت
حق عضویت، یک قطعه عکس
ه- پژوهشگران آزاد، با ضمانت یکی از کارکنان دفتر مطالعات و توسعه رسانهها یا ضمانتنامههای معتبر دیگر،
یک قطعه عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت ملی، اصل و تصویر فیش پرداخت حق عضویت،
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ز- کارکنان شاغل در مطبوعات کشور و دفاتر نشریات، با ارائه معرفینامه از دفتر نشریه، فرم تکمیل شده
تعهدنامه تسویه حساب، اصل و تصویر فیش پرداخت حق عضویت، تصویر آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد، یک
قطعه عکس، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت ملی
- تبصره 1 : تکمیل فرمهای عضویت توسط متقاضیان عضویت الزامی است.
- تبصره 2 : فرم تسویه حساب، تا پایان اشتغال کارکنان سایر دستگاههای دولتی معتبر است و برای
دانشجویان دانشگاهها و مؤسسههای مربوط، تا پایان اشتغال به تحصیل آنان
48
 ماده 4: حق عضویت:
2223 خزانهداری کل، نزد بانک مرکزی جمهوری / متقاضیان باید وجوه حق عضویت را به شماره حساب 21
اسلامی، با امکان پرداخت در تمامی شعب بانک ملی، واریز کنند و اصل فیش را به همراه رونوشت آن، به میز
امانت تحویل دهند.
الف- گروههای مذکور در ردیفهای الف و ب ماده 1، از پرداخت حق عضویت معافاند.
ب- مبلغ 32222 ریال حق عضویت برای گروه مذکور در ردیف ج ماده 1 در نظر گرفته شده است
ج- مبلغ 2222 ریال حق عضویت برای گروه مذکور در ردیف د ماده 1 در نظر گرفته شده است
د- مبلغ 32222 ریال حق عضویت برای گروه مذکور در ردیف ه ماده 1 در نظر گرفته شده است
ه- مبلغ 32222 ریال حقو عضویت برای گروه مذکور در ردیف ز ماده 1 در نظر گرفته شده است
 ماده 7: مدت عضویت:
الف- کارکنان رسمی دفتر و دستگاههای دولتی: دائم
ب- کارکنان قراردادی دفتر و دستگاههای دولتی: تا پایان قرارداد
ج- دانشجویان دفتر: تا پایان ترم تحصیلی
د- دانشجویان دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی: تا پایان اعتبار ترم تحصیلی
ه- پژوهشگران آزاد: تا پایان قرارداد ضامن معتبر
ز- کارکنان شاغل در مطبوعات و دفاتر و نشریات: تا پایان قرارداد
- تبصره: اعضای کتابخانه موظفاند تغییر محل خدمت و تحصیل و سکونت خود را به کتابخانه اطلاع
دهند؛ در غیر اینصورت پس از آگاهی کتابخانه، کارت عضویت کتابخانه آنان باطل خواهد شد
49
 ماده 1: امانت:
الف- مدرک تنها با ارائه کارت عضویت فقط به صاحب کارت امانت داده میشود
- تبصره 3 : تا هنگامی که مدرک نزد امانت گیرنده باشد، کارت عضویت او در کتابخانه نگهداری خواهد
شد
- تبصره 0 : اگر عضوی کارت عضویت خود را گم کند، موظف است به کتابخانه اطلاع دهد، کارت المثنی
فقط برای یک بار صادر خواهد شد و هزینه تهیه هر کارت المثنی 2222 ریال است
ب- هر عضو میتواند در یک زمان حداکثر سه مدرک امانت بگیرد
- تبصره 3 : مدت مجاز امانت برای کتابها دو هفته است
- تبصره 0 : امانت گیرنده میتواند با اطلاع کتابدار مسئول میز امانت، مدت امانت را برای دو هفته دیگر
تمدید کندف مشروط بر اینکه عضو دیگری آن مدرک را درخواست نکرده باشد
- تبصره 1 : اگر مدرکی بیش از یک درخواست کننده داشته باشد، کتابدار میز امانت میتواند مدت امانت
آن مدرک را کاهش دهد
ج- مدارک جدیدی که وارد مجموعه کتابخانه میشود، به مدت هفت روز به امانت داده نمیشود، ولی اعضا می-
توانند برای امانت گرفتن، درخواست نوبت کنند
د- مدارک مرجع، مانند واژهنامهها، مجموعه قوانین، کتابشناسی، فهرست، اطلس، نقشه، عکس هوایی، نوار
تصویری، میکروفیلم، دیسکهای کامپیوتری و مدارک منحصربه فرد کمیاب، به امانت داده نمیشود
- تبصره: آخرین شماره نشریات ادواری فقط به کارکنان دفتر، حداکثر دو شماره، یک ساعت قبل از
پایان وقت اداری تا 2 صبح روز بعد، به امانت داده میشود
ه- اگر مدرک موردنیاز درخواست کننده به امانت رفته باشد، متقاضی میتواند با مراجعه به میز امانت، برای
امانت گرفتن مدارک در نوبت قرار گیرد
- تبصره: هر گاه درخواست کننده ظرف 22 ساعت پس از موعد مقرر، برای گرفتن مدرک مراجعه نکند،
کتابدار میز امانت مجاز است مدرک را در اختیار درخواست کننده دیگری قرار دهد
51
 ماده 5: جریمهها:
از اعضایی که مدارک امانت گرفته شده را در موعد مقرر به کتابخانه پس ندهند، یا آنها را گم کنند یا خسارتی
به آن وارد کنند، به ترتیب زیر جریمه اخذ میشود:
الف- اگر تأخیر در بازگرداندن مدارک ده روز باشد، امانت گیرنده به ازای هر ده روز، یک ماه از گرفتن مدرک
محروم خواهد شد
ب- هرگاه امانت گیرنده مدرکی را گم کند، باید عین مدرک گم شده را جایگزین کند و بهای آمادهسازی آن را
بپردازد. هزینه آمادهسازی در هر مورد را رئیس کتابخانه تعیین میکند. در صورتی که امکان تهیه مدرک برای
امانت گیرنده وجود نداشته باشد، وی ملزم است بهای آن را به نرخ روز، به تشخیص رئیس کتابخانه، به اضافه
بهای آمادهسازی پرداخت کند
ج- هر گاه امانت گیرنده به مدرکی خسارت وارد کند یا صحافی آن را باز کند، اگر خسارت وارد شده باعث
غیرقابل مصرف شدن مدرک شود، مانند بند ب ماده 2 جریمه خواهد شد. در مواقع دیگر، میزان خسارت وارد
شده را رئیس کتابخانه تعیین کرده و به امانت گیرنده اعلام میکند
51
 ماده 7: خدمات تکثیر:
خدمات کپی از مدارک، حداکثر تا سی صفحه در هر روز، به مراجعان کتابخانه ارائه میشود
الف- مراجعان کتابخانه میتوانند طبق جدول زیر از مدرک کتابخانه رونوشت )کپی( تهیه کنند.
صفحه برای اعضا A022 ریال 2
صفحه برای غیراعضا A122 ریال 2
A022 ریال 2
 ماده 9: خدمات رایانهای:
هزینه تهیه فهرستهای موضوعی کامپیوتری از پایگاههای اطلاعاتی مقالهها و کتابها، برای کارشناسان
مرکز، رایگان و برای سایر اعضا هر سرواژه)مدخل( 322 ریال و برای غیر اعضا هر سرواژه 022 ریال
است
52
 ماده 11 : ساعت کار کتابخانه:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 2:12 تا پایان وقت اداری. هرگونه تغییر در ساعت کار یک هفته زودتر
اعلام خواهد شد
 : ماده 11
تمام درآمدهای کتابخانه به استناد تبصره 21 قانون بودجه سال 3112 ، به حساب درآمد عمومی کشور
واریز خواهد شد
نشانی: کتابخانه دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، تهران، خ شهیدبهشتی، خ پاکستان، خ دوم غربی،
شماره 31
 تلفن بخش امانت و تمدید: 22212231 و 22211121 ، داخلی 021
 تلفن مستقیم کتابخانه: 22211223
53
خرید کتابهای دفتر مطالعات و توسعه رسانهها
برای خرید کتاب و فصلنامه رسانه
نشانی: تهران، خ شهیدبهشتی، خ پاکستان، کوچه دوم، شماره 31 ، دفتر مطالعات و توسعه رسانهها تلفن
متصدی: 22212212 و 22211121 داخلی 012
سایت مرکز: org.rasaneh.www
54
مجوز چاپ آگهیهای نهادهای دولتی
شرایط چاپ همه آگهیهای دولتی در مطبوعات کشور
 مدارک مورد نیاز:
ارسال درخواست کتبی ممهور به مهر و اعضای مدیر روابط عمومی ارگان متقاضی، این درخواست منطبق با
نمونه فرمهایی است که پیشاپیش به همه مؤسسههای ارسال شده است. در صورت در دسترس نبودن فرمهای
مذکور، نماینده نهاد متقاضی چاپ آگهی باید با در دست داشتن معرفینامه کتبی و نمونه آگهی مدنظر، به
منظور کامل کردن جزئیات درخواست، به اداره تمرکز و توزیع آگهیهای دولتی مراجعه کند
نشانی: تهران، خ فاطمی غربی، نرسیده به خ جمالزاده شمالی، خ شهید اعتمادزاده، روبروی بیمارستان 223
ارتش، شماره 12 ، طبقه اول، اداره تمرکز و توزیع آگهی دولتی،
22111230- تلفن متصدی: برای پیگیریهای بعدی و کسب هرگونه اطلاع درباره آگهی 31
55
 جزئیات درخواست عبارت است از:
 موضوع آگهی
 تعداد نشریات مدنظر برای چاپ آگهی
 تعداد نوبت چاپ در هر نشریه
 تاریخ چاپ آگهی
 عنوان )تیتر( مدنظر برای صفحه اول
 انتخاب صفحه برای چاپ متن اصلی آگهی
 تعیین رنگ و آرم و اندازه برای آگهی مدنظر
 اعلام شماره تلفن تماس و نام هماهنگ کننده دستگاه متقاضی
 ذکر محل پرداخت هزینه چاپ آگهی
 زمان گردش کار: دست کم چهار روز
56
مجوز چاپ آگهیهای اشخاص طبق مقررات ثبتی و قضایی سازمان ثبت یا دادگستری
 شرایط متقاضی و مدارک لازم:
با توجه به متن آگهی متقاضی)شخص( رسیده از سوی سازمان ثبت و دادگستری که وجه چاپ آن نیز حسب
برآورد سازمان ثبت و دادگستری، به حساب تعیین شده واریز شده است
متقاضی میتواند برای پیگیری، با ذکر شماره آگهی مربوط به ثبت یا دادگستری، به اداره تمرکز و توزیع آگهی-
های دولتی مراجعه کند یا برای اعلام شماره ثبت یا دادگستری و آگاهی از مشخصات نشریه مرتبط با سایر امور،
با آن مرکز تماس بگیرد
 زمان گردش کار: در حدود پانزده دقیقه
نشانی: تهران، خ فاطمی غربی، نرسیده به خ جمالزاده شمالی، خ شهید اعتمادزاده، روبروی بیمارستان 223
ارتش، شماره 12 ، طبقه اول، اداره تمرکز و توزیع آگهی دولتی،
22111230- تلفن متصدی: 31
57
فصل دوم
58
کتاب و نشر
59
مجوز قبل از چاپ کتاب
کتاب: مجموعهای شامل تألیف، ترجمه، تدوین و گردآوری که صحافی شده و بیش از 22 صفحه باشد.
 مدارک لازم:
 تحویل نسخه رونوشت )پرینت شده( از متن نهایی اثر، همراه با سی دی حاوی فایل پی دی اف
زیر 32 مگا از پرینت نهایی کتاب، به دبیرخانه کتاب، رونوشت کتاب به ناشر بازگردانده نمیشود
 گرفتن شماره شابک، از مؤسسه خانه کتاب ایران، به نشانی: خ انقلاب، بین صبا و فلسطین جنوبی،
شماره 3322 ، مؤسسه خانه کتاب، واحد شابک، تلفن: 11232222 و 11232223 ، داخلی 022 و
032
 گرفتن برگ فیپا )فهرستنویسی پیش از انتشار(، از کتابخانه ملی، به نشانی: تهران، بزرگراه حقانی،
بعد از ایستگاه مترو حقانی، ساختمان کتابخانه ملی
 تکمیل برگ اطلاعات کتاب، پیش از چاپ
 تذکر: دریافت مجوز چاپ طرح جلد کتاب الزامی است
پس از دریافت مجوز قبل از چاپ اخذ مجوز جلد الزامی است. ضمناً برای دریافت مجوز جلد ارائه پرینت نهایی
جلد به انضمام کپی مجوز قبل از چاپ ضروری میباشد.
نشانی: تهران، میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول،
دبیرخانه کتاب تلفن متصدی: 12230223 و 12230112 و 12230222
61
مراحل تسویه کاغذ
 مدارک لازم:
 یک نسخه از کتاب چاپ شده
 اصل و تصویر فرم اعلام وصول
 فرم بازدید از صحافی یا چاپخانه مربوط به شمارش کتاب یا گواهی چاپخانه مبتنی بر تأیید تمامی
مشخصات شناسنامه کتاب
- تذکر: تسویه کاغذ برای آن گروه از ناشرانی است که تاکنون کاغذهای دریافتی مربوط به دهه 22 و 22 را
تسویه نکردهاند.
 نشانی: تهران ، میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه
دوم، دفتر مجامع و تشکلها وفعالیتهای فرهنگی، اتاق 021 تلفن متصدی: 12230122
61
اعلام وصول کتاب بعد از چاپ
 مدارک لازم:
 مدارک لازم برای تمدید کارت مدیریت سینما:
 تکمیل دو برگ از فرم اعلام وصول کتاب، به صورت تایپ شده
 تحویل دو نسخه ازکتاب چاپ شده به دبیرخانه
 ارائه تصویر مجوز قبل از چاپ
 تحویل مجوز تصویر جلد کتاب
 ارائه رسید کتابهای تحویل شده به کتابخانه ملی ایران
 نشانی: تهران ، میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه
اول، اداره دبیرخانه کتاب تلفن متصدی: 12230112 و 12230223 و 12230112
62
موافقتنامه تأسیس لیتوگرافی و چاپخانه و عملیات تکمیلی در تهران
چاپخانه: مؤسسه یا کارگاهی است که در آن، کارهای چاپی روی کاغذ یا سایر اشیاء از طریق انواع چاپ،
انجام میشود. لیتوگرافی: عملیات آمادهسازی تمامی سفارشهای چاپ. عملیات تکمیلی: مراحل پس از
چاپ، شامل کارتنسازی، جعبهسازی، پوشش چاپ و صحافی
 شرایط متقاضی:
 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 مشهور نبودن به فساد اخلاقی
 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
 داشتن صلاحیت و تحصیلات لازم و آشنایی کافی با امور چاپ و لیتوگرافی، به تشخیص وزارت فرهنگ
 نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
 نداشتن سابقه عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی
است و نیز عضو نبودن در گروهها و سازمانهای مرتد و محارب و غیرقانونی یا فعالیت مؤثر به نفع آنها
 زمان گردش کار: سه ماه
 مدارک لازم:
 تکمیل فرم تقاضانامه
 تصویر همه صفحات شناسنامه
 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 گواهی نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری
 1* چهار قطعه عکس 2
 گواهی صلاحیت فنی، از اتحادیه مربوط
نشانی: تهران سعادت آباد، بلوار دریا، خ استاد مطهری شمالی، جنب درمانگاه ماد، نبش ارغوان شرقی، اداره
22122222 و 22121222 - کل فرهنگ و ارشاد استان تهران تلفن متصدی: 1
63
مجوز ورود کتاب به کشور
 مدارک لازم:
 اعلام ورود کتاب به گمرکات کشور، از سوی متقاضی
 دادن یک نمونه از کتاب به دفتر امور چاپ، برای بررسی
 ممهور شدن کتاب به مهر ترخیص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- تذکر 1 : وارد کردن کتاب با توجه به ضوابط، محدودیتی ندارد
- تذکر 2 : برای کتابهای تخصصی، بعد از تأیید مراکز مرتبط، مجوز ترخیص صادر میشود
 شرایط لازم:
 کتاب مدنظر علیه اسلام، قرآن و عترت نباشد
 علیه نظام نباشد
 از فرقه ضالّه نباشد
 تصاویر مستهجن نداشته باشد
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه دوم،
اداره کتاب تلفن متصدی: 12230221
64
مجوز خروج کتاب از کشور
 مدارک لازم و ضوابط:
 مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته باشد
 اعلام وصول داشته باشد
 مغایرت با اسلام قرآن و اهل بیت)ع( و نظام مقدس نداشته باشد
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه دوم،
اداره کتاب تلفن متصدی: 12230121
65
مجوز کارهای چاپی غیر از کتاب
 مدارک لازم:
 تکمیل فرم و تحویل مدارک، شامل عکس، تقویم، سررسید، بروشور و...
 موافقت معاونت سینمایی با عکسها و مطالب مربوط به سینما
 موافقت اداره کتاب، با اشعار و روایات اقتباس شده از کتاب
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول،
دفتر امور چاپ تلفن متصدی: 12230222 و 11211322
66
مجوز صادرات و واردات لفاف)بسته بندیهای آلومینیومی، آدامس و ...(
 مدارک لازم:
 تأیید وزارت بهداشت
 شماره ثبت و پروانه ساخت
 موارد معین استاندارد را رعایت کرده باشد
 زمان گردش کار: حداکثر یک روز
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه
اول، دفتر امور چاپ تلفن متصدی: 12231022 و 12230222 و 12230232
67
ورود دستگاههای چاپ از خارج کشور
 مدارک لازم ورود دستگاه برای چاپخانهداران:
 درخواست در سربرگ چاپخانه با مهر و امضاء صاحب امتیاز
 پروفرم با مهر و امضاء فروشنده
 کپی کارت بازرگانی ترخیص کار
 اگر متقاضی در شهرستان باشد نامه ارشاد استان لازم است
- تذکر: دارندگان مجوز فعالیت از وزارت صنایع، علاوه بر مدارک خواسته شده، باید تأییدیه وزارت یاد شده را
مبنی بر نیاز آن واحد به دستگاههای درخواستی، ارائه کنند
 مدارک لازم ورود دستگاه برای تولیدیها:
 درخواست در سربرگ متقاضی
 پروفرم با مهر و امضاء فروشنده
 کپی کارت بازرگانی ترخیص کار
 اگر متقاضی در شهرستان باشد نامه ارشاد استان لازم است
 نامه از صنایع استان برای تأیید خط تولید دستگاه
 کپی از پروانه بهرهبرداری یا جواز تأسیس
 مدارک لازم ورود دستگاه برای نمایندگیها:
 ارائه ترجمه رسمی نمایندگی که توسط سفارت ایران در کشور فروشنده مهر شده باشد
 درخواست در سربرگ نمایندگی
 پروفرم با مهر و امضاء فروشنده
 کپی کارت بازرگانی ترخیص کار
 زمان گردش کار: حدود دو هفته
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول،
دفتر امور چاپ تلفن متصدی: 12230020 و 12230220
68
پروانه نشر کتاب، برای افراد حقیقی و حقوقی
انتشارات: مؤسسهای برای اشاعه فرهنگ و ارتقای سطح آگاهیهای جامعه، با اجرای همه امور مربوط به
انتشارات، از جمله انتشار، تألیف، ترجمه و تصحیح کتابهای اسلامی، علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و ...
ناشر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه نشر کتاب، در جایگاه مرکزی فرهنگی، میتواند برای انتشار
و توزیع یا فروش کتاب، اقدام کند.
متقاضیان پروانه نشر کتاب، برای تشکیل پرونده، به ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها مراجعه می-
کنند. پس از تکمیل پرونده و ارسال آن به اداره کل امور کتاب و کتابخوانی، موضوع در هیئت بررسی شده و
صدور پروانه نشر کتاب مطرح و نتیجه آن طی نامهای به ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام
میشود.
 شرایط متقاضی:
 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 نداشتن سوءپیشینه کیفری و تأیید مراجع مرتبط و برخورداری از حسن شهرت
 محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 اتمام خدمت وظیفه عمومی یا ارائه کارت معافیت دائم
 صلاحیت علمی و تخصصی با تجارب کافی متناسب با موضوع
 داشتن امکانات کافی و مناسب، به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن، به تشخیص مرجع مرتبط
 دارا بودن حداقل 02 سال سن برای مجردین و 02 سال برای متأهلین
69
 مدارک لازم:
 1 جدید * شش قطعه عکس 2
 گواهی نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر
 تصویر برابر اصل شده کارت ملی
 تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه
 تصویر برابر اصل شده گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
 تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن
 یک نسخه اساسنامه پیشنهادیف منضم به صورتجلسه انتخاب ارکان اصلی مؤسسه )برای مراکز حقوقی(
 تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
 تکمیل پرسشنامه درخواست تأسیس انتشارات
 تذکر: برای افراد حقوقی، علاوه بر مدارک بالا، تصویر اساسنامه شرکت و یا مؤسسه به انضمام گواهی ثبت
روزنامه رسمی نیز لازم است.
 متقاضیان دریافت مجوز نشر در تهران باید به نشانی زیر مراجعه کنند:
 00 : دهکده المپیک، جنب مسجد المهدی)عج( تلفن: 22203223 ،03 ،32 ،32 ،32 ،32 ،2 ،2 ، مناطق 0
 31 ، : پل کریمخان، خ نجات الهی، انتهای کوچه زبرجد، پلاک ،32 ،32 ،31 ،30 ،33 ،2،2 ،1 ،2 ، مناطق 1
22222231- 02 تلفن: 32
 متقاضیان شهرستانی برای تشکیل پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای خود مراجعه
نمایید. تلفن متصدی: 12230032
71
تمدید پروانه نشر کتاب
 مدارک لازم:
 1* یک قطعه عکس 2
 اصل پروانه نشر
 درخواست کتبی مبنی بر تمدید، در سربرگ انتشارات، برای ناشران تهرانی
 گزارش عملکرد انتشارات در سربرگ مرتبط با دوره اعتبار
 تحویل گزارش عملکرد انتشارات، از خانه کتاب ایران
 ارائه گزارش برنامههای آینده انتشارات
 نامه درخواست تمدید، از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برای ناشران شهرستانی
 تکمیل فرم اعلام نشانی
 تصویر کارت ملی ناشر
 تصویر برابر با اصل شده اجاره نامه و یا سند مالکیت دفتر انتشارات به نام مدیرمسئول
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه دوم،
اداره کل مجامع و تشکلها و فعالیتهای فرهنگی، اتاق 012
تلفن متصدی: 12231203
71
شرکت در نمایشگاه کتاب استانی
نمایشگاه کتاب: نمایشگاهی با حضور گروهی از کتابفروشان و ناشران و نیز کتابخانهها یا مؤسساتی از این دست
که در آن، کتابهای منتشر شده را به نمایش میگذارند. برگزاری نمایشگاههای کتاب در سراسر کشور، با توجه
به تأکید مقام معظم رهبری برای گسترش فرهنگ مطالعه، در برنامههای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی قرار گرفته است.
 شرایط شرکتکنندگان:
 مؤسسات انتشاراتی سراسر کشور که پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند
 مؤسسات انتشاراتی متقاضی باید دست کم 22 عنوان کتاب، طی چهار سال گذشته، منتشر کرده
باشند
 ناشران باید در زمان مقرر برای ثبت نام و تکمیل فرم، اقدام کنند. در هر نمایشگاه، به ناشرانی غرفه
واگذار خواهد شد که فرمهای مربوط را در زمان مقرر تکمیل کرده و تحویل داده باشند
 در هر نمایشگاه، فقط ناشران حق شرکت دارند و از حضور مؤسسات و شرکتهای پخش جلوگیری
خواهد شد
 ناشران باید فهرست کتابهایی را که قرار است در نمایشگاه عرضه کنند، پیش از برگزاری به ستاد
تحویل دهند
- تبصره: ناشرانی که دست کم 02 عنوان کتاب منتشر کرده باشند، با توجه به نرسیدن به حد نصاب پیش
گفته یعنی 22 عنوان، میتوانند با گرفتن نمایندگی از سایر ناشران، در نمایشگاه شرکت کنند. مؤلفانی که ناشر
کتابهای خود باشند نیز میتوانند یک ناشر را به منزله نماینده خود معرفی کنند. برای ثبت نام در نمایشگاه
کتاب استانی، به این تارنما مراجعه کنید: www.rej.ir
نشانی: تهران خ انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، شماره 3322 ، مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران،
طبقه چهارم تلفن متصدی: 11211022
72
خرید کتاب از ناشران
طبق هماهنگیهای به عمل آمده با دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان-
ها، یک نسخه از هر کتاب، پس از اعلام وصول، به هیأت انتخاب و خرید کتاب، تحویل میشود تا پس از بررسی
و ارزیابی، در صورت احراز شرایط لازم، به تعداد مورد نیاز خریداری شود. بنابراین برای طرح کتاب در این هیئت
نیاز به مراجعه حضوری یا مکاتبه ناشران نیست. مصوبات هیئت انتخاب و خرید کتاب، برای آگاهی ناشران در
پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی ir.gov.farhang.mof.www درج میشود.
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه دوم،
اتاق 012 تلفن متصدی: 12231222
73
مجوز چاپ تقویمهای دیواری و جیبی اقلیتهای دینی
 مدارک لازم:
 تحویل یک نمونه از تقویم یا سررسید مدنظر برای بررسی و نیز تقاضانامه کتبی از اقلیتهای زرتشتی یا
آشوری یا ارمنی، اقتباس از کتاب
نشانی: تهران میدان هفت تیر، خ قائم مقام فراهانی، خ فجر، ساختمان فجر، طبقه چهارم، اداره امور اقلیتهای
دینی تلفن متصدی: 22132123
74
مراحل بررسی طرحهای فرهنگی در خور حمایت
 مدارک لازم:
 درخواست کتبی برای حمایت از طرح فرهنگی
 ارائه طرح در قالب فرم شش صفحهای مشخصات طرحهای فرهنگی
 بررسی طرح توسط دو کارشناس
 بررسی در شورای ارزیابی طرحهای فرهنگی و کتب ارزشمند و تصمیمگیری درباره شیوه و میزان
حمایت از اجرای طرح
 اعلام نتیجه بررسی و ارزیابی و تصمیم شورای مذکور، به معاونت امور فرهنگی
نشانی: تهران میدان هفت تیر، خ قائم مقام فراهانی، ابتدای خ فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان 2، طبقه
چهارم، دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی
تلفن متصدی: 22213132 و 22213101
75
مراحل کار: 
.3 درخواست کتبی برای حمایت از اثر
.0 تحویل اثر به دبیرخانه دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی
.1 بررسی اثر توسط دوکارشناس، با توجه به ویژگیهای آثار مکتوب ارزشمند و در خور حمایت و اعلام نظر
درباره احراز کردن یا احراز نکردن شرایط لازم برای حمایت پیش از چاپ
.2 بررسی در شورای ارزیابی طرحهای فرهنگی و کتب ارزشمند و تصمیمگیری درباره شیوه و میزان حمایت از
چاپ اثر
.2 اعلام نتیجه بررسی و ارزیابی و تصمیمگیری مذکور، به معاونت امور فرهنگی
 ویژگیهای آثار مکتوب ارزشمند و در خور حمایت
.2 نوآوری و تازگی موضوع و مضمون
.2 تأثیرگذاری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی و افزایش مهارت و خلاقیت مخاطب
.1 انتخاب روش تحقیق مناسب و رعایت اصول آن
.2 داشتن فرضیه یا فرضیات دقیق و روشن و مشخص و وارسی آنها
.2 داشتن اهداف مشخص و پرسشهای مرتبط با اهداف تحقیق
.2 دقت و جامعیت و صحت دادهها و اطلاعات و نظرهای جمعآوری شده، با استفاده از روشها و تکنیکها و
اسناد و منابع معتبر
.32 اعتبار علمی و روزآمدبودن منابع مورد استفاده و رعایت امانت در ذکر منابع
.33 استدلال صحیح و بررسی فنی موضوع و ارائه نظرها و تحلیلهای درست و مستدل و مستند
.30 هماهنگی و تناسب محتوای مطالب با عناوین فصلها و نام کتاب
.31 استفاده از جدول و نمودار و عکس متناسب با متن و نمایهسازیهای لازم
.32 تنظیم فهرستهای لازم
.32 تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات و نظرها و ارائه نتیجهگیری مشخص و بدیع و علمی
.31 داشتن چکیده و مقدمه جامع و مناسب و گویا
.32 رعایت اصول نگارش و ویرایش زبان فارسی، مانند نشانهگذاری، یکدستی دستور خط، پاراگرافبندی،
آوانگاری، تنظیم ارجاعات، پینوشتها، پانوشتها
76
.32 کیفیت خوب علمی و ارزش ادبی اثر
.32 شیوایی نثر و سلاست زبان، با توجه به مخاطب
.02 کیفیت عالی در استفاده از فنون و صناعات ادبی
.03 درونمایه مثبت و محتوای عالی شعر یا داستان
.00 باورپذیری داستان
.01 شخصیتپردازی درست، در داستان
.02 قدرت تخیل و تصویرسازی، در شعر
.02 رعایت اصول و قالب و ساختار شعر
.01 توجه به عناصر موسیقایی شعر، یعنی روان بودن، وزن داشتن، رعایت قافیههای درونی و کناری
.02 حسن انتخاب موضوع و درونمایه کتاب، توسط مترجم، در آثار ترجمه
.02 صحت و دقت و رعایت امانت، در ترجمه
.02 سهولت درک متن اصلی و برابریابیهای مناسب برای اصطلاحات بیگانه، در ترجمه
.12 تسلط مؤلف بر تمامی زوایای موضوع تحقیق شده، در چارچوب نظرها و ابهامها و پرسشها و فرضیهها
.13 اهمیت و ضرورت موضوع از حیث تأمین نیازهای علمی کشور، از لحاظ کاربردی یا نظری
.10 اهمیت و ضرورت موضوع در چارچوب رشته تخصصی
.11 ضرورت چاپ اثر با توجه به منابع موجود در بازار نشر
 توضیح: بدیهی است هر اثر دریافتی، با توجه به نوع آن)شعر، داستان، تألیف، تحقیق و ترجمه( و ویژگیهای
متناسب و مرتبط با آن، به دست استادان و کارشناسان امر میرسد تا بررسی و ارزیابی صورت گیرد.
نشانی: تهران میدان هفت تیر، خ قائم مقام فراهانی، ابتدای خ فجر، نبش کوچه کیهان، شماره 2، طبقه سوم،
دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی تلفن متصدی: 22 و 22132120 و 22213101
77
مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران
نمایشگاههای کتاب استانی با حضور ناشران و کتابفروشان استان، به شرط دارابودن نمایندگی از ناشران معتبر،
در مراکز استان برگزار شده و در آنها تازهترین کتب منتشر شده به نمایش گذاشته میشود. با توجه به تأکید
مقام معظم رهبری برای گسترش فرهنگ مطالعه، برگزاری نمایشگاههای کتاب در سراسر کشور در برنامههای
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.
 مدارک لازم:
 تکمیل اطلاعات درخواستی در سایت نمایشگاه
 پروانه نشر معتبر
 شرایط شرکتکنندگان:
.3 مؤسسه انتشاراتی از سراسر کشور که دارای پروانه نشر با تاریخ معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
باشد
.0 مؤسسه انتشاراتی متقاضی باید دست کم پنجاه عنوان کتاب در سه سال اخیر منتشر کرده باشد
.1 ناشران باید در زمان مقرر برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات، به سایت مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی
ایران، به نشانی ir.regicfi.www مراجعه کنند
.2 ناشران باید برای ورود به سامانه ثبت نام، ابتدا کد کاربری و گذرواژه خود را از مؤسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایران تحویل بگیرند
.2 ناشران باید در زمان ثبت نام، تعداد عناوین و کتب خود را در سامانه ثبت نام مشخص کنند
 تبصره: ناشرانی که خواستار اعطای نمایندگی به ناشران دیگر هستند، باید در سامانه ثبت نام مشخص کنند
فراخوان برگزاری نمایشگاه در هر استان، در روزنامههای رسمی کشور و همچنین سایت ir.regicfi.www
درج میشود
نشانی: تهران خ انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، شماره 3322 ، مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران،
طبقه چهارم، واحد نمایشگاههای کتاب استانی تلفن متصدی: 11211022
78
فصل سوم
79
مؤسسات فرهنگی و فعالیتهای
آموزشی و دینی
81
مؤسسات فرهنگی و فعالیتهای آموزشی و دینی
اول: کلیات و تعاریف
مادۀ 3. مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی، اعم از
انتفاعی یا غیرانتفاعی، برطبق مادۀ 222 قانون تجارت و آییننامة اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری،
مصوب 3112 ، و براساس شرایط مندرج در این ضوابط، به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از دولتی و
عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی،
با سرمایة ایرانی تشکیل میدهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیتها و انحلال
آنها را صادر میکند .
مادۀ 0. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برطبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط، پس از بررسی صلاحیت
مؤسس یا مؤسسان و مدیر یا مدیران مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگی مندرج در اساسنامة آنها
که مصادیق و قلمرو آن، حسب مورد، ازسوی وزارتخانه مشخص خواهد شد، نسبت به صدور مجوز تأسیس
تصمیم خواهد گرفت .
مادۀ 1. تأسیس مراکز فرهنگی اقلیتهای دینی رسمی کشور در محدودۀ امور فرهنگی آن اقلیت نیز منوط به
اخذ مجوز طبق این ضوابط است .
مادۀ 2. تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط ازطرف سفارتخانههای کشورهای خارجی و سازمانهای آزادی-
بخش یا اشخاص غیرایرانی، با رعایت قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تأیید وزارت امورخارجه، طبق آیین-
نامهای خواهد بود که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میرسد.
مادۀ 2. اهداف فرهنگی مصرح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهامبخش فعالیتها و هدف-
های پیشبینیشده در اساسنامة مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در
اساسنامة تنظیمی، به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و
فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد .
81
دوم: شرایط مؤسسان و مدیرمسئول
مادۀ 1. مؤسس یا مؤسسان و مدیرمسئول تشکیلات فرهنگی موضوع مادۀ 1، باید واجد این شرایط
باشند :
3. تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
0. نداشتن سوءپیشینة کیفری مؤثر به تأیید مراجع مربوط و برخورداری از حسن شهرت .
1. محجورنبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر .
2. دارابودن 02 سال سن.
2. اتمام خدمت وظیفة عمومی یا ارائة کارت معافیت دائم .
1. داشتن امکانات کافی مناسب، به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
2. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن، به تشخیص مراجع مرتبط .
2. صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع، برای تقاضای مراکز تک منظوره .
ِ 2. داشتن شش ماه سابقة مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چندمنظوره، برای متقاضی مراکز
چندمنظوره .
مادۀ 2. کارگزاران نظام گذشته، اعم از نخست وزیران، وزیران، استانداران، اُمرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری،
رؤسای سازمانهای دولتی، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و
شهرستانهای تهران و مراکز استانها و اعضای ساواک، رؤسای حزب رستاخیز در تهران و مراکز شهرستانها و
استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصلة زمانی 32 خرداد 3120 تا 00 بهمن 3122 در آن مشاغل بوده و
همچنین کسانی که در این مدت ازطریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران
تبلیغاتی نظام گذشته بودهاند و همچنین توطئهگران و اقدامکنندگان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران، از
تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط محروماند .
ِ مادۀ 2. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصاحبهها و بررسیهای لازم و کافی، ظرف مدت یک ماه دربارۀ تأیید
صلاحیت یا نپذیرفتن تقاضا اعلامنظر خواهد کرد و درصورت اعلام موافقتاصولی با تقاضا، مؤسس یا مؤسسان
موظفاند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام، نسبت به ارائة اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این
ضوابط به آن تصریح شده است، اقدام کنند .
مادۀ 2. مؤسس یا مؤسسان درقبال سیاستهای فرهنگی و خطمشی کلّی و مدیرمسئول درقبال فعالیتها و
امور اجرایی مرکز فرهنگی، مسئولاند و وظایف و مسئولیتهای هریک باید به تفکیک اساسنامة پیشنهادی،
منظور شود .
82
سوم: شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه
مادۀ 32 . اساسنامة مرکز فرهنگی موضوع این آییننامه باید واجد این نکات باشد :
3. ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها و انطباق آنها با شرایط مندرج در این ضوابط و شیوهنامههای
صادرشده، در محدودۀ وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
0. ذکر نام و نوع فعالیت )غیرتجاری؛ انتفاعی یا غیرانتفاعی( تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونی
مرکز فرهنگی .
1. ارکان و تشکیلات مرکز: مؤسس یا مؤسسان، هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیرمسئول، مجامع عمومی و نحوۀ
تشکیل جلسات و رسمیت آنها و نصاب مقرر برای تصمیمگیری ، با تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت-
های هریک به تفکیک .
2. سرمایة اولیه و منابع تأمین درآمد و دارایی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوۀ تقسیم سود )در مراکز
انتفاعی( یا تخصیص درآمدها )در مراکز غیرانتفاعی( و چگونگی تأمین هزینهها و زیانهای احتمالی .
2. چگونگی اداره و عضوپذیری مراکز فرهنگی در آینده .
1. شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز فرهنگی، پس از انحلال .
2. سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و بر اساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری که
با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیشبینیشده در مادۀ 3، فعالیت میکنند .
* تبصرۀ 3. اساسنامة پیشنهادیِ متضمن موارد یاد شده در مادۀ 23 ، باید در دو نسخه تنظیم شود و به همراه
صورتجلسات پس از امضا، به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد .
* تبصرۀ 0. در انجمنهای فرهنگی )ادبی و هنری( که نوع فعالیت آنها غیرانتفاعی است، تعداد مؤسسان نباید از
سه نفر کمتر باشد؛ ولی در مؤسسات فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تأسیس میشوند، رعایت این
شرط الزامی نیست. در مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو دو فعالیت موضوع این ضوابط تأسیس میشوند،
تعداد مؤسسان نباید از تعداد فعالیتهای فرهنگی پیشبینیشده در اساسنامة آنها کمتر باشد .
83
چهارم: نحوۀ بررسی تقاضای تأسیس و نظارت بر مراکز فرهنگی)و چگونگی رسیدگی به تخلفات(
مادۀ 2. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصاحبهها و بررسیهای لازم و کافی، ظرف مدت یک ماه دربارۀ تأیید
صلاحیت یا نپذیرفتن تقاضا اعلام نظر خواهد کرد و درصورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا، مؤسس یا مؤسسان
موظفاند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام، نسبت به ارائة اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این
ضوابط به آن تصریح شده است، اقدام کنند .
مادۀ 2. مؤسس یا مؤسسان درقبال سیاستهای فرهنگی و خط مشی کلّی و مدیرمسئول درقبال فعالیتها و
امور اجرایی مرکز فرهنگی، مسئولاند و وظایف و مسئولیتهای هریک باید به تفکیک اساسنامة پیشنهادی،
منظور شود .
مادۀ 33 . بهمنظور بررسی تقاضاهای دریافتی و تحقیق رسیدگی به صلاحیت متقاضان و مدیران مسئول و صدور
موافقت اصولی تأسیس مراکز فرهنگی و نظارت بر عملکرد آنها و نیز رسیدگی به موارد تخلف و تعلیق یا لغو
جواز صادرشده، هیئتی به تشخیص و تعیین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از افراد و مسئولان زیر از
وزارت تشکیل میشود: 3. رئیس » هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی « فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان
. هیئت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندۀ تام الاختیار وزیر؛ 0 معاونان امور فرهنگی، هنری، مطبوعاتی،
سینمایی، سمعی بصری و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1. سه نفر از صاحبنظران امور فرهنگی و
هنری و سینمایی، به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
مادۀ 30 . اعضای هیئت با حکم وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصوب میشوند و مدت عضویت افراد
منتخب دو سال و تجدید انتخاب آنان برای دورههای بعدی بلامانع است .
مادۀ 31 . جلسات هر پانزده روز یکبار تشکیل خواهد شد. دعوت از اعضا و تنظیم دستورجلسه و تهیة صورت-
جلسات و امور اجرایی هیئت، نسبت به پذیرش تقاضاها و بررسی مدارک و طرح شکایات را دبیر هیئت که
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سمت منصوب میکند، انجام خواهد داد و دبیر هیئت به تعداد کافی
کارمند دفتری و کارشناس امور حقوقی و فرهنگی خواهد شد.
* تبصره. مصوبات با امضای رئیس هیئت ابلاغ میشود .
مادۀ 32 . دبیر هیئت متقاضیان دریافتی را، پس از تکمیل مدارک، در جلسات هیئت مطرح کرده و نتایج را در
صورتجلسات منعکس میکند و پس از امضای اعضا و تصویب و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصمیمات
را رئیس هیئت ابلاغ خواهد کرد .
84
پروانة فعالیت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می-
2223 ، مورخ 20 فروردین 1213 ، امضای / شود. ]طبق نامة شمارۀ 3 پروانة فعالیت مزبور به دبیر هیئت رسیدگی
به امور مراکز فرهنگی )مدیرکل دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی( تفویض شده است.
ماده 32 . به تخلفها در هیئت رسیدگی میشود و درصورت اثبات تخلف، حسب مورد، مجازاتهای اخطار
شفاهی یا کتبی، تعلیق جواز یا تعطیل موقت مرکز فرهنگی از سه ماه تا یک سال، تعطیل دائم و لغو مجوز، ا
عِمال و توسط دبیر هیئت ابلاغ خواهد شد .
*تبصره. متقاضیانی که صلاحیتشان ازسوی هیئت تأیید نشده یا مؤسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف به
یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در مادۀ 13 )تعلیق یا تعطیل موقت یا دائم مرکز فرهنگی( محکوم میشوند،
میتوانند از تاریخ رؤیت تصمیم هیئت، در مدت ... روز، اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارائة مدارک، به وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کنند. رأی وزیر در رد اعتراض یا قبول آن، قطعی و لازمالاجراست.
مادۀ 31 . هرگاه عمل ارتکابی مرکز فرهنگی، عناوین تخلف و جرائم پیشبینیشده در قوانین مجازات اسلامی و
سایر مقررات و قوانین جزایی کشوری را توأماً دارا باشد، پس از بررسی پرونده، موضوع به مراجع صالح قضایی
احاله شده و تا صدور حکم قطعی، از فعالیت مرکز فرهنگی جلوگیری خواهد شد .
مادۀ 32 . مراجع انتظامی صلاحیتدار مکلفاند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ادامة فعالیت مراکز
فرهنگی مذکور در موارد 32 و 31 ، بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده است، جلوگیری کنند .
85
پنجم:مقررات عمومی
مادۀ 32 . هرگاه مدیرمسئول شرایط مندرج در مادۀ 2 را از دست بدهد یا استعفا دهد یا فوت شود، مؤسس یا
هیئت مؤسسان موظفاند موضوع را به دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری گزارش دهند و در مدت دو
ماه، فرد واجد شرایطی را به هیئت معرفی کنند. درغیراین صورت، هیئت میتواند جواز صادرشده را معلق یا لغو
کند .
* تبصرۀ 3. تا زمانیکه صلاحیت مدیرمسئول جدید به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای او به عهدۀ مؤسس یا
مؤسسان خواهد بود .
* تبصرۀ 0. اعلام نظر هیئت، مبنی بر تأیید یا رد مدیر جدید، باید در مدت یک ماه از تاریخ معرفی مدیرمسئول
جدید، به مرکز فرهنگی مربوط ابلاغ شود .
مادۀ 32 . مراکز فرهنگی موظفاند با به کارگیری نامها و نشانهای مناسبی که مرکز فرهنگی دیگری ثبت نکرده
باشد، در تولیدات و انتشارات خود، نام مرکز و شمارۀ ثبت و مجوز تأسیس و نشانی مرکز را در محل مناسبی
درج کند .
مادۀ 02 . مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای درحال فعالیت و فاقد مجوز، موظفاند از تاریخ تصویب این
ضوابط، در مدت شش ماه وضع خود را با این مقررات تطبیق دهند و مدارک لازم را همراه اساسنامة جدید،
طبق ضوابط و شرایط مندرج در مادۀ 1 ارائة دهند و پس از تأیید و صدور مجوز جدید، نسبت به ثبت آن اقدام
کنند ؛ درغیراین صورت، با آنها طبق مادۀ 32 رفتار خواهد شد .
* تبصره. مؤسساتی که تا تصویب این ضوابط با نامها و نشانهای معینی فعالیت داشتهاند، در ثبت اسامی و
مشخصات خود اولویت دارند؛ مشروط بر اینکه طبق مفاد مادۀ 02 عمل کنند .
مادۀ 03 . هر مرکز فرهنگی باید دفاتر محاسباتی مهر و موم شده، برطبق قانون، تهیه کرده و مخارج و درآمدهای
خود را در آن ثبت کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند میتواند دفاتر مالی مراکز فرهنگی را
بازرسی کند .
مادۀ 00 . مراکز فرهنگی پس از تأیید صلاحیت مؤسسان و مدیرمسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز، باید
نسبت به ثبت آن برطبق اساسنامهای که به تأیید هیئت رسیده، اقدام کنند و نسخهای از اساسنامة ممهور به
مهر اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را با ذکر شماره، ثبت کرده و به دفتر توسعة مشارکتهای
فرهنگی و هنری تسلیم کنند و سازمان ثبت نیز موظف است نسبت به ثبت مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط،
برطبق اساسنامة مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید .
86
* تبصرۀ 3. سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی فاقد مجوز از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی، خودداری کند .
*تبصرۀ 0. هرگاه پس از صدور مجوز، در مدت شش ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدام نشود، مجوز مرکز
، » فاقد مجوز « فرهنگی بی اعتبار میشود و با این قبیل مراکز ثبت نشده، به عنوان برخورد قانونی خواهد شد .
مادۀ 01 . آییننامه و روشهای اجرایی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی صلاحیت متقاضیان و
وظایف دفتر توسعة مشارکتها و نحوۀ عمل هیئت ، حسب مورد، ازسوی معاونتهای مربوط تهیه شده و پس از
تنقیح و تدوین در هیئت موضوع مادۀ 33 و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میشود .
مادۀ 02 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأمور اجرای این ضوابط و مقررات است و از تاریخ تصویب آن، مقررات
مغایر ملغاست و دربارۀ سایر مسائلی که در این ضوابط پیش بینی نشده است، با توجه به وظایف و اختیارات و
مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق شرح مندرج در قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه ، مصوب
03 اسفند 3112 مجلس شورای اسلامی، رفتار خواهد شد .
مادۀ 02 . وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند اجرای تمام یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی
که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تأسیس میشوند ، حسب مورد، به معاونتهای مربوط یا ادارات کل ستادی یا
اجرایی در تهران یا مراکز استانها، محول کرده و قسمتی از وظایف و اختیارات هیئت و دفتر توسعة مشارکت-
های فرهنگی و هنری را به آنها تفویض کند .
مادۀ 01 . این ضوابط مشتمل بر 2 فصل و 01 ماده، در جلسة مورخ 2آبان 3122 شورایعالی انقلاب فرهنگی، به
تأیید رسید و جایگزین ضوابط عام مصوب جلسات مورخ 00 فروردین و 31 و 02 اردیبهشت 3112 شورای
مشترک کمیسیونهای شورایعالی و مصوبة دویست و شصت ودومین جلسة مورخ 2آبان 3122 شورایعالی
دربارۀ نحوۀ تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمنهای فرهنگی )ادبی و هنری( شد و هرگونه تغییری در آن،
منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی است .
87
آییننامۀ اجرایی ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و
نظارت بر فعالیت آنها
به استناد مادۀ 01 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر
فعالیت آنها، مصوب 2 آبان 3122 شورایعالی چگونگی دریافت و بررسی تقاضاها و « انقلاب فرهنگی، شیوهنامة
مدارک و نحوۀ بررسی صلاحیت متقاضیان و مدیران مسئول و صدور موافقت اصولی تأسیس و پروانة فعالیت
به شرح زیر تصویب میشود : » مراکز و مؤسسات فرهنگی
1. مدارک لازم:
متقاضیان تأسیس )مؤسسان و مدیران مسئول( مراکز فرهنگی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد
شرایط پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، به ضمیمة درخواست کتبی خود، این مدارک را به
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها تسلیم خواهند نمود :
دادگستری . » برابر اصل « یک نسخه از تصویر تمام صفحات شناسنامه، ممهور به مهر
1 جدید و پشت نویسی شده . × چهار قطعه عکس 2
تصویر گواهی پایان خدمت وظیفة عمومی یا ارائة کارت معافیت دائم قانونی .
دادگستری . » برابراصل « تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن )کارشناسی یا بالاتر(، ممهور به مهر
اصل گواهی نداشتن سوءپیشینة کیفری مؤثر .
تکمیل پرسشنامة مشخصات فردی .
تکمیل پرسشنامة درخواست تأسیس .
اساسنامة پیشنهادی، منضم به صورتجلساتِ انتخاب ارکان اصلی مؤسسه، در یک نسخه .
* تبصره. درخواست مراکز، مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت باید با امضای بالاترین مقام اجرایی
آن مؤسسه یا سازمان، ارائه شود و دربارۀ اشخاص حقوقی، نمایندۀ شخصیت حقوقی را تصمیم گیرندۀ شخص
حقوقی معرفی خواهد کرد .
2. شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامۀ پیشنهادی مراکز فرهنگی :
3. ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها در محدودۀ وظایف هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی .
0. ذکر نام و نوع فعالیت )غیرتجاری؛ انتفاعی یا غیرانتفاعی(، تابعیت، سرمایه و مدت فعالیت و تصریح التزام آنها
به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی و تعیین مرکز اصلی و نشانی
دقیق مؤسسه یا مرکز فرهنگی .
88
1. ارکان و تشکیلات مرکز: مؤسس یا مؤسسان، هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیرمسئول، مجامع عمومی و نحوۀ
تشکیل جلسات و رسمیت آنها و نصاب مقرر برای تصمیمگیری، با تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت-
های هر یک به تفکیک .
2. سرمایة اولیه و منابع تأمین درآمد و دارایی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوۀ تقسیم سود )در مراکز
انتفاعی( یا تخصیص درآمدها )در مراکز غیرانتفاعی( و چگونگی تأمین هزینهها و زیانهای احتمالی .
2. چگونگی اداره و عضوپذیری در انجمنهای فرهنگی، ادبی، هنری .
1. شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مراکز فرهنگی پس از انحلال .
2. سایر شرایط و ضوابط، با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری که
، با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیشبینیشده در مادۀ 3 فعالیت میکنند .
*تبصره. با توجه به قلمرو فعالیت مراکز و مؤسسات فرهنگی که به تصویب هیئت میرسد، اینگونه مؤسسات
میتوانند حسب مورد، با تأیید دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری و با رعایت ضوابط، در راستای
فعالیتهای فرهنگی، هنری، سینمایی، سمعی بصری، مطبوعاتی و تبلیغاتی به ایجاد و برگزاری دورههای کوتاه-
مدت آزاد فرهنگی هنری درزمینههای مختلف آموزشی، ازقبیل آموزش زبان، رایانه و
رشتههای گوناگون فرهنگ و هنر و اجرای مشاورههای فرهنگی و هنری و برگزاری آزمونهای آزمایشی با اهداف
کاربردی و توسعه و گسترش سطح فرهنگ و ارتقای دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور، اقدام
کنند .
3. چگونگی رسیدگی به تقاضاها
پس از تسلیم تقاضا و مدارک پیوست به آن، اداره کل استان اقدامات لازم را بدین شرح انجام خواهد داد :
3. بررسی مدارک و تطبیق تصاویر آنها با اصل مدارک .
0. تحقیق دربارۀ حسن شهرت و صلاحیت متقاضیان از راههای لازم .
1. رسیدگی و تحقیق دربارۀ صلاحیت علمی و فرهنگی، با تجارب کافی متناسب ب ا موضوع فعالیت.
2. تحقیق دربارۀ امکانات مرکز فرهنگی، ازلحاظ محل فعالیت و امکانات مالی .
2. بررسی سوابق کار متقاضیان دربارۀ امور فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغاتی .
1. ارزیابی توانایی متقاضیان برای ادارۀ امور فرهنگی، با اهداف و فعالیتهای ارائهشده در اساسنامة پیشنهادی،
ازطریق محاسبه، تحقیق، بررسی مدارک و اعلام نظر صریح دراین خصوص .
2. تکمیل پرونده با رعایت موارد یادشده و ارسال آن به دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری .
89
4. چگونگی طرح پرونده در هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
3. دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری، پس از وصول پرونده و حصول اطمینان از کامل بودن آن، به
نوبت و با رعایت ضوابط قانونی )بررسی حقوقی(، به مطرح کردن در هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی می-
صادر و ابلاغ میکند . » موافقتاصولی « ، پردازد و درصورت تأیید و تصویب، برای متقاضیان تأسیس
0. مؤسسان موظفاند در مدت یک ماه پس از تاریخ اعلام موافقتاصولی، سه نسخه اساسنامه را که با رعایت
ضوابط و مقررات قانونی و نظریات ارائه شده، به امضای هیئت مؤسس رسیده و تصویب شده است، به دفتر
توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری تسلیم کنند و در مدت شش ماه از تاریخ دریافت موافقتاصولی، مرکز
فرهنگی را ثبت کنند ؛ درغیراینصورت مجوز صادرشده فاقد اعتبار تلقی میشود .
1. پروانة فعالیت مراکز فرهنگی، پس از دریافت گزارشهای فعالیت و بررسی عملکرد آنها، به طور موقت توسط
دبیر هیئت صادر و به مهر دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری ممهور خواهد شد و مدت اعتبار آن یک
سال است .
2. دربارۀ مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت تأسیس میشوند، ادارات کل فرهنگ و ارشاد
اسلامی استانها پروندههای تکمیلشده را حسب مورد برای معاونتهای مرتبط )امورفرهنگی، هنری، سینمایی،
مطبوعاتی( خواهند فرستاد و همزمان نسخهای از اساسنامه و پرسشنامة تکمیلشدۀ متقاضیان تأسیس را به
دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری، برای ضبط در سوابق، ارسال میکنند .
2. پروانه دائم برای مؤسسات و مراکز فرهنگی، که اعتبار آن در هر چهار سال یکبار تمدیدپذیر است، پس از
بررسی پرونده و عملکرد مؤسسه یا مرکز فرهنگی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط از سوی مؤسسه و رضایت از
نحوۀ فعالیتها و تخلف نکردن و نبود شکایات از عملکرد آن، پس از اتمام بررسیهای لازم، در ادارۀ بررسی
عملکرد مؤسسات و مراکز فرهنگی و با امضای دبیر هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صادر شده و به مهر
دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری ممهور خواهد شد.
1. ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ضمن رعایت موارد یادشده، چنانچه در مسیر تشکیل مؤسسات و
مراکز فرهنگی نیاز به اعلام نظر حقوقی و استعلام نظریه داشته باشند، برای دریافت پاسخ و هماهنگی لازم،
مراتب را به دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری منعکس خواهند کرد .
این آییننامه پس از طرح در چهارمین جلسۀ هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، در تاریخ
92 بهمن 1375 به تصویب رسید .
91
آییننامۀ نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
فصل اول: کلیات و تعاریف
ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت « مادۀ 3. به استناد مادۀ 01
مصوب 2آبان 3122 شورایعالی انقلاب فرهنگی » بر فعالیت آنها و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد و ارزشیابی
آییننامة نظارت و « ، فعالیت مراکز فرهنگی و هنری موضوع مواد 3 و 01 و 02 از ضوابط و مقررات یادشده
» ارزشیابی مراکز فرهنگی به شرح زیر به تصویب میرسد:
مادۀ 0. در این آییننامه، اختصارات زیر درمقابل اعتبارات مدنظر در متن، عبارت است از: ضوابط: ضوابط و
مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، مصوب جلسة مورخ
2آبان 3122 شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ مراکز فرهنگی: مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی،
هنری، سینمایی و مطبوعاتی ؛
وزیر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ هیئت: هیئت رسیدگی به امور مراکز
فرهنگی؛ دفتر: دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری؛ مدیرکل : مدیرکل دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی
و هنری؛ اداره کل: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
مادۀ 1. نظارت در این آییننامه عبارت است از: تمامی اقدامات لازم به منظور اطلاعگیری، بررسی و تهیة گزارش
از فعالیت و عملکرد مراکز فرهنگی و انطباق آن با ضوابط و سیاستهای فرهنگی، قوانین و مقررات نظام
جمهوری اسلامی و دستورالعملهای ابلاغی وزارت و نیز به منظور اجرای تصمیمات متخذۀ هیئت رسیدگی به
امور مراکز فرهنگی ، براساس مواد 33 و 32 ضوابط .
مادۀ 2. ارزشیابی در این آییننامه عبارت است از: بررسی اطلاعات و گزارشهای مربوط به فعالیتها و عملکرد
مراکز فرهنگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تأیید یا اصلاح و تکمیل سیاستها و فعالیتهای گزارششده و نیز
تصویب تشویق یا مجازاتهای پیشبینیشده در ضوابط .
* تبصره. دستورالعمل ارزشیابی مراکز فرهنگی را دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری تهیه میکند و به
تصویب هیئت میرساند.
91
فصل دوم: ضوابط نظارتی
مادۀ 2. در اجرای امر نظارتِ موضوع این آییننامه، محورهای زیر مدنظر قرار میگیرند :
بررسی فعالیتهای مراکز فرهنگی ازجهت انطباق با سیاستهای فرهنگی و خطمشیهای مندرج در اساسنامه،
موضوع مادۀ 2 ضوابط .
بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیتهای فرهنگی، موضوع مادۀ 2 ضوابط .
بررسی دفاتر محاسباتی و مهر و موم شده برطبق قانون و نیز دفاتر و اسناد و مدارک مالی مراکز فرهنگی،
موضوع مادۀ 03 ضوابط .
بررسی مدارک و اسناد مرکز، ازنظر اجرای تکالیف مندرج در مادۀ 00 ضوابط .
بررسی مدارک و اسناد، درخصوص انطباق با شرایط موضوع مادۀ 02 ضوابط .
بررسی تکالیف مندرج در مادۀ 32 ضوابط، درخصوص درج نام کامل مرکز، شمارۀ ثبت و مجوز تأسیس و نشانی
مرکز در محل مناسب روی تولیدات و انتشارات .
بررسی تکالیف مراکز فرهنگی درخصوص فوت یا استعفای مدیرمسئول، موضوع مادۀ 32 ضوابط .
مادۀ 1. نظارت و ارزشیابی موضوع این آییننامه، به طور عام، بر فعالیتها و عملکرد مراکز فرهنگی اِعمال می-
شود و نظارت حوزههای تخصصی وزارتخانه درزمینة فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، سینمایی و امور هنری را
دربرنمیگیرد. نظارتها و ارزشیابیهای خاص مربوط به فعالیتهای فرهنگی یادشده براساس ضوابط و مقررات
مربوط را مراجع پیشبینیشده به طور مستقل انجام میدهند. فعالیتهایی که در حوزۀ فعالیتهای معاونها و
سازمانهای وابسته نیست، به طور خاص مورد بررسی قرار میگیرند .
مادۀ 2. دفتر توسعة مشارکتها و ادارههای کل موظفاند در زمان ارائة مجوز فعالیت به مراکز فرهنگی، تمامی
ضوابط و مقررات نظارتی و روشهای بررسی و اطلاعگیری و اعزام کارشناسان را به اطلاع آنان برسانند .
تبصره: دفتر توسعة مشارکتها موظف است تغییرات و اصلاحات احتمالی ضوابط و دستورالعملها را، به صورت
کتبی یا آگهی در جراید، به اطلاع مراکز فرهنگی برساند .
مادۀ 2. روشهای بررسی و تهیة اطلاعات در اجرای این آییننامه به شرح زیر است: 3. بررسی و مطالعة عام و
سراسریِ مراکز فرهنگی؛ 0. بررسی و مطالعة ویژه یا انتخابی ؛ 1. جمع آوری اطلاعات ازطریق مکاتبه؛ 2. اعزام
هیئتهای بازرسی و کارشناسی و انجام دادن مصاحبه و اخذ مدارک و اسناد .
تبصره: همة انواع روشهای جمع آوری اطلاعات و مطالعه میتواند به صورت ادواری یا موردی صورت گیرد .
92
فصل سوم: ارکان و ساختار
مادۀ 2. ارکان سازمان نظارتی این آییننامه عبارتاند از: هیئت، دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری،
ادارههای کل .
مادۀ 32 . در اجرای این آییننامه، ادارههای کل موظفاند : با اعزام کارشناس یا کارشناسان، نسبت به مطالعه و
بررسی، انجام دادن مصاحبه، تهیة گزارش و اخذ اسناد و مدارک از وضع مراکز فرهنگی و فعالیتها و عملکرد
آنها، به صورت منظم و ادواری و نیز به صورت موردی، اقدام کنند .
تحقیق و بررسی و تهیة گزارش از وضع مراکز فرهنگی، براساس درخواست دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و
هنری یا دریافت شکایت شاکیان دولتی و غیردولتی، درجهت تأیید صحت یا رد اطلاعات ارائه شده .
یک نسخه از گزارش بررسیها را، به همراه مدارک و مستندات مربوط و نیز گزارش تحقیقات و مطالعات آماری
جاری خود، به دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری ارسال کنند .
حسب مورد، براساس تصمیمات هیئت که توسط دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری ابلاغ میشود،
اقدام لازم را انجام دهند .
ابلاغ حکم به مرکز فرهنگی و درصورت لزوم به مراجع انتظامی و قضایی و نیز فرستادن نسخهای از اقدامات به
دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری .
اعتراضهای مراکز فرهنگی به تصمیمات هیئت را اخذ کرده و بلافاصله به دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و
هنری ارسال کنند .
مادۀ 33 . در اجرای این آییننامه، دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری موظف است :
پس از تصویب و ابلاغ تأسیس مراکز فرهنگی، مراتب را به اداره کل مربوط اطلاع دهد .
دستورالعملها و کاربرگهای لازم و درصورت نیاز برنامة زمانبندی نظارت و بررسی را برای ادارههای کل ارسال
کند .
گزارشهای نظارتی و بررسیهای رسیده را برای بحث و تصمیمگیری، حسب مورد، در جلسة هیئت مطرح کند .
نتایج اقدامات دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری و مصوبات هیئت درخصوص گزارشهای نظارت و
بررسی را برای اطلاع و اقدام، به ادارههای کل ارسال کند .
به شکایات از مراکز فرهنگی رسیدگی کرده و درصورت لزوم، به ادارههای کل برای بررسی و تهیة گزارش ارسال
کند .
اعتراضهای مراکز فرهنگی به تصمیمات هیئت را رسیدگی کرده و گزارش تکمیلی را تهیه کند و دوباره در
جریان اقدام قرار دهد .
93
دستورالعملها و روشهای نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی را پس از تصویب و ابلاغ مجوز تأسیس، ازطریق
ادارههای کل یا رأساً، به اطلاع مراکز برساند .
مادۀ 30 . در اجرای این آییننامه، هیئت پس از بررسی گزارش دریافتی از دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و
هنری، تصمیمات لازم را براساس مفاد مواد 33 و 32 )اخطار شفاهی، اخطار کتبی، تعلیق جواز و تعلیق موقت
مرکز به مدت سه ماه تا یک سال، لغو جواز و تعطیل دائمی مرکز( حسب مورد، اتخاذ و برای اجرا به دفتر توسعة
مشارکتهای فرهنگی و هنری ابلاغ میکند. همچنین پس از استماع اعتراض هر شخص حقیقی یا حقوقی ذی-
نفع، تصمیمات گذشته را بررسی مجدد کرده و تصمیم و اقدام لازم را اتخاذ خواهند کرد .
مادۀ 31 . در اجرای این آییننامه، ادارههای کل و دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری موظفاند امکانات
و نیروی انسانی لازم را برای اجرای مأموریتهای محولشده تأمین کنند .
94
فصل چهارم: سایر موارد
مادۀ 32 . مراکز فرهنگی موظفاند در اجرای امر نظارت و ارزشیابی، با کارشناسان اعزامی همکاری کنند و
اطلاعات لازم را به همراه مدارک و مستندات مربوط، در اختیار آنان قرار دهند .
مادۀ 32 . درصورت درخواست اطلاعات به صورت کتبی، مراکز فرهنگی موظفاند ظرف مدت پانزده روز کاری،
اطلاعات و گزارشها و مدارک مدنظر را حسب مورد، به ادارههای کل یا دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و
هنری بفرستند .
مادۀ 31 . مراکز فرهنگی موظفاند موارد زیر را ظرف مدت پانزده روز کاری به ادارههای کل استان مربوط اعلام
کنند :
گزارش تغییر یا اصلاح اساسنامه .
گزارش تغییر، استعفا یا فوت مدیرمسئول، مؤسس یا مؤسسان. بدیهی است درصورتیکه به هر دلیلی، ازجمله
محکومیت یا حجر مؤسس یا مؤسسان و مدیرمسئول به نحوی که قادر به ادامة همکاری و عضویت و اجرای
وظیفه در مرکز نباشند، سایر اعضا یا مدیران یا اشخاص ذینفع موظفاند مراتب را به ادارههای کل اطلاع دهند .
تغییر محل و نشانی محل استقرار مؤسسه و شعبه های آن .
مادۀ 32 . مراکز فرهنگی موظفاند تابلوی مناسبی در محل کار خود نصب کنند که نشاندهندۀ عنوان کامل و
شمارۀ ثبت مرکز در ادارهکل ثبت شرکتها باشد.
مادۀ 32 . تمامی گزارشهای رسمی، ابلاغیهها، کارت شناسایی و معرفینامههای کارشناسان را، حسب مورد،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط امضا میکند .
همچنین، ابلاغ تصمیمات هیئت، معرفینامهها، صدور کارت شناسایی کارشناسان اعزامی ازسوی دفتر توسعة
مشارکتهای فرهنگی، نیز ارسال دستورالعملها، درخواست اطلاعات، مدارک و مستندات از ادارههای کل یا از
مراکز فرهنگی، با امضای دبیر هیئت انجام میشود .
مادۀ 32 . دستورالعملهای لازم درخصوص نحوۀ ارزشیابی و تشویق مراکز فرهنگی را دفتر توسعة مشارکتهای
فرهنگی و هنری تهیه و ابلاغ خواهد کرد .
مادۀ 02 . این آییننامه در چهار فصل، بیست ماده و دو تبصره، در تاریخ 32 مرداد 3122 ، به تصویب هیئت و
تأیید وزیر رسید و از آن تاریخ قابل اجرا است .
95
}شایان ذکر است، براساس توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، از تاریخ
دبیرخانة هیئت رسیدگی به امور مراکز « بهمن 3122 عنوان دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و « به » فرهنگی
تغییر یافت{ » هنری
96
شرایط و مدارک لازم برای اعضای هیئتمؤسس و مدیرمسئول
ردیف
شرایط
ردیف
مدارک لازم
3
تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3
تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی و اعلام زمینة اصلی فعالیت
0
دارا بودن 02 سال سن
0
یک نسخه تصویر برابر با اصلشدۀ تمام صفحات شناسنامه
1
داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن، به تشخیص مراجع مربوط
1
تصویربرابربا اصل شدۀ آخرین مدرک تحصیلی،دستکم کارشناسی،یا معادلآن
2
اتمام خدمت وظیفة عمومی یا معافیت دائم
2
کارت پایان خدمت وظیفة عمومی یا معافیت دائم
2
نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حسن شهرت
2
اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر
شایان ذکر است، تمامی تصاویر مدارک، ازقبیل شناسنامه، کارت پایان خدمت و...، نباید از کاغذ 7 A کوچکتر باشد و
تصویر مدارک تحصیلی نباید از کاغذ 4 A بزرگتر باشد و تمامی آنها با اصل مطابقت داده شده و گیرندۀ مدارک،
بر روی آنها بزند و امضا کند. مدارک سجلی را فقط دادگستری » رونوشت )یا تصویر( برابر اصل است « عبارت یا مهر
باید برابر با اصل کند .
ردیف
شرایط
ردیف
مدارک لازم
1
محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
1
1 جدید و پشت نویسی شده × چهار قطعه عکس 2
2
داشتن امکانات کافی مناسب، به تشخیص وزارت فرهنگ-
وارشاداسلامی
2
یک نسخه از اساسنامه، به همراه صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
2
صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع
فعالیت برای تقاضای مراکز تکمنظوره
2
» مشخصات فردی « و » درخواست تأسیس « تکمیل پرسشنامههای
2
داشتن سابقة مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی
چندمنظوره، برای متقاضی مراکز چندمنظوره
2
ارائة سوابقفعالیتهای فرهنگی هنریِ متناسب بازمینة فعالیتهای درخواستی
متقاضیان تشکیل پرونده به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل مورد نظر جهت تشکیل مؤسسه مراجعه
نمایند. متقاضیان شهر تهران به نشانی: خ شهیدمطهری ، نرسیده به خ سهروردی شمارۀ 141 تلفن : 77741231-7
مراجعه نمایند.
97
صورتجلسۀ تأسیس مؤسسۀ فرهنگی
)دربارۀ تعیین اهداف و موضوع فعالیت و انتخاب مدیرمسئول(
اینجانبان، امضاکنندگان زیر، به اسامی و مشخصات مندرج در برگ پیوست و با تسلیم مدارک لازم و ضمن
التزام به رعایت اصول و ضوابط فرهنگی و تحقق اهداف پیشبینیشده در مواد 2 و 2 ضوابط مقررات تأسیس
مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، متقاضی تأسیس
. ............................................................................................................................................................................. به نشانی:
................................................................................................................................................................................. هستیم .
خلاصة اهداف و موضوع فعالیت: ...............................................................................................................................................
درضمن، خانم/آقای نام.................... نامخانوادگی............................ نام پدر............... به شمارهشناسنامة .......................
به شمارهملی..................................................... محل صدور ................ . .............................. سال تولد......................................
میزان تحصیلات......................................... شغل فعلی............................................... به نشانی )محل سکونت(:
............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
به عنوان مدیرمسئول...................................................... انتخاب و معرفی میشود .
نام و امضای متقاضیان تأسیس )مؤسسان( :
.1 .0 .3
.1 .2 .2
98
نام و مشخصات متقاضیان تأسیس )مؤسسان( :
ردیف
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره
شناسنامه
شماره ملی
محل تولد
محل صدور
3
0
...
مواد 2 و 2 ضوابط مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، هنری، سینمایی و
مطبوعاتی .
مادۀ 2. اهداف فرهنگی مصرح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهامبخش فعالیتها و هدف-
های پیشبینیشده در اساسنامه، مراکز، مؤسسات و کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید
در اساسنامة تنظیمی، به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم
شوند و فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد .
مادۀ 2. مؤسس یا مؤسسان درقبال سیاستهای فرهنگی و خطمشی کلی و مدیرمسئول در قبال فعالیتها و
امور اجرایی مرکز فرهنگی مسئولاند و وظایف و مسئولیتهای هر یک باید، به تفکیک، در اساسنامة پیشنهادی
منظور شود .
99
پرسشنامه مشخصات فردی
شمارۀ پرونده :
بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری
پرسشنامة مشخصات فردی مدیرمسئول  عضو هیئت مؤسس  مؤسسة فرهنگی و هنری: ..........................
)اسامی پیشنهادی(
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
الصاق عکس
تاریخ تولد:
ش شناسنامه:
شماره ملی:
نام مستعار:
آخرین مدرک تحصیلی:
دین و مذهب:
وضعیت نظام
وظیفه:
اتمام  معاف 
رشته تحصیلی:
سال اخذ مدرک:
محل اخذ مدرک)نام دانشگاه یا
حوزه(:
متأهل  مجرد  نام همسر:
شغل فعلی:........................... نشانی محل کار:................................................................................. تلفن: ................................
شغل قبلی:........................... نشانی محل کار:................................................................................. تلفن: ................................
نشانی محل سکونت: ...................................................................................................................................................................
تلفن: .........................
شماره تلفن همراه: ...................................... تلفن برای تماس ضروری: ........................................
رایانامه)ایمیل(: ..........................................................
111
خلاصۀ سوابق شغلی :
منظور آن دسته فعالیتهایی است که فرد، برای انجام دادن آنها، قرارداد بسته است و به ازای آن، حقوق و
دستمزد دریافت میکند .
نوع فعالیت سمت و مسئولیت نوع رابطه خدمتی )استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی( محل فعالیت)سازمان،مؤسسهیا ...( از سال ..... تا سال ........
خلاصۀ فعالیتهای فرهنگی یا هنری :
نوع فعالیت سمت و مسئولیت محل فعالیت )سازمان، مؤسسه، مرکز فرهنگی یا ...( از سال ..... تا سال ........
محصولات و تولیدات فرهنگی :
111
تخصصها یا مهارتها :
نام و نوع تخصص محل یادگیری سطح توانمندی
خلاصۀ فعالیتهای اجتماعی :
توضیحات بیشتر، درصورت نیاز :
............................................................................................................................................................................................................
................................................ تاریخ: ................................. امضای متقاضی :
نظریۀکارشناسی :
تمامی مندرجات این پرسشنامه را شخص متقاضی در حضور اینجانب......................................... تکمیل و امضا
کرده است .
تاریخ: ........................... امضای کارشناس استان: .............................. .
112
موضوعات پیشنهادی فعالیتهای فرهنگی هنری برای انتخاب و درج در اساسنامه
بخش اول: فعالیتهای عمومی
3. تألیف، گردآوری و تدوین مقالات، ترجمة غیررسمی متون و کتاب به زبانهای خارجی یا به عکس .
0. حروفچینی، ویرایش و تصحیح، تنظیم، طراحی و صفحهآرایی کتاب و نشریه .
1. برگزاری جلسات برای معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه و انتخاب و اهدای جوایز .
2. مشارکت در برگزاری همایشها و سمینارها و همکاری در برپایی نمایشگاهها، مسابقات و جشنوارههای
فرهنگی و هنری .
2. مطالعه و پژوهش در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی .
1. کمک و همکاری در گسترش پژوهشهای فرهنگی هنری، گردآوری و تدوین مجموعههای مستند دربارۀ
مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها .
2. مبادلات فرهنگی از راه ارائة خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری، ازقبیل کتابها، مطبوعات، نوارهای صوتی
تصویری و نرم افزارهای رایانهای .
2. طراحی و اجرای نظامهای اطلاعرسانی یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات .
2. گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایهنامه و فهرستهای موضوعی در زمینههای گوناگون .
32 . طراحی و تشکیل بانکهای اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامهریزی اجرا در حوزۀ سازماندهی اسناد و
مدارک فرهنگی هنری و ارائة خدمات مشاورهای در حوزۀ مدیریت .
33 . طراحی و اجرای تشکیل دبیرخانه، مرکز اسناد و پایگاه اطلاعاتی، برای خدمات اطلاعرسانی در زمینههای
فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی .
30 . ارائة خدمات فهرستنویسی، نمایهسازی و سندآرایی مدارک و اسناد فرهنگی .
31 . عرضة محصولات رایانهای مجاز در زمینة زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی .
32 . تهیه و عرضة محصولات فرهنگی هنریِ دارای مجوز، ازقبیل نوارهای کاست و سی دی، فیلمهای ویدئویی
و... .
32 . برگزاری نشستهای فرهنگی، ادبی، شعر و شاعران، به صورت غیرمستقل و وابسته به مؤسسه .
31 . تلاش درجهت گردآوری آثار فرهنگی هنری، به منظور کمک به حفظ و حراست از میراث فرهنگی .
32 . کوشش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و اسلام .
32 . ارائة خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژههای فرهنگی هنری .
113
بخش دوم: فعالیتهای خاص
اقدام برای درج فعالیتهای انتخابی در این بخش، تنها پس از آشنایی با ضوابط مربوط، ارائة درخواست و کسب
مجوز از مراجع ذیربط امکانپذیر بوده و لازم است به نکات ذکرشده در راهنمای انتخاب فعالیتها، توجه کافی
مبذول شود .
الف. فعالیتهای فرهنگی :
3. طراحی و برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت آزاد فرهنگی، ازقبیل کلاسهای داستاننویسی، بررسی و نقد
کتاب .
0. انجام دادن فعالیتهای انتشاراتی، به منظور انتشار کتاب .
1. تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور .
ب. فعالیتهای هنری :
3. طراحی و برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت آزاد هنری .
0. تأسیس نگارخانه یا برگزاری نمایشگاههای هنری .
1. برگزاری کنسرتهای موسیقی و جشنوارههای هنری .
2. برگزاری هنرهای نمایشی
2. تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری .
1. تأسیس استودیوهای صدابرداری .
2. اعزام گروههای هنری یا دعوت از آنان برای اجرای مراسم .
ج. فعالیتهای سینمایی و سمعی بصری :
3. طراحی و برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت آزاد سینمایی .
0. برگزاری جشنوارههای سینمایی و نمایشگاههای عکس و اسلاید .
1. تهیة فیلمهای سینمایی، تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانهای، در قالبهای مختلف داستانی، مستند،
آموزشی، صنعتی و تاریخی، متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوط .
د. فعالیتهای مطبوعاتی و تبلیغاتی :
3. طراحی و برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی .
0. انتشار نشریات عمومی یا تخصصی، ویژهنامه و نشریة داخلی .
1. تأسیس خبرگزاری در زمینههای عمومی یا تخصصی .
114
2. تهیه، تنظیم، مشاوره، اجرای برنامههای تبلیغاتی، روابطعمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و
فروش کالا یا خدمات مربوط، ازطریق تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی .
2. تأسیس دفاتر نمایندگیهای مطبوعاتی و سایر رسانهها.
1. قبول نمایندگی یا تأسیس دفاتر برای توزیع نشریات یا ایجاد فروشگاه برای عرضة مستقیم مطبوعات .
2. طراحی و برگزاری نمایشگاههای مطبوعاتی عمومی یا تخصصی .
2. تأسیس دفتر خدمترسانی به خبرنگاران و روزنامهنگاران .
ه. فعالیتهای آموزشی :
طراحی و برگزاری دورههای آموزشی فرهنگی هنری، خارج از سرفصلهای دروس مصوب آموزشهای رسمی
وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و...، در سطوح مختلف، به شرح زیر :
 اول: دورههای تکمهارتی در زمینههای :
3. فرهنگی: لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداری و... .
0. هنری: موسیقی، حجمسازی، چهرهپردازی، طراحی لباس، بازیگری )تئاتر( ، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی،
کامپیوتر، گرافیک )طراحی و...(، هنرهای دستی، نگارگری و ...
1. سینمایی و سمعی بصری: کارگردانی، فیلمسازی، عکاسی، بازیگری )سینما( و.. .
2. مطبوعاتی: روزنامهنگاری، خبرنگاری، صفحهآرایی، ویراستاری و روابطعمومی .
 دوم: دورههای مهارتآموزی )کارودانش( در زمینههای :
3. فرهنگی و مطبوعاتی، ازقبیل طراحی و صفحهآرایی کتاب و نشریه، چاپ و صحافی .
0. هنری، سینمایی و سمعی بصری، ازقبیل عکاسی، فیلمبرداری، هنرهای دستی .
 توضیح ضروری :
3. اقدام به فعالیتهای آموزشی، مستلزم داشتن موقعیت و امکانات ویژهای است . متقاضیان برای کسب آگاهی
میتوانند به دفاتر نمایندگی مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی، مستقر در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
استان مربوط ، مراجعه کنند و پس از اطلاع از شرایط و مدارک لازم، اقدام به انتخاب و درج آنها در اساسنامة
پیشنهادی خود کرده تا درصورت تصویب مجوز تأسیس مؤسسه و امکان فعالیت پیدا ،» مجوز خاص « دریافت
کنند .
115
0. درخصوص سایر فعالیتهای خاص، ازقبیل سینمایی، هنری و مطبوعاتی، نیز لازم است متقاضیان به مراکز
مرتبط مراجعه کرده و از شرایط و ضوابط مربوط آگاهی پیدا کنند و سپس اقدام به انتخاب و درج در اساسنامه
نمایند.
116
اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی هنری
بسمه تعالی
اساسنامة مؤسسة فرهنگی هنری
با نام خدا، به انگیزۀ ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج فرهنگ و هنر
اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام
به رعایت مقررات وضع شدۀ کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس و مراکز فرهنگی و برطبق مشخصات و شرایط
تشکیل میشود . »....................................... مؤسسة فرهنگی هنری « ، پیشبینیشده در این اساسنامه
فصل اول: کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت
 مادۀ 3. نام مؤسسه: مؤسسة فرهنگی هنری........................................... است که برای اختصار، در ادامه
مؤسسه نامیده میشود .
 مادۀ 0. نوع مؤسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی و غیرصنفی تأسیس شده،
انتفاعی/غیرانتفاعی است .
 مادۀ 1. سرمایة مؤسسه و تابعیت آن، ایرانی است )تغییرناپذیر( .
 مادۀ 2. مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز مؤسسة
مزبور موردتأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. لغو، تمدیدنکردن یا تأییدنکردن مجوز مربوط،
ازسوی وزارتخانة مذکور، باعث پایان مدت فعالیت مؤسسه خواهد شد. ادارۀ ثبت شرکتها، پس از اعلام
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رأساً ثبت مؤسسه را لغو کرده و آن را از راههای لازم اعلام خواهد کرد
)تغییرناپذیر( .
117
 مادۀ 2. نشانی مؤسسه:
.............................................................................................................................................................................................
..................
 مادۀ 1. تغییر نشانی مؤسسه، با تصویب مؤسسان و با اطلاع قبلی و تأیید هیئت رسیدگی به امور مراکز
فرهنگی، بلامانع است)تغییرناپذیر( .
 مادۀ 2. سرمایة اولیه و دارایی و منابع درآمدی مؤسسه به شرح زیر است: )تغییرناپذیر( .
الف. مبلغ...........................................ریال که در آغاز تأسیس مؤسسه، ازسوی مؤسسان، به قرار:
..........................................)نام عضو اول( به مبلغ...........................ریال، ......................................... )نام عضو دوم( به
مبلغ........................... ریال و ..........................................)نام عضو سوم( به مبلغ ........................................... ریال، تأمین
و تسلیم شد .
ب. سرمایة غیرنقدی، معادل..................ریال که ................................................................................. )نام مؤسسان یا
سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی(، به مؤسسه ارائه و تقویم و تسلیم کردند .
ج. منابع درآمدی مؤسسه:
..................................................................................................................................................................................................
 مادۀ 2. اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است :
الف. اهداف :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................
ب. موضوع فعالیتها :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................
118
 مادۀ 2. تمامی فعالیتها و اقدامات مؤسسه باید در چارچوب قوانین و مقررات وضع شدۀ کشوری و
سیاستهای فرهنگی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامههای فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد )تغییرناپذیر( .
 مادۀ 32 . هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه باید، قبل از ثبت تغییرات، با اطلاع و تأیید هیئت
رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام شود )تغییرناپذیر( .
 مادۀ 33 . به منظور نیل به اهداف و تحقق موضوع فعالیتهای فرهنگی هنریِ پیشبینیشده در اساس-
نامه، مؤسسه میتواند با رعایت مقررات مربوط، فعالیتهای زیر را انجام دهد :
 تهیه و تأمین مواد و کالاهای موردنیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش، به منظور تأمین هزینههای
مؤسسه .
 سرمایهگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، با هدف افزایش سطح کارآیی و تواناییهای
مؤسسه .
 انعقاد قرارداد و انجام دادن معاملات مجاز، در محدودۀ اهداف و موضوع اساسنامه .
 تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص .
 مادۀ 30 . هرگاه اجرای برنامهها و فعالیتهای مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی سازمانها و مؤسسات
دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانهها مرتبط باشد، قبل از اجرای آنها، برای کسب مجوز از مراکز
ذکرشدۀ مربوط اقدام خواهد شد )تغییرناپذیر( .
119
فصل دوم. ارکان اصلی مؤسسه
 . مادۀ 31 . ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه به این شرح است: 3. مؤسسان )مجمع عمومی(؛ 0
هیئتمدیره؛ 1. مدیرعامل .
 مادۀ 32 . افرادی که با تصویب مؤسسان اولیه، مجمع عمومی را تشکیل میدهند، باید تمام صلاحیت-
های لازم را برای مؤسس اولیه دارا باشند و به تأیید هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برسند .
 مادۀ 32 . وظایف مؤسسان عبارت است از: 3. تصویب اساسنامه؛ 0. انتخاب اولین هیئتمدیره و
مدیرعامل مؤسسه .
 مادۀ 31 . مؤسسان از بدو تأسیس مؤسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی، مسئول سیاستگزاری و
تصمیمگیری و تعیین خطمشی کلّی مؤسسه بوده و دارای اختیارات و وظایف زیر هستند :
الف. تصویب بودجه و تراز مالی .
ب. تعیین و تصویب سیاستهای کلّی و خطمشی و برنامههای آتی و تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی
مؤسسه .
ج. انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل جایگزین و درصورت لزوم، بازرس .
د. استماع گزارش هیئتمدیره و مدیرعامل و رسیدگی به آن و اظهارنظر دربارۀ گزارش بازرس، درصورت
انتخاب .
ه. تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مؤسسه، با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و تأیید قبلی هیئت رسیدگی
به امور مراکز فرهنگی )تغییرناپذیر(.
و. تعیین روزنامة کثیرالانتشار، برای درج آگهیها و دعوتنامههای مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی
)تغییرناپذیر( .
ز. تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
)تغییرناپذیر( .
111
 مادۀ 32 . جلسات مجمع عمومی سالی یکبار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت یافتن
جلسه، حضور تمامی اعضا ضروری است و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد و درصورت
حضورنیافتن تمامی اعضا، حضور صاحبان اکثریت سرمایه در جلسات بعدی، مالک تصمیم گیری خواهد
بود. تشکیل جلسات عادی مجمع عمومی به طور فوق العاده، در هر زمان بلامانع است .
 مادۀ 32 . جلسات مجمع عمومی میتواند به درخواست رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل تشکیل شود و
در دعوتنامهای که به صورت کتبی و دو هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد، باید
دستورجلسه و ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد .
 مادۀ 32 . امور اجرایی مؤسسه را هیئتمدیرهای حداقل متشکل از دو نفر که از بین مؤسسان )اعضای
مؤسسه( برای مدت.........سال انتخاب میشوند، اداره خواهند کرد. تغییر هیئتمدیره براساس اساسنامه
و طبق صورتجلسة تنظیمشده توسط مؤسسان خواهد بود .
 مادۀ 02 . جلسات هیئتمدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات اتخاذشده با اکثریت
آرای موافق، معتبر خواهد بود و درصورت تساوی آرا، رأی طرفی که مدیرعامل، موافق آن است، لازم-
الاجرا خواهد بود .
 مادۀ 03 . شرکت اعضای هیئتمدیره در جلسات تشکیل شده که حداقل هر.........روز یکبار در محل
مؤسسه تشکیل خواهد شد، الزامی است. هیئتمدیره در اولین جلسه از بین خود، یک نفر را به عنوان
رئیس هیئتمدیره برخواهد گزید. همچنین هیئتمدیره میتواند درصورت لزوم، برای سایر اعضا،
درصورت انتخاب، سِمتهای دیگری تعیین کند. تجدید انتخاب هیئتمدیره برای دورههای بعدی
بلامانع است و رئیس هیئتمدیره میتواند درعینحال سِمت مدیرعامل مؤسسه را دارا باشد.
 مادۀ 00 . رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل به عنوان نمایندگان قانونی مؤسسه دارای تمامی اختیارات لازم
قانونی اجرایی بوده و میتوانند اختیارات محول شده را بین خود تقسیم کنند. اهم وظایف آنان به شرح
زیر است :
111
 حفظ و حراست از اموال مؤسسه، تهیة صورت دارایی از اموال آن .
 رسیدگی به حسابهای مؤسسه، پرداخت بدهیها و وصول مطالبات .
 اجرای مصوبات مجمع عمومی )مؤسسان( در ارتباط با امور مؤسسه .
 تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آییننامهها و دستورالعمل و روشهای اجرای آن پس از
تصویب مجمع .
 افتتاح حساب در بانکها و خرید و فروش و اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص .
 طرح و تعقیب دعاوی، اعم از حقوقی و جزایی، در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوا به داوری و
تعیین داور، انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکال و عزل آنان، قطع و فصل
دعاوی ازطریق صلح و سازش، پیگیری و انجامدادن تمامی امور و مسائل قضایی و مالیاتی و ثبتی، انجام
دادن تمامی اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام دادن امور مؤسسه در حدود
ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرایی .
 مادۀ 01 . هیئتمدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید و
مدیرعامل نیز میتواند یک نفر را به سِمت قائممقام خود انتخاب کرده و قسمتی از اختیارات محولشده
را به وی واگذار کند .
 مادۀ 02 . با توجه به اینکه مدیرعامل مؤسسه، به عنوان مجری تصمیمات هیئتمدیره، مسئولیتهای
اداری و اجرایی مؤسسه را عهدهدار است، میتواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت
امور و تدوین طرحها و برنامهها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و
جلب مشارکت آنها در انجام دادن فعالیتهای مؤسسه، اقدامات لازم را انجام دهد و درقبال مؤسسه و
هیئتمدیره مسئول است .
 مادۀ 02 . مؤسسان )مجمع عمومی( میتوانند به منظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیة گزارش از
وضعیت حسابهای سالانه و اعلامنظر دربارۀ گزارش مدیرعامل و هیئتمدیره، یک نفر را به عنوان
بازرس اصلی برای یک سال از بین خود یا خارج انتخاب کنند. بازرس نباید از اعضای هیئتمدیره باشد .
112
 مادۀ 01 . بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه را داشته باشد، در هر زمان
میتواند به اسناد و مدارک و پروندهها مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و درصورت لزوم، تذکرات
ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهد و درصورت برخورد با نارسایی یا تخلف درحین رسیدگی
خود، مراتب را به مؤسسان)مجمع عمومی( اطلاع دهد .
113
فصل سوم: امور عمومی، مالی، محاسباتی، انحلال و تسویه
 مادۀ 02 . سال مالی از اول فروردینماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه همان سال ختم میشود؛ مگر
سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم میشود .
 مادۀ 02 . تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی ازقبیل چک، سفته، برات و
مکاتبات مؤسسه، با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت .
 مادۀ 02 . مدیرعامل میتواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یادشده و مکاتبات مؤسسه را به قائممقام
خود، درصورت انتخاب، یا یکی از اعضای هیئتمدیره تفویض کند .
 مادۀ 12 . تمامی اموال و داراییهایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعدا به دارایی آن افزوده میشود، در
دفاتر مربوط ثبت خواهد شد. درصورتیکه از محل فعالیتهای مؤسسه درآمدی تحصیل شود، پس از
وضع هزینههای جاری و قانونی و منظورکردن ................................. ]قسمتی[ ]دقیقاً در این محل باید
میزان مدنظر را مؤسسان مشخص کنند[ از آن به ذخیرۀ احتیاطی برای توسعه و پیشبرد امور مؤسسه،
بقیه بین اعضای مؤسسه مطابق این اساسنامه تقسیمپذیر خواهد بود .
114
 مادۀ 13 . فوت یا حجر یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیئتمدیره و مدیرعامل موجب انحلال مؤسسه
نخواهد بود و عضو جانشین یا سایر اعضا وظیفة محولشده را تا معرفی عضو جدید توسط اعضای
مؤسسه و تأیید هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفا یا محجور
برای معرفی عضو جدید اولویت خاص نخواهند داشت و بازگشت اموال مربوط به متوفا و محجور از
مؤسسه به صاحبان حق براساس قوانین وضعشدۀ کشور خواهد بود )تغییرناپذیر( .
 مادۀ 10 . انحلال مؤسسه به رأی موافق تمامی اعضای مؤسس امکانپذیر خواهد بود و درصورتیکه در
جلسة اول، حضور تمامی اعضا حاصل نشود، رأی دارندگان اکثریت سرمایه ، به شرط اینکه کمتر از دو
نفر نباشند، مالک و معتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدیر تسویه به انتخاب مؤسسان )مجمع
عمومی( از بین اعضا یا خارج از اعضا، تعیین خواهد شد. مدیر تسویه موظف است به حساب مطالبات و
دیون و تمامی اموال و داراییهای مؤسسه رسیدگی، مطالبات را وصول، بدهیها را پرداخت و گزارش
نهایی را به مؤسسان )مجمع عمومی(
تسلیم کند. مؤسسان )مجمع عمومی( دربارۀ باقیماندۀ اموال و داراییها تصمیم خواهند گرفت )تغییرناپذیر( .
115
 . مادۀ 11
.....................................................................................................................................................................................................
............................... در این ماده سرنوشت اموال مؤسسه درصورت انحلال آن، دقیقاً مشخص شود. [
 مادۀ 12 . پس از انحلال مؤسسه براساس صورتجلسه، مؤسسان باید آن را به هیئت رسیدگی به امور
مراکز فرهنگی اعلام کنند تا اقدام لازم برای لغو ثبت مؤسسه صورت پذیرد. درصورت اعلام نکردن
انحلال به هیئت مزبور، مؤسسه از تاریخ تنظیم صورتجلسه، منحل تلقی میشود؛ ولی مؤسسان دربرابر
اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت )تغییرناپذیر( .
 مادۀ 12 . هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، ازقبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسسان، تغییر زمینة
فعالیتها و سایر تغییرات، باید براساس اساسنامة مصوب و طبق صورتجلسة اعضای مؤسس، پس از
تأیید هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، صورت پذیرد )تغییرناپذیر( .
 مادۀ 11 . تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامهای و تأیید نهایی هیئت رسیدگی به امور مراکز
به ادارۀ ثبت » دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری « فرهنگی، تنها ازطریق شرکتها برای ثبت
تغییرات اعلام میشود )تغییرناپذیر( .
 مادۀ 12 . دربارۀ مسائلی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است، طبق مقررات قانونی حاکم بر
،» شورایعالی انقلابفرهنگی « مؤسسات غیرتجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی، مصوب
رفتار خواهد شد )تغییرناپذیر( .
این اساسنامه در سه فصل، مشتمل بر 12 ماده، در جلسة مورخ........................................................... هیئتمؤسس
مؤسسة فرهنگیهنریِ ................................................. با حضور تمامی اعضا، قرائت و به اتفاق آرا تصویب شد .
116
مشخصات و امضای مؤسسان
نام و نام
خانوادگی
ش.ش
صادرهاز
سال
تولد
نام
پدر
درصد
سرمایه
میزان تقسیم سود )ویژه
مؤسسات انتفاعی(
امضا
نشانی دقیق و شماره
تلفن ضروری
ملاحظات
3
0
117
صورتجلسۀ مجمع عمومی مؤسسان
بسمه تعالی
»................................... مرکز/مؤسسۀ فرهنگی هنری « صورتجلسۀ مجمع عمومی مؤسسان
در ساعت........... مورخ......................... جلسة مجمع عمومی مؤسسان مرکز/مؤسسه با حضور تمامی مؤسسان در
محل مرکز/مؤسسه تشکیل و به اتفاق آرا، تصمیمات زیر اتخاذ شد :
مشتمل بر......ماده و در......فصل »................................................ مرکز/مؤسسة فرهنگی هنری « الف. اساسنامة
تصویب شد .
ب. اعضای هیئتمدیرۀ مرکز/مؤسسة فرهنگی هنری، به شرح زیر، به مدت................سال برگزیده شدند و با
امضای صورتجلسه، قبول سِمت کردند )این بند باید با مادۀ 32 اساسنامه همخوانی داشته باشد( .
............................................................. .1 ................................................................... .0. .......................................................... .3
ج. سرمایه و دارایی مرکز/مؤسسه در اختیار هیئتمدیره قرار گرفت و ضمن تفویض اختیار و وکالت تام با حق
توکیل به غیر و نیز نمایندگی به هیئتمدیره، مقرر شد اقدامات لازم قانونی را درزمینة مراجعه به ادارههای
مربوط و اخذ مجوزهای موردنیاز و ثبت مرکز/مؤسسه، هیئتمدیره پیگیری کرده و انجام دهد .
د. روزنامة کثیرالانتشار....................... برای درج آگهیهای مرکز/مؤسسة تعیین شد .
جلسه در ساعت.............. خاتمه یافت .
نام و نامخانوادگی و امضای هیئتمؤسس :
............................................................. .1 . ................................................................ .0 . ....................................................... .3
امضای هیئت مدیره :
118
صورت جلسۀ هیئت مدیره
بسمه تعالی
»............................ مرکز/مؤسسة فرهنگی هنری « صورتجلسةهیئتمدیرۀ
در ساعت............................... مورخ.................................... جلسة هیئتمدیرۀ مرکز/مؤسسة....................................... با
حضور تمامی اعضای هیئتمدیره )امضاکنندگان زیر( در محل مرکز / مؤسسه تشکیل و به اتفاق آرا تصمیمات
زیر اتخاذ شد :
3. خانم/آقای....................... به سِمت رئیس هیئتمدیره و خانم/آقای........................... به سِمت مدیرعامل
مرکز/مؤسسه، به مدت..........سال برگزیده شدند و با امضای صورتجلسه، قبولی خود را اعلام کردند .
0. تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم/آقای................... مدیرعامل )و/یا(
خانم/آقای................... رئیس هیئتمدیره )و/یا( هریک از اعضای هیئتمدیره و ممهور به مهر
مرکز/مؤسسه................................... معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مرکز/مؤسسه صادر
خواهد شد )این بند باید با مادۀ 02 اساسنامه همخوانی داشته باشد( .
1. ازسوی هیئتمدیره به خانم/آقای............................... اختیار تام داده شده است که برطبق اساسنامه، برای اخذ
مجوزهای لازم و ادارۀ امور مرکز/مؤسسه اقدامات لازم قانونی را انجام دهد. درضمن، اختیارات هیئتمدیره به
موجب مفاد اساسنامه به نامبرده تفویض شد .
2. هیئتمدیره به اتفاق آرا به خانم/آقای............................... نمایندگی و وکالت تام اعطا کرد تا ضمن مراجعه به
ادارۀ ثبت شرکتها، اقدامات لازم قانونی را برای ثبت مرکز/مؤسسه و امضای دفاتر مربوط انجام دهد. ایشان، با
قبول سِمت، متعهد به اجرای وظایف و اِعمال اختیارات تفویضی شد .
جلسه در ساعت............................... خاتمه یافت .
نام و نامخانوادگی و امضای اعضای هیئتمدیره : ................................ .1 . ................................ .0 . .............................. .3
119
مجوز برگزاری دورههای علمیکاربردی
هدف از تدوین این دورهها، اجرای اهداف مدنظر در دورههای بلندمدت عالی، به منظور ارتقای انتقال دانش کار،
ایجاد مهارتها، افزایش بهرهوری و ارتقای معلومات شاغلان و داوطلبان بخش آزاد و نیز رشد استعدادهای بارز
حرفههای گوناگون است. دورههای آموزشعالی علمیکاربردی )بلندمدت در مقاطع کاردانی، کارشناسی و
کارشناسیارشد رشتههای فرهنگی هنری( در سطح کشور امکان اجرا دارند .
الف. شرایط عمومی
مراکز مجری دورههای عالی علمی کاربردی باید یکی از واحدهای فرهنگی زیر باشد :
3. مؤسسات فرهنگی هنری؛ 0. معاونتها و سازمانهای تابعة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1. ادارههای کل
فرهنگ و ارشاد استانها .
شرایط و ضوابط
 نمایندۀ دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی، حسب مورد، از
مراکز متقاضی بازدید میکنند .
 مراکز متقاضی باید ازنظر جغرافیایی در مکان مناسب و در دسترس بوده و از بافت محلی متناسب با
محیط آموزش برخوردار باشند .
 محل آموزش تا پایان دورۀ آموزشی باید در اختیار و ترجیحاً در تملک متقاضی باشد و نیز تأییدیهای
مبنی بر آموزشی بودن فعالیت، از مراجع صلاحیتدار )شهرداری منطقه( داشته باشند که درصورت
استیجاری بودن، تا پایان دورۀ آموزشی تمدیدپذیر باشد.
 مساحت ساختمان: سرانة کل فضای آموزش دستکم 3222 مترمربع تا سقف 322 نفر دانشجو درنظر
گرفته شده است و به ازای هر یک نفر دانشجوی اضافه شده، مساحت به متراژ 2 مترمربع است .
 مساحت کلاسها: سرانة فضای کلاسها برای هر فراگیر 3.2 مترمربع است .
 کلاسها ازنظر فیزیکی باید دارای نور، وسایل تهویه، تجهیزات آموزشی و به دور از آلودگی صوتی باشند .
 حداکثر تعداد دانشجویان در هر کلاس، به نسبت دروس نظری و عملی، به شرح زیر است :
تعداد دانشجویان در دروس نظری، حداکثر 12 نفر .
تعداد دانشجویان در دروس عملی، حداکثر 32 نفر .
نسبت استاندارد استاد به دانشجو، در دروس نظری: یکبیستم در کاردانی ، یکپانزدهم در کارشناسی، یکهشتم
در کارشناسیارشد، یکچهارم در دکترا .
121
نسبت استاندارد استاد به دانشجو، در دروس عملی: یکدهم در کاردانی ، یکهفتم در کارشناسی، یکششم در
کارشناسیارشد، یکدوم در دکترا .
 مراکز متقاضی باید دارای کتابخانة مجهز و مطابق با ظرفیت پذیرش باشند .
*تبصره: سرانة فضای کتابخانه به ازای هر نفر، 3 مترمربع و دستکم 22 مترمربع است که به ازای اضافه شدن
هر 02 نفر دانشجو، باید 2 متر مربع افزایش یابد .
 تعداد کتابهای کتابخانه باید دستکم 0222 عنوان باشد که 02 درصد آنها باید تخصصی یا مرتبط با
رشتة انتخابی باشد .
 داشتن کارگاه یا آزمایشگاه لازم برای هر درس .
 داشتن سایت کامپیوتری برای مراکز متقاضی رشته های کامپیوتری و در غیر این صورت در حد نیاز
ِ داشتن لابراتوار زبان، درصورت لزوم .
داشتن بوفه و غذاخوری .
داشتن سرویس بهداشتی و نمازخانه، به تفکیک خواهران و برادران.
داشتن امکانات رفاهی و ورزشی .
داشتن انبار .
داشتن امکانات و تجهیزات مراقبتهای بهداشتی .
درصورت تمایل به جذب افراد غیربومی، تهیه و تدارک خوابگاه دانشجویی الزامی است .
 مراکز متقاضی با توجه به استاندارد هر رشته باید دارای نرمافراز و سختافزار و تجهیزات آموزشی و
اداریِ متناسب باشند
* تبصره: همة امکانات آموزشی، رفاهی، اداری و... باید به صورت متمرکز باشد و حداقل فضای موردنیاز به قرار
1متر، اتاق × 2متر، اتاق کارکنان 2 × زیر است: اتاق مدیرگروه 1 1متر، کارگاه آموزشی × 32 متر، انبار 1 × اساتید 1
32 متر . ×2
 تابلوی سردر، مهر و سربرگهای مراکز متقاضی باید طبق فرمت ابلاغی مرکز برنامهریزی و آموزش
نیروی انسانی باشد .
 رئیس مرکز آموزشی باید دستکم دارای مدارک تحصیلی کارشناسیارشد ، ترجیحاً در رشتة مدیریت،
باشد.
بدیهی است در ابتدا باید ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط، رئیس مرکز را تأیید و سپس برای
صدور حکم به مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی معرفی کند .
121
 رئیس مرکز متقاضی موظف است افراد زیر را معرفی کند :
دو نفر در مقام معاون آموزشی و معاون اداریمالی که دستکم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پنج سال
سابقة فعالیت مرتبط باشند .
یک مدیرگروه برای هریک از رشتههای تقاضاشده که دستکم باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسیارشد کاملاً
مرتبط با رشتة مربوط و ترجیحاً عضو هیئتعلمی دانشگاه باشد .
 استادان هریک از دروس باید دستکم دارای مدرک تحصیلی کارشناسیارشد در رشتة تحصیلی مرتبط
با موضوع تدریس و ترجیحاً عضو هیئتعلمی دانشگاه باشند .
*تبصرۀ 3: درصورت کامل نبودن کادر آموزشی، جذب مدرسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی که دستکم
دارای پنج سال سابقة تدریس در یکی از مراجع صلاحیتدار و دانشآموختة رشتة تحصیلی مرتبط با موضوع
تدریس باشند، مجاز است .
*تبصرۀ 0: درصورتیکه استادان، عضو هیئتعلمی دانشگاهها نباشند، پیش از شروع دوره، با آنان مصاحبة علمی
خواهد شد.
 مدیر مرکز متقاضی موظف است مشخصات افراد مذکور را به صورت برگ مشخصات استادان و کادر
آموزشی مندرج در دفترچة آییننامه و دستورالعملهای دورههای آموزش عالی علمی کاربردی، تهیه
کند و به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی و شناسنامة آنان، ازطریق ادارهکل فرهنگ و ارشاد
اسلامی هر استان، برای تأیید نهایی و صدور حکم، به مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال
کند .
 برای ارتقای سطح کیفی آموزشی، هریک از استادان، مجاز به تدریس حداکثر دو درساند. بدیهی است
مدیر یا سایر کادر مراکز آموزشی، درصورت علاقهمندبودن، میتوانند حداکثر چهار واحد در هر ترم
تدریس کنند .
 تشکیل پروندۀ مجزا برای هریک از دانشجویان و کادر اداری و آموزشی مراکز ، برای ضبط مدارک،
مطابق مدارکی که در دستورالعمل ثبت نام آمده است، و یک نسخه از فیشهای واریزی شهریة
دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی .
 تعداد واحدهای نظری و علمی و طول دوره باید مطابق با برنامههای مصوب باشد .
122
 مراکز باید برابر تقویم دانشگاهی، برنامة زمانبندی شدۀ دوره و تشکیل کلاسه ا را پیش از شروع هر
نیمسال تحصیلی و نیز برنامة امتحانی پایان هر نیمسال را در ابتدای هر ترم، برای بررسی و تأیید، به
مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند .
*تبصره: حضور کارشناسان مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی در جلسات آزمون الزامی است .
 مراکز موظفاند در ابتدای هر ترم، برنامة زمانبندیشدۀ بازدیدهای علمی را که استادان و مدیرگروه
مربوط تأیید کردهاند، به مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند .
 مکان برگزاری احتمالی دروس عملی کارگاهی یا آزمایشگاهی، در خارج از مرکز آموزشی، موکول به
اعلام قبلی و تأیید این مرکز است .
 میزان شهریه باید مطابق ضوابط و مقرراتی باشد که مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ابلاغ می-
کند .
 درابتدای هر دورۀ تحصیلی، مبلغی برای حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین میشود که
مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی به مراکز ابلاغ میکند. مراکز موظفاند ترتیبی دهند که
دانشجو در ابتدای هر ترم ، مبلغ مدنظر را به حساب شمارۀ 22302 بانک ملّی ایران، شعبة ایثار، کد
322 ، بهنام دانشگاه جامع علمی کاربردی، واریز کند و فیش آن را تحویل واحد آموزش دهد و مابقی
شهریه را به حساب مراکز آموزشی واریز کند .
*تبصره: مراکز موظفاند فیشهای مربوط را جمعآوری کنند و حداکثر یک ماه پس از شروع ترم، به صورت
مکتوب، به مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند .
 ثبت نام دانشجویان باید مطابق با دستورالعملی باشد که از مرکز آموزش نیروی انسانی ارسال میشود .
 مراکز موظفاند فهرست ثبت نامشدگان هر ورودی را با دیگر مشخصات آنان ، برای صدور کارت
دانشجویی، به مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند.
 مراکز باید همة امور اداری و حقوقی را ازطریق ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به انجام
برسانند.
 ِ مراکز باید برای موفقیت امر نظارت و سنجش و ارزیابی دورههای آموزشی ، با مأموران دانشگاه علمی
کاربردی یا مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ، همکاری کنند و خدمات، اطلاعات و تسهیلات
رفاهی موردنیاز آنان را در طی مأموریت فراهم کنند .
123
 مراکز باید به مفاد آییننامههای آموزشی و انضباطی، بخشنامهها و دستورالعملهایی که از مرکز برنامه-
ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال میشود ، توجه کنند .
مدارک لازم :
 درخواست کتبی از ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مبنی بر معرفی واحد آموزشی مدنظر، به
انضمام آگهی ثبت شرکتها در روزنامة رسمی .
 تصویر اساسنامة مؤسسات فرهنگی هنری، مصوب دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی هنری، به انضمام
آگهی ثبت شرکتها در روزنامة رسمی .
 تصویر مجوز فعالیت صادرشده از دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی هنری .
 برگ درخواست مجوز برگزاری دورههای بلندمدت علمی کاربردی .
 رئیس ادارۀ آموزش ادارهکل باید برگ مشاهده و امکانسنجی را کامل کند .
 تصویر کارت پایانخدمت وظیفة عمومی برای همة کادر آموزشی و مدیران گروههای آموزشی .
 تصویر شناسنامة همة کادر آموزشی و مدیران گروههای آموزشی .
 تصویر شناسنامه و حکم کارگزینی عضویت هیئت علمی مدرسان و مدیران گروههای آموزشی.
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدرسان .
 برگ مشخصات مدرسان .
 تعهدنامة مجریان دورههای بلندمدت علمی کاربردی .
 فهرست مشخصات مدرسان و کادر آموزشی .
 تصویر اجارهنامه یا سند مالکیت مکان آموزشی .
تذکر: متقاضیان مجوز اجرای برنامههای آموزشی، در بخش فرهنگ و هنر ، به ادارۀ آموزش ادارههای کل فرهنگ
و ارشاد استانها مراجعه میکنند و در نهایت، مدارک آنان را کارشناسان واحد مربوط در مرکز برنامهریزی و
آموزش نیروی انسانی بررسی و برای صدور مجوز اقدام میکنند .
124
توضیحات :
3. ادارۀ اماکن باید مکان آموزشی مؤسسات فرهنگی هنری را تأیید کرده باشد و نشانیهای مندرج در اساس-
نامه، ثبت شرکتها، آگهی مندرج در روزنامة رسمی و پروانة تأسیس، با نشانی مکان آموزشی درج شده در فرم
درخواست آموزشهای علمی کاربردی منطبق باشد .
0. نمایندگی و شعبات مؤسسات، به منزلة واحد جدید است و برای دریافت مجوز باید مراحل اداری را طی کند .
1. نمایندگی و شعبات مؤسسات فرهنگی هنری باید تأییدیة دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی هنری، مبنی بر
تأسیس شعبه یا نمایندگی را تحویل دهد .
2. مجوزهای صادرشده برای مؤسسات فرهنگی هنری، مختص همان مؤسسات، در مکانهای معرفی شده برای
اجرای برنامههای آموزشی است و نمایندگیها یا شعبههای آنها را دربرنمیگیرد .
2. درصورتیکه نمایندگی مؤسسات، متقاضی اجرای دورههای آموزشی در بخش فرهنگ و هنر باشد، باید علاوه
برمدارک مذکور، قرارداد بین مرکز و نمایندگی مبنی بر فعالیتهای آموزشی را نیز تحویل دهد .
نشانی: تهران، خ کریمخان زند، خ خردمند شمالی، نبش کوچه دوم شرقی ، پالک 22
تلفن متصدی: 22322212
125
مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی هنری، برای اشخاص حقوقی یا حقیقی
مدارک لازم :
 درخواست کتبی .
 تکمیل برگ اطلاعات و سوابق شخص حقوقی یا حقیقی .
 اعلام شرایط و چگونگی اجرای مسابقه، موضوع و روش مسابقه، معیارهای انتخاب آثار برتر فرهنگی، قید
سراسری یا استانی بودن مسابقه، نوع جوایز، تعداد برندگان، زمان برگزاری ، نحوۀ انتخاب برندگان، نحوۀ
اعلام نتیجه و اهدای جوایز، مشخصات داوران مسابقه، معرفی ناظر یا هیئت نظارت .
 تضمین لازم برای اهدای جوایز .
 تحویل سؤالات و برگة شرکت در مسابقه )به ازای هر نشریه که قصد دارند آگهی را در آن منتشر کنند،
یک نسخه و برای درج در پرونده نیز یک نسخه( .
 اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بدون دریافت وجه، فقط درصورت تأیید و کسب مجوز از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزاری مسابقه خواهند بود .
*تبصرۀ 3: گرفتن وجه از شرکتکنندگان در مسابقه، به هرصورت، ممنوع است؛ به جز مؤسسات فرهنگی و
کانونهای فرهنگی هنری مساجد و مؤسسات خیریه که میتوانند به منزلة هدیة نقدی یا غیرنقدی، در ازای
کالایی که در اختیار افراد قرار میدهند، وجه دریافت کنند .
* تبصرۀ 0: متقاضیان هربار برای یک دورۀ زمانی خاص، پس از کسب مجوز، میتوانند مسابقه برگزار کنند .
* تبصرۀ 1: موضوع مسابقه باید با توان علمی و عملی متقاضی متناسب باشد .
* تبصرۀ 2: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند در هریک از مراحل، از برگزاری مسابقهای که مغایر با مفاد
آییننامة اجرایی برگزاری مسابقات باشد، جلوگیری کند .
*تبصرۀ 2: برگزارکنندگان موظفاند حداکثر یک ماه پس از تاریخ برگزاری مسابقه، نتیجه را به ادارههای استانی
مربوط، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،گزارش دهند .
*تبصرۀ 1: برگزاری هرگونه مسابقة فرهنگی و هنری، بدون کسب مجوز، پیگرد قانونی دارد .
*تبصرۀ 2: نشریات و چاپخانهها و رسانههای جمعی موظفاند از انتشار و چاپ هرگونه خبر یا آگهی دربارۀ
برگزاری این قبیل مسابقهها، قبل از ارائة مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خودداری کنند .
 موضوعات این مسابقهها عبارتاند از: مقالهنویسی، قطعههای ادبی، داستاننویسی، خاطرهنگاری،
فیلمنامهنویسی، نمایشنامهنویسی، نقدنویسی ، سرودن شعر، خلاصهنویسی کتاب، خطاطی، نقاشی،
طراحی، طنز، کاریکاتور، مضمونهای علمی یا ورزشی یا هنرهای تجسمی و نیز مسابقات گزینش بهترین
126
فیلم، محصولات چندرسانهای، اجرای موسیقی و سایر فعالیتها، به تشخیص دفتر مجامع و فعالیتهای
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
* تبصرۀ 2: دربارۀ دیگر موضوعات، پیش از صدور مجوز، از معاونتهای مربوط در وزارتخانه اعلامنظر و سپس
تصمیمگیری میکنند .
 مؤسسات فرهنگی وکانونهای فرهنگی هنری مساجد و مؤسسات خیریه برای برگزاری باید مجوز
فعالیت خود را تحویل دهند .
نشانی: تهران، میدان هفتتیر، خ قائممقام فراهانی، ابتدای خ فجر، نبش کوچة کیهان، شمارۀ 2، اداره کل
مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی تلفن متصدی : 22132122-1 و 22132110
127
تأسیس مراکز، مؤسسات،کانونها و انجمنهای فرهنگی هنری خارجیان مقیم ایران
شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تسهیل فرآیند صدور مجوز مراکز و مؤسسات و انجمنهای فرهنگی هنری
خارجیان مقیم ایران، دستورالعمل اجرایی آییننامۀ مذکور را با رعایت اهدافی که در آییننامه و مقررات مربوط مطرح
شده است، به شرح زیر اعلام میکند :
 مراجعة متقاضی .
 راهنمای متقاضی برای فرآیند صدور مجوز و دادن اطلاعات و فرمهای لازم .
 دریافت درخواست کتبی متقاضی، مطابق فرم مشخصی که باید شامل موارد زیر باشد:
الف. بیان اهداف مرکز یا مؤسسه فرهنگی .
ب. بیان موضوع یا موضوعات فعالیتهای تحت پوشش مرکز یا مؤسسه .
پ. تشریح واضح و معین برنامههای مؤسسه .
ت. تبیین چگونگی اشتغال اتباع خارجی و داخلی .
ث. ذکر مشخصات فردی متقاضی یا متقاضیان، شامل نام و نامخانوادگی، محل تولد ، تاریخ تولد )روز، ماه، سال(،
وضعیت تأهل، سوابق تحصیلی، رشتة تحصیلی و سوابق تجربی .
ج. نشانی کامل و شمارۀ تماس .
چ. معرفی کتبی نماینده درصورتیکه نیاز به پیگیری امور از طریق نماینده ضرورت داشته باشد .
 متقاضی موظف است برای تکمیل پرونده، مدارک ضروری زیر را تهیه و پس از تأیید مقامات و
وزارتخانههای مربوط، به دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی هنری تسلیم کند :
الف. مدرک کارشناسی یا معادل و بالاتر از آن که وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم،
تحقیقات و فناوری، حسب مورد، تأیید کرده باشند .
ب. ارائة اسناد و سوابق فعالیتهای هنری و تخصصی متقاضی یا متقاضیان ،گواهی شده توسط مراجع صلاحیت-
دار. تشخیص صحت این گواهیها برعهدۀ دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی هنری خواهد بود .
پ. داشتن اسنادی که دستکم شش ماه سابقة فعالیت مؤثر در مؤسسات و مراکز فرهنگی داخل یا خارج کشور
را گواهی کند؛ با ترجمة رسمی انگلیسی یا فارسی ،درصورت ضرورت .
ت. داشتن اسناد و مدارک معتبر مالی و اعتباری و اقتصادی که حاکی از امکانات کافی متقاضی یا متقاضیان
برای تأسیس و ادارۀ مؤسسة فرهنگی باشد. تشخیص تمکن مالی برعهدۀ دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی
هنری خواهد بود .
ث. اصل و تصویر شناسنامة متقاضی یا متقاضیان و ترجمة رسمی آنها .
128
ج. اصل گواهی نداشتن سوءپیشینه کیفری از مراجع رسمی و صلاحیتدار کشور متبوع متقاضی یا متقاضیان
که سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور تأیید کرده باشد .
چ. اصل و تصویر جواز اقامت قانونی متقاضی یا متقاضیان که وزارت کشور، آن را تأیید کرده باشد .
ح. اصل و تصویر اسناد رهن یا اجارۀ محل مؤسسه که باید به نام متقاضی یا متقاضیان باشد.
خ. سه نسخه از اساسنامه که متقاضیان امضا کرده باشند .
د. سه نسخه از صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی مؤسسه با امضای متقاضیان .
ذ. درصورتی که اساسنامه به زبان خارجی باشد، ترجمة رسمی اساسنامه که وزارت امورخارجه تأیید کرده
باشد.
ر. اصل گواهی نداشتن محجوریت و ورشکستگی به تقلب و تقصیر، از مراجع رسمی و صلاحیتدار کشور متبوع
متقاضی یا متقاضیان که سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور، تأیید کرده باشد .
1 از همة متقاضیان . × ز. چهار قطعه عکس 2
تبصره: برای تسهیل و تسریع رسیدگی به تقاضای متقاضیان در این مرحله، دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی
صرفاً تصاویر مدارک بندهای الف، ب، پ، ت، ج، خ ، ذ و اصول بند ز مذکور، با تقاضای مکتوب متقاضیان مذکور
در بند 1 )مطابق فرم تنظیمی( را برای ارزیابی صلاحیت اولیه و عمومی متقاضیان دریافت میکند .
 اساسنامة پیشنهادی باید دارای شرایط زیر باشد :
الف. ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها در محدودۀ وظایف هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی .
ب. ذکر نام و نوع فعالیت، اعم از غیرتجاری، انتفاعی یا غیرانتفاعی و تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت، تعیین
مرکز اصلی فعالیتها و نشانی دقیق مؤسسه یا مرکز فرهنگی .
تذکر: مراکز و مؤسسات فرهنگی خارجی مذکور به هیچوجه مجاز به فعالیتهای تجاری و سیاسی نیستند .
پ. ارکان، تشکیلات، مؤسسان، هیئتمدیره، مدیرمسئول، مجامع عمومی و شیوۀ تشکیل جلسات و نصاب مقرر
برای تصمیمگیری، با تعیین حدود وظایف و مسئولیت هریک به تفکیک .
ت. سرمایة اولیه و منابع تأمین درآمد و دارایی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوۀ تقسیم سود )در مراکز
انتفاعی( یا تخصیص درآمدها )در مراکز غیرانتفاعی( و چگونگی تأمین هزینهها و زیانهای احتمالی .
ث. چگونگی اداره و عضوپذیری در مرکز و مؤسسة فرهنگی .
ج. شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مراکز فرهنگی پس از انحلال .
چ. دیگر شرایط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری که با
مقاصد فرهنگی فعالیت میکنند .
ح. تصریح تعهد برای رعایت ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی در اساسنامه .
129
 دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی هنری پس از دریافت تصاویر مدارک فوق و احراز شرایط اولیة
متقاضیان، برای گرفتن استعلامهای مندرج در آییننامة اجرایی ، مطابق شرح زیر اقدام خواهد کرد :
الف. استعلام کتبی محرمانه از وزارت امورخارجه، دراینخصوص که آیا صدور مجوز فعالیت به متقاضیان مدنظر
به مصلحت سیاسی است. درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا اساسنامة متقاضیان، به پیوست استعلام، تأیید می-
شود یا خیر؟ درصورت ضرورت، وزارت امورخارجه میتواند نظرهای خود را دربارۀ اصلاح اساسنامة مدنظر یا هر
مورد مهم دیگر، به دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی هنری کتباً اعلام کند .
ب. استعلام کتبی محرمانه از وزارت کشور دربارۀ قانونی بودن اقامت متقاضیان در ایران و داشتن روادید معتبر
اقامت و کار با ذکر تاریخ اعتبار آنها.
پ. استعلام کتبی محرمانه از وزارت اطلاعات دربارۀ بررسی صلاحیت فردی و شخصی متقاضیان، ازنظر وابستگی
به گروهها و تشکیلات مخالف و معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران .
 پس از دریافت پاسخ استعلام مذکور و مثبت بودن آن، دفتر توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری برای
تکمیل پروندۀ متقاضیان، اصل مدارک بندهای الف تا ز ماد ۀ 2 بالا را از متقاضیان دریافت میکند و پس
از بررسی و کاملشدن پرونده، آن را برای تصمیمگیری در جلسة هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
تحویل خواهد داد .
*تبصره: درصورت منفی بودن پاسخ استعلامات، دفتر توسعة مشارکتها مراتب را به هیئت، گزارش خواهد داد .
 هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی درصورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط ، برای متقاضیان،
پروانة یکسالة فعالیت صادر میکند. درغیراینصورت، موارد اصلاحی یا مدارک لازم را ازطریق دفتر
توسعة مشارکتهای فرهنگی هیئت به اطلاع متقاضیان میرساند تا برای کامل کردن و اصلاح آن، اقدام
کنند و دوباره برای تصمیمگیری به هیئت رسیدگی عودت داده شود .
 پروانة دائمی که هیئت، پس از پایان اعتبار پروانة موقت برای مراکز و مؤسسات فرهنگی صادر میکند،
منوط به دادن گزارش عملکرد مؤسسه یا مرکز فرهنگی و رعایت ضوابط و مقررات و نداشتن تخلف و
محکومیت اعضا خواهد بود .
131
 هرگونه فعالیت فرهنگی مؤسسات و مراکز موضوع این دستورالعمل، منوط به اخذ مجوز از مراجع مربوط
است.
 مراکز پس از صدور پروانه موقت مکلفاند مؤسسة خود را در ادارۀ ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
ثبت کنند و یک نسخه از آگهی روزنامة رسمی و اساسنامة ممهور به مهر ادارهکل مذکور را به دفتر
توسعة مشارکتهای فرهنگی و هنری تحویل دهند .
نشانی: میدان بهارستان، خ جمهوری اسلامی، ابتدای خ ظهیرالاسلام بنبست خاورمیانه، ساختمان مرکز آموزش
نیروی انسانی تلفن متصدی: 11331022 و 12230231
131
مجوز برگزاری مجامع و گردهماییهای دینی و فرهنگی و هنری)توسط افراد حقوقی(
مدارک لازم :
 درخواست کتبی .
 تحویل اساسنامة مؤسسة فرهنگی و هنری با تصویر ثبت .
 تحویل طرح تفصیلی برنامه، شامل هدف و معیارهای طرح، ذکر بینالمللی ی اکشوری یا استانی یا محلی
بودن برنامه، اشخاص حقیقی و حقوقی همکار در اجرای طرح )حامیان(، راههای تأمین هزینه و بودجه-
بندی، تقویم اجرایی، روشهای تبلیغاتی و سوابق فعالیت .
 درخواست را باید با طرح تفصیلی، دو ماه پیش از تبلیغات، در سطح بینالمللی یا کشوری به دفتر
مجامع و فعالیتهای فرهنگی، و در سطح استانی و محلی به ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
استان تحویل دهند .
 تجربة تخصصی و سابقة روشن در فعالیتهای اجرایی و فرهنگی موفق، شرط لازم برای مدیریت برنامه
است .
 مجوز برگزاری مراسم برای یک نوبت صادر میشود .
 پانزده روز پس از پایان مراسم، متقاضی باید گزارش کاملی را برای اطلاع و درج در پرونده، به مراجع
صدور مجوز تحویل دهد .
 رعایت نکات مهم توسط مجری .
 پرهیز از اشاعة فرهنگ خرافه و موهومات .
 پرهیز از برنامههای مبتذل و مغایر با هنجارهای اجتماعی .
 پرهیز از مباحث سیاسی و مخرب افکار عمومی که موجب متشنج شدن فضای مراسم شود. رعایت ادب
و اخلاق اسلامی، توهین نکردن به اعتقادات، دیدگاهها، آیینها و خردهفرهنگها به صورت تصویری،
صوتی، نقاشی، کاریکاتور، گرافیکی و.. .
 برنامهها باید براساس تأیید نهایی مرجع صدور مجوز، طبق طرحی باشد که متقاضی درخواست کرده
است و با مشاهدۀ هرگونه تغییر و دخل وتصرفی برخلاف تعهدات، مراتب ازطریق مراجع صلاحیتدار
پیگیری و طبق قانون عمل خواهد شد .
 درصورتی که موضوع برنامه با یکی از معاونتهای تابعة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط باشد،
صدور مجوز و نظارت بر آن برعهدۀ آن معاونت خواهد بود .
132
نشانی: تهران ، میدان هفتتیر، خ قائممقام فراهانی ، ابتدای خ فجر ، نبش کوچة کیهان، شمارۀ 2، اداره کل
مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی تلفن متصدی : 22132122-1 و 22132110
133
تمدید پروانۀ کار و اقامت مبلغان خارجی
روادید خروج و ورود مجدد، برای مبلغان مذهبی خارجی مقیم کشور
مدارک لازم :
 داشتن معرفینامه از خلیفة گری آشوری، کلدانی، کاتولیک یا خلیفة کاتولیک لاتین .
نشانی: تهران، میدان هفتتیر، خ قائممقام فراهانی، خ فجر، ساختمان فجر، طبقة چهارم، ادارۀ امور اقلیتهای
دینی، تلفن متصدی: 22132123
134
مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی
در باشگاههای اقلیت دینی
مدارک لازم :
 معرفینامه از باشگاه مدنظر برای برگزاری این مسابقات .
نشانی: تهران، میدان هفتتیر، خ قائممقام فراهانی، خ فجر، ساختمان فجر، طبقة چهارم، ادارۀ امور اقلیتهای
دینی، تلفن متصدی: 22132123
135
تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد
مسئولیت صدور مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد و نظارت بر فعالیت آنها برعهدۀ دبیرخانة ستاد
عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور است .
مراحل صدور مجوز فعالیت این کانونها درتمامی استانها از طریق مراجعة متقاضیان به شعبات استانی این
دبیرخانه صورت میگیرد .
مراحل تأسیس :
3. تقاضای کتبی امام جماعت و رئیس هیئت امنای مسجد و ارائة آن به دبیرخانة استان .
0. بازدید کارشناس دبیرخانه از فضا و امکانات مسجد .
1. تکمیل کاربرگهای یک تا شش، توسط دبیرخانة استان و مسجد .
2. ارائة مدرک مورد نیاز توسط مسجد به دبیرخانة استان .
2.تکمیل فرم ارزشیابی کانون فرهنگی هنری،توسط دبیرخانة استان .
1. تکمیل و ارسال فرم درخواست تأیید نام، کاربرگ شمارۀ شش و فرم ارزشیابی کانون فرهنگی هنری،توسط
دبیرخانة استان به ستادعالی .
2. تأیید نامة درخواست شده و ارائة گواهی عضویت و کد شناسایی توسط ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری
به دبیرخانة استان .
2. صدور مجوز تأسیس و حکم مدیرمسئول و رابط فرهنگی توسط دبیرخانة استان و ابلاغ آنها به کانون
فرهنگی هنری.
مشخصات اعضا و ارکان کانون فرهنگی هنری :
3. اعضای هیئت امنای کانون فرهنگی هنری، دستکم 02 ساله و متأهل باشند .
0. مدیرکانون و رابط فرهنگی ترجیحاً عضو هیئت امنای کانون فرهنگی و هنری باشند .
1. در ترکیب هیئت امنای کانون فرهنگی هنری، ازخواهران باتجربه و فعال نیز استفاده شود .
2. عضویت امام جماعت در هیئت امنای کانون فرهنگی هنری و مدیریت آن، موجب هماهنگی بیشتر و سرعت
بخشیدن به فعالیتهای فرهنگی هنری مسجد خواهد شد .
.
مدارک لازم که ازسوی مسجد به دبیرخانۀ استان ارائه میشود :
3.اساسنامة تکمیلشدۀ کانون فرهنگی هنری .
0.تصویر شناسنامة مدیرمسئول و هیئت امنای کانون فرهنگی هنری .
136
1.دو قطعه عکس مدیر مسئول و هیئت امنای کانون فرهنگی هنری .
2.تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرکانون فرهنگی هنری
2.تصویرکارت پایان خدمت مدیرکانون فرهنگی هنری .
1.گواهی نداشتن سوءپیشینة مدیرکانون فرهنگی هنری .ِ
2. ارائة سوابق فرهنگی و هنری و پژوهشی مدیر کانون فرهنگی هنری .
2. ارائة مدرک ایثارگری مدیر کانون فرهنگی هنری، درصورتی که عضو خانوادۀ ایثارگران باشد .
 نشانی: تهران خ شهیدبهشتی بعد از پل مدرس شمارۀ 011 تلفن چهاررقمی: 2222
137
تأسیس کتابخانۀ عمومی مساجد
شرایط :
3. دارا بودن دستکم 322 مترمربع فضای مفید در مناطق شهری و 22 متر مربع در مناطق روستایی یا حومة
شهرها.
0. برخورداربودن از سهمیة تعیین شده .
1. تعیین دستکم یک نفر به عنوان مسئول کتابخانه .
2. بازبودن کتابخانه، دستکم چهار ساعت در روز.
2. داشتن امکانات مقدماتی کتابخانه و فعال بودن کتابخانه قبل از آغاز درخواست عضویت .
1. داشتن دستکم 122 جلد کتاب درهنگام عضویت .
مدارک لازم :
3. پرکردن فرم تقاضانامه توسط امام جماعت و هیئت امنا .
0. پرکردن فرم اطلاعات کتابخانهای )شناسنامة کتابخانهها(.
1. پرکردن فرم اطلاعات کتابداران .
2. زیرمجموعة نهاد یا سازمان دیگری نباشد .
 زمان گردش کار: 22 تا 12 روز
 نشانی: تهران، خ شهید بهشتی، بعد از پل مدرس، شمارۀ 011 تلفن چهاررقمی: 2222
138
تأسیس کتابخانههای عمومی توسط بخش غیر دولتی
کتابخانههای عمومی غیردولتی: شامل کتابخانههای عمومی مستقل و مشارکتی، موضوع شیوهنامة تأسیس
کتابخانههای عمومی توسط بخش غیردولتی و نحوۀ نظارت بر ارائة خدمات آنها، مصوب چهارمین جلسة هیئت-
امنای کتابخانههای عمومی کشور .
کتابخانههای عمومی مستقل: کتابخانهای که طبق ضوابط و مقررات شیوهنامه، با هزینة مؤسس ایجاد و تجهیز
و راهاندازی شده است و با مسئولیت کامل مؤسس در تمامی امور و حسب مورد با مسئولیت مشترک مؤسس و
مدیرمسئول اداره میشود .
کتابخانه عمومی مشارکتی: کتابخانهای که با تأمین مکان مناسب و نیروی انسانی واجد شرایط، توسط سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی، با کمک و مساعدت نهاد کتابخانههای عمومی کشور و درقالب قرارداد مشارکت مدنی،
طبق ضوابط موضوع شیوهنامه و موافقتنامة مربوطه تأسیس و اداره میشود .
متقاضیان با اطلاع کامل از مفاد شیوهنامه در مراکز استان و شهرستانها، درخواست خود را ازطریق دبیرخانة
انجمن کتابخانههای عمومی استان ارائه میدهند تا پس از بررسیهای اولیه و تأیید انجمن، مدارک لازم به
دبیرخانة هیئتامنای کتابخانههای عمومی کشور ارسال شود .
شرایط مدیر مسئول :
الف. اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ب. وابسته نبودن به رژیم گذشته و احزاب و گروههای سیاسی ممنوع و محروم از فعالیتهای اجتماعی و
نداشتن سوءپیشینه کیفری .
ج. سلامت بهداشتی و اعتیاد نداشتن به هرگونه موادمخدر .
د. تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ه. داشتن دستکم 02 سال سن .
و. داشتن حداقل مدرک تحصیلی لازم: برای شهرستانهایی که مرکز استان است ، مدرک کارشناسی با اولویت
رشتة کتابداری مدنظر است و برای سایر نقاط، متناسب با اوضاع اجتماعی، به تشخیص انجمن کتابخانههای
عمومی مرتبط تعیین میشود .
*تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی درصورت داشتن شرایط عمومی و تأییدیة رسمی از مراجع
مذهبی خود، مشمول این شیوهنامة میشوند .
139
مدارک لازم :
 تکمیل فرم تقاضانامة تأسیس کتابخانة عمومی توسط مؤسس )اشخاص حقیقی و حقوقی( و مدیرمسئول
پیشنهادی. لازم به توضیح است که معرفی مدیرمسئول و نمایندۀ تامالاختیار برای اشخاص حقوقی،
الزامی است؛ ولی اشخاص حقیقی واجدشرایطِ مدیرمسئولی مجازند شخصاً عهدهدار این قسمت نیز
باشند یا فردی واجدشرایط را معرفی کنند .
 چهار قطعه عکس پشتنویسیشده از هریک از مؤسس و مدیرمسئول .
 گواهی نداشتن سوءپیشینه کیفری برای اشخاص حقیقی )مؤسس و مدیرمسئول( .
 رونوشت برابر اصل گواهی پایانخدمت وظیفه یا معافیت دائم، برای اشخاص حقیقی ذکور )مؤسس و
مدیرمسئول( .
 رونوشت برابر اصل از تمام صفحات شناسنامه، برای اشخاص حقیقی )مؤسس و مدیرمسئول( .
 رونوشت برابر اصل از آخرین مدرک تحصیلی، برای مدیرمسئول .
 تأیید ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی، با اخذ معرفی از دبیرخانة انجمن استان .
مراحل صدور :
3. تکمیل فرم تقاضانامه و پیوست مدارک لازم، برای ارائه به دبیرخانة انجمن استان متقاضی .
0. بررسی اولیه ازسوی دبیرخانة انجمن استان و معرفی مؤسس و مدیرمسئول به ادارۀ نظارت بر اماکن .
1. دریافت تأیید ادارۀ نظارت بر اماکن و ارسال آن، همراه با مدارک منضم به تقاضانامه، به نهاد کتابخانههای
عمومی کشور .
2. بازدید کارشناسان امور کتابخانههای عمومی کشور، با هماهنگی مدیریت امور کتابخانههای عمومی استان، از
ساختمان و تجهیزات و نیروی انسانی کتابخانة عمومی و درصورت لزوم تکمیل فرمهای مربوط .
2. ارائة گزارش بازدید کارشناسی، به همراه مدارک لازم، به منظور طرح در کمیسیون صدور مجوز فعالیت و
نظارت بر ارائة خدمات کتابخانههای عمومی مستقر در نهاد و بررسی لازم .
1. کمیسیون، درصورت احراز شرایط، موافقتنامة بین مؤسس و نهاد را امضا میکند .
2. صدور مجوز موقت فعالیت یکساله، پس از امضای موافقتنامه .
2. پس از اتمام زمان مجوز موقت، درصورت تأیید دبیرخانة انجمن استان، مجوز پنجساله صادر میشود .
 نشانی: تهران، ضلع جنوبی بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی، کوی شهید ذاکری شمارۀ 11
تلفن متصدی : 22212221-2 و 22212222
141
مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی)دبیرخانۀ صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت(
ضوابط تأسیس مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و آشنایی با دبیرخانۀ صدور مجوز
 مقدمه
ازآنجایی که مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت یکی از تشکلهای مطرح در جبهة مبارزه با جنگ نرم و زمینهساز
فرهنگ قرآنی به حساب میآیند، مسئولان فرهنگی دولت ولایتمدار، گسترش و حمایت مادی و معنوی از آنها
را سرلوحة برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت خود قرار دادهاند. ازجملة این اهتمامها، دستور وزیر محترم فرهنگ
و ارشاد اسلامی برای ایجاد دبیرخانة مستقل صدور مجوز و تعیین اعضای هیئت رسیدگی به امور مؤسسات
فرهنگی قرآن و عترت در سال 3122 است. پس از این دستور، قائممقام محترم وزیر در امور قرآنی طی حکمی
مسئول دبیرخانه را انتخاب کرد. این دبیرخانه با رویکردی عملگرا براساس دقت و سرعت مضاعف، امور مربوط به
مؤسسات را پیگیری کرده و ضمن بهرهگیری از نظر خبرگان و تشکیل کارگروههای تخصصی، برای تحقق موارد
زیر نهایت تلاش خود را به کار گرفته است :
3. اجرای مصاحبههای تخصصی در استانها.
0. بازنگری در شرح وظایف مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت .
1. بازنگری در اساسنامة مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت .
2. بازنگری در ضوابط، مقررات، آییننامهها و دستورالعملها .
2. بازنگری در موضوعهای فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت .
1. تدوین و آمادهسازی شیوهنامة مراحل تأسیس .
2. طراحی و راهاندازی سایت اختصاصی دبیرخانه .
2. طراحی پروانة فعالیت، ویژۀ مؤسسات قرآن و عترت .
 حسب دستور قائممقام محترم وزیر در امور قرآنی، تلاش شد مصاحبههای تخصصی از متقاضیان در
استانها انجام شود. این امر ازطرفی موجب رضایتمندی متقاضیان و مدیران کل استانها شد و از
طرفی موجب شد به سرعت، مؤسساتی که چندین ماه و برخی بیش از یک سال در انتظار نوبت
مصاحبه بودند، در استان خود مصاحبه شوند. شایان ذکر است در ، مدت چهار سال گذشته، از 22 تا 22
از حدود 322 مؤسسه، مصاحبه و پروانة اکثر آنها صادر شد؛ اما از ابتدا تا پایان سال 22 ، تعداد 122
مؤسسه، درقالب 3221 نفر متقاضی، توسط کارشناسان مرکز مصاحبه شدند. از این تعداد پرونده، 202
مؤسسه در هیئت رسیدگی مطرح و موافقتاصولی برای آنها صادر شد .
141
ضوابط و مقررات تأسیس مؤسسۀ فرهنگی قرآن و عترت
 مادۀ 3. هر ایرانی مسلمان واجد شرایط و علاقهمند به فعالیتهای فرهنگی در حوزۀ قرآن و عترت می-
تواند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز مؤسسة فرهنگی قرآن و عترت کند. مؤسسات
فرهنگی قرآن و عترت ازطریق هیئتمؤسس امکان ثبت و اخذ پروانة فعالیت خواهند داشت.
 مادۀ 0. مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت تشکیلاتی هستند که با اهداف و مقاصد فرهنگسازی آموزه-
های قرآنی در بین افراد و خانوادهها و جامعه، با مسولیت اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط، برای
فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، با سرمایة ایرانی تشکیل میشوند و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی مجوز تأسیس، نظارت برفعالیتها و انحلال آنها را صادر میکند .
 مادۀ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق مقررات و شرایط تعیین شده و پس از بررسی صلاحیت
مؤسس یا مؤسسان، با توجه به اهداف و موضوعات مندرج در اساسنامه که مصادیق و قلمرو آن را مرکز
هماهنگی و توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی مشخص میکند، برای صدور مجوز تصمیم خواهد گرفت .
 مادۀ 2. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بررسیهای لازم و کافی دربارۀ تأیید صلاحیت یا نپذیرفتن
تقاضا، اعلامنظر خواهد کرد و درصورت اعلام موافقت با تقاضا، مؤسسان موظفاند در مدت یک ماه از
تاریخ اعلام، نسبت به ارائة اساسنامه و تحقق شرایط اقدام کنند .
 مادۀ 2. مؤسسان باید درقبال سیاست، خطمشی کلّی، اهداف و برنامههای تعیین شده و مدیرمسئول
درقبال فعالیتها و امور اجرایی مؤسسه، پاسخگو باشند . وظایف و مسئولیتهای هر یک باید به تفکیک
در اساسنامة پیشنهادی منظور شود .
 مادۀ 1. تعداد مؤسسان در مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت نباید کمتر از سه نفر باشد .
142
شرایط مؤسسان
مؤسس یا مؤسسان مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت باید واجد شرایط زیر باشند :
شرایط عمومی :
3. تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
0. نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع مربوط و برخورداری از حسن شهرت به داشتن صلاحیت
عمومی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی.
1. محجورنبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر .
2. حداقل سن، 02 سال و حداکثر 12 سال .
2. کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم .
1. مدرک سطح دو به بالا در رشتههای علوم حوزوی یا کارشناسی به بالا، در تمام گرایشهای رشتههای علوم
قرآنی و معارف اسلامی، برای اعضاس هیئتمؤسس .
*تبصره: کسانی که دارای مدرک کارشناسی در رشتههای مذکور نباشند، درصورتی که دارای سوابق قرآنی
مستند و مؤثر، دستکم به مدت سه سال باشند، بنابر تشخیص هیئت رسیدگی میتوانند عضو هیئتمؤسس
باشند.
1. اقامت در شهرستان درخواست صدور مجوز .
2. داشتن شش ماه سابقة مؤثر فعالیت فرهنگی .
شرایط اختصاصی :
3. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه . ُ
0. تسلط روخوانی و روانخوانی و آشنایی با تجوید و مفاهیم و ترجمة قرآن .
1. توانمندی در امور مدیریت قرآنی، برای مدیرمسئول .
2. صلاحیت علمی و تخصصی در یکی از حوزههای مورد فعالیت یا تجارب کافی متناسب با موضوع .
2. دارای طرح و برنامة کوتاهمدت و بلندمدت برای ادارۀ مؤسسه .
1. داشتن توان مالی در ادارۀ مؤسسه یا توان قدرت جذب حمایتهای مردمی به تشخیص هیئت رسیدگی .
143
حوزههای فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
آموزش عمومی :
الف. آموزش قرآن کریم: روانخوانی، فصیحخوانی، قرائت ترتیل و تحقیق، حفظ، ترجمه و مفاهیم و آموزش
ادبیات عرب، زبان قرآن )مقدماتی( .
ب. آموزش قرآن صاعد: دعاشناسی، مناجات، ابتهال، صحیفة سجادیه و.... .
ج. آموزش نغمات: همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحهسرایی، مرثیهسرایی و... .
د. آموزش احکام: احکام عمومی، احکام نوجوان، جوانان، بانوان، احکام اقتصادی و ... .
آموزش تخصصی 1: علوم و معارف قرآنی
الف. آموزش ادبیات عرب )زبان قرآن، متوسطه و پیشرفته(، علوم بلاغی، علوم قرآنی، حدیثشناسی، تدبر،
تفسیر، نهجالبلاغه .
ب. تربیت مربی و معلم و مدرس علوم و معارف اسلامی، تربیت داور قرآنی .
ج. آموزش روش تحقیق، تدریس، تبلیغ در علوم و معارف قرآنی و روش تفسیرگویی .
آموزش تخصصی 2: هنری
الف. آموزش ادبیات هنری، شامل داستاننویسی، قصهنویسی قرآنی.
ب. آموزش هنرهای تجسمی: خط، خطواره، نقاشی، تذهیب، طراحی، هنرهای مفهومی، هنرهای حجمی و
صنایع دستی با مضامین قرآنی .
ج. آموزش هنرهای دستی: سفال، مشبک، منبت، معرق و... .
آموزش تخصصی 3: مدیریت امور قرآنی
آموزش مدیریت قرآنی: مؤسسة قرآنی، نمایشگاه قرآنی، جشنوارۀ قرآنی، مسابقات قرآنی، محافل قرآنی، مدرسة
قرآنی .
امور فرهنگی :
الف. برگزاری محافل، مجامع و همایشهای قرآنی، جشنوارههای آیات ، نمایشگاههای کتاب و محصولات قرآنی .
ب. اجرای تواشیح، همخوانی، ابتهال، سرودهای قرآنی، مدیحهسرایی ، مرثیهسرایی .
ج. برگزاری سخنرانیهای مذهبی .
د. تولید، توزیع و عرضة محصولات و تبلیغات قرآنی .
144
امور پژوهشی :
الف. تحقیق کاربردی در علوم و معارف قرآنی و سیرۀ معصومان .
ب. تألیف و تدوین کتاب و مقاله در حوزۀ قرآن و عترت .
ج. برگزاری نشستهای تخصصی و همایشهای علمی تحقیقی .
امور هنری :
الف. تولید هنرهای نمایشی: فیلمنامهنویسی، پویانگاری، نمایشنامهنویسی، ایدهها و طرحهای قرآنی... .
ب. تولید هنرهای تجسمی: نقاشی، هنرهای مفهومی، هنرهای حجمی، عکاسی، خط ، خطواره، تذهیب و طراحی
پوستر و تصویرسازی، صنایع دستی با مضامین قرآنی شامل سفالگری، منبتکاری، مشبک، تجلید، میناکاری و...
نشر مکتوب :
الف. تألیف، گردآوری، تدوین و عرضة کتب در حوزۀ دین .
ب. تولید و انتشار نشریات )روزنامه، مجلات( .
نشرالکترونیک :
الف. ایجاد پایگاه اطلاعرسانی آموزشی، پژوهشی، هنری و تبلیغی .
ب. تولید نرمافزار درحوزۀ قرآن و عترت .
ج. تولید وبلاگ و بلوتوث و پیامک در زمینة موضوعات دینی .
مشاوره :
الف. مشاورۀ آموزشی .
ب. مشاورۀ مدیریت امور قرآنی .
ج. مشاورۀ تربیتی، اخلاقی، خانوادگی، ازدواج، مهارتهای زندگی و... .
مدارک لازم برای تشکیل پرونده :
3. تقاضای درخواست تأسیس مؤسسه، شامل دلایل توجیهی، ذکر اهداف و موضوع فعالیت .
0. تکمیل اساسنامه، همراه با صورتجلسات هیئتمؤسس و هیئتمدیره .
1. تکمیل پرسشنامة درخواست تأسیس، مشخصات فردی .
2. تصویر تمام صفحههای شناسنامه .
2. تصویر کارت ملی .
1. تصویر گواهی پایانخدمت یا معافیت دائم .
145
2. تصویر آخرین مدرک تحصیلی، کارشناسی به بالا .
. 1× 2. چهار قطعه عکس رنگی 2
2. اصل گواهی نداشتن سوءپیشینة مؤثر کیفری .
32 . ارائة مستندات و سوابق فعالیتهای فردی در حوزۀ قرآن و عترت، متناسب با موضوع فعالیتهای
درخواستی .
 متقاضیان درخواست تأسیس مؤسسه، درصورت داشتن شرایط لازم، میتوانند برای دریافت و تکمیل
مدارک، به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان خود مراجعه کنند. همچنین، برای دریافت
اطلاعات بیشتر، علاوه بر تماس با دفتر امور قرآن و عترت
ادارهکل استان مربوط، میتوانند با دبیرخانة صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور تماس بگیرند .
 نشانی: تهران، خ انقلاب اسلامی، خ خارک، خ شهید هاشمیفر، شمارۀ 3، تلفن : ،11221213-2
تلفن دبیرخانة صدور مجوز : 11203232 و 11201222
فکس: 11203232
تارنما:
www.quranmojavez.ir
رایانامه:
info@quranmojavez. ir
رایانامة مسئول دبیرخانه:
manager@quranmojavez.ir
146
فصل چهارم
147
هنر
148
شیوهنامه ارزشیابی شرایط متقاضیان تأسیس شرکت تهیه و تکثیر آثار صوتی
)موضوع بند 7 ماده 3 آییننامه نحوه صدور تأسیس مؤسسات، شرکتها و مراکز تهیه و تولید و
تکثیر آثار صوتی(
کسب دست کم 12 امتیاز هنری و مدیریتی، مشروط به کسب دست کم 32 امتیاز از سوابق مدیریتی، برای
تأیید صلاحیت فنی متقاضیان تهران و دست کم 22 امتیاز برای متقاضیان شهرستانها ضروری است.
 سوابق مدیریت:
 مدیریت در برگزاری رویدادهای ملی هنری)حداکثر 2 امتیاز( مشارکت در آنها)حداکثر 2 امتیاز(
 عضویت و فعالیت در مؤسسات و مراکز مجری برنامههای موسیقی)حداکثر 2 امتیاز(
 مشارکت در برگزاری کنسرتها و اجراهای زنده موسیقی )حداکثر 2 امتیاز(
 فعالیت مؤثر در شرکتها و مؤسسات تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی )حداکثر 2 امتیاز(
 دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی )حداکثر 2 امتیاز(
 عضویت و فعالیت در مؤسسات فرهنگی هنری مجاز / مدیرعامل ) 32 (، هیأت مدیره) 32 (، مشاور و
) معاون) 2
 سرمایهگذاری و مشارکت در تولید آثار موسیقی مجاز
 ،) همکاری با دفتر موسیقی و ادارات کل استانها و انجمنهای موسیقی/ستاد جشنواره) 32
) همکاری در اجرای برنامهها) 1
 مدیریت یا مشارکت در برگزاری کنسرتها و اجراهای زنده موسیقی)سابقه به سال ارزیابی شد(هر
مورد 3 امتیاز
 ،) فعالیت مؤثر در شرکتها و مؤسسات تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی/مدیرعامل) 32 (، معاون) 1
) کادر اجرایی) 2
 ) مدرک تحصیلی دانشگاهی / دکتری) 32 (، فوق لیسانس) 2(، لیسانس) 1(، فوق دیپلم) 2(، دیپلم) 0
149
 سوابق هنری:
 ) عضویت و فعالیت در گروههای موسیقی مجاز/ سرپرست گروه ) 32 (، خواننده یا نوازنده ) 1
 مشارکت هنری در تولید و ساخت آثار موسیقی مجاز )صدابردار، آهنگساز، خواننده، تنظیم، نوازنده،
سرودن شعر و ترانه( / هر یک 2 امتیاز
 ) کسب رتبه و جایزه هنری از جشنوارههای معتبر موسیقی داخلی / ملی ) 32 (، استانی) 2(، منطقهای) 2
 داشتن کارت عضویت در کانونهای خانه موسیقی و خانه سینما )یکی از دو مورد 32 امتیاز(
 ) فعالیت در آموزشگاههای آزاد موسیقی/مدیریت) 32 (، تدریس) 2
 تأییدیه استادان موسیقی
 ،) مدرک تحصیلی مرتبط با موسیقی/ دکتری) 02 (، فوق لیسانس) 02 (، لیسانس) 32 (، فوق دیپلم) 32
) دیپلم) 32
 امتیازات ویژه:
 ،) مدیریت در برگزاری رویدادهای هنری ملی /دبیر) 32 (، قائم مقام ) 30 (، معاون یا مدیر اجرایی) 2
) کادر اجرایی) 1(، سایر مسئولیتها ) 2
 کسب رتبه و جایزه هنری از جشنوارههای معتبر موسیقی بینالمللی / )هر مورد بر حسب رتبه تا
) 32 امتیاز( )مقام اول 32 ، دوم 2، سوم 2، تقدیر 2
 ارائه آثار تألیفی و پژوهشی در زمینه موسیقی
 ،) سوابق آموزش معتبر/ عضو هیأت علمی دانشگاه ) 32 (، تدریس در هنرستانهای موسیقی) 32
کارت صلاحیت تدریس) 2(، قرارداد تدریس با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ) 1(، سایر ....
 ) عضو هیأت داوران جشنوارههای موسیقی/ بینالمللی ) 32 (، ملی ) 32 (، استانی و منطقهای) 2
 ) درجه هنری/ حداکثر امتیاز درجه مربوط به درجه هنری 3 میباشد) 12
 در ارزشیابیهای سوابق مدیریتی و هنری سقف امتیاز ارائه شده و کارشناسی براساس مندرجات
پرونده میتواند عددی پایینتر یا برابر با سقف را محاسبه نماید
 سابقه تخلفات افراد متقاضی چنانچه مستند و مندرج در پرونده مربوطه میتواند منجر به کسر
امتیاز یا ثبت امتیاز منفی گردد
 مدرک تحصیلی مرتبط شامل گرایشهای مختلف رشته موسیقی، مدیریت فرهنگی، پژوهش
فرهنگی، فلسفه هنر و ... میباشد
 از مجموع 122 امتیاز کسب حداقل 22 امتیاز برای اخذ پایینترین درجه الزامی میباشد
 با توجه به شرایط و نوع سوابق ارائه شده، نوع امتیازبندی و رعایت سقف امتیازات برعهده
کارشناس مربوطه میباشد
151
تشکیل پرونده شرکت/مؤسسه تهیه و تولید و تکثیر آثار صوتی
 مدارک و شرایط لازم:
 داشتن دست کم 2 سال سابقه مستند فعالیت فرهنگی هنری در زمینه موسیقی که به تأیید دفتر
موسیقی برسد
 داشتن دست کم 02 سال سن
 داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل
 نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
 نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. برای متقاضیان شهرستانی
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل
 تصویر شناسنامه مدیرعامل
 تصویر برگه پایان خدمت مدیرعامل
 1 مدیرعامل * چهار قطعه عکس 2
151
تشکیل پرونده اخذ مجوز تأسیس استودیو
 مدارک و شرایط لازم:
 داشتن دست کم 2 سال سابقه فعالیت در زمینه موسیقی و استودیو که به تأیید دفتر موسیقی برسد
 داشتن دست کم 02 سال سن
 داشتن مدرک تحصیلی لیسانس
 نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن به اعتیاد مواد مخدر
 نامه از اداره ثبت شرکتها، برای شرکت تک منظوره، نامه از دبیرخانه رسیدگی به امور مراکز فرهنگی،
برای مؤسسات چند منظوره
 تصویر پروانه تأسیس برای مؤسسات چندمنظوره
 نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا شهرستان، برای متقاضیان شهرستانی
 اساسنامه شرکت، با موضوع صدابرداری آثار صوتی
 تقاضانامه شرکت
 صورتجلسه مجمع عمومی
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی، برای مدیرعامل و صدابردار
 تصویر شناسنامه مدیرعامل و صدابردار
 تصویر برگه پایان خدمت برای مدیرعامل مرد
 1 مدیرعامل * چهار قطعه عکس 2
 تأیید اماکن عمومی
 پلان داخلی استودیو با ذکر متراژ روی پلان
 فهرست دستگاهها و سیستم صدابرداری
 مشخصات و سوابق تخصصی مدیرفنی)در صورتی که سوابق مدیرعامل کافی نباشد(:داشتن دست کم 2
سال سابقه کاری یا مدرک دانشگاهی صدابرداری یا ارائه آثار صوتی مورد تأیید این دفتر که اسم ایشان
به عنوان صدابردار در آن قید شده باشد
152
هماهنگی برای اجرای کنسرتهای موسیقی خارجی در ایران
 مدارک لازم:
 نامه درخواست شرکت متقاضی مبنی بر اجرای برنامه توسط گروه موردنظر با قید تاریخ و مکان اجرا
 ارائه کپی گذرنامه افراد گروه خارجی
 تکمیل فرم اجرای صحنهای
 نامه از طرف دفتر موسیقی به حراست و امور خارجه جهت استعلام گروه خارجی
 پس از تأییدیه از مراجع ذیصلاح تنظیم نامه: صدور مجوز اجرای کنسرت به شرکت متقاضی
153
هماهنگی اعزام گروههای موسیقی ایرانی به خارج از کشور
 مدارک لازم:
 نامه درخواست مبنی بر اعزام گروه به کشور با قید نام کشور و تاریخ برگزاری از طرف شرکت متقاضی
 ارائه کپی گذرنامه افراد گروه اعزامی
 ارائه نامه به حراست از طرف دفتر موسیقی جهت استعلام گروه اعزامی
 اعزام گروه از طرف معاونت هنری یا سازمان تبلیغات
 در صورت اعزام گروه از طریق مراجع دولتی
 تکمیل فرم اعزام به خارج از کشور
 ارائه مدارک: کپی گذرنامه- کارت ملی و شناسنامه و عکس
 اعلام و معرفی گروه به شورای اعزام برای هماهنگیهای لازم
154
مراحل صدور تأییدیه کلام ارائه شده در آلبومهای موسیقایی )شعر و ترانه و ...(
از طریق سامانه شعر مرحله ) 3( به ترتیب زیر میباشد.)مراحل در سامانه(
.3 درج نامه شرکت در گزینه مربوطه و وارد نمودن شماره مجوز
.0 تکمیل فرمهای مربوطه در سامانه
.1 ارسال شعرها به صورت word در سامانه
155
مراحل صدور مجوز اجرای صحنهای و سفرهخانههای سنتی
.1 تشکیل پرونده گروه: تکمیل فرم درخواست مجوز فعالیت گروه موسیقی توسط سرپرست گروه، به
صورت حروفچینی شده، به همراه یک سی دی تصویری از اجرای گروه
 : تبصره 1
الف( داشتن نام برای گروه الزامی است. نام گروه نباید تکراری یا خارجی باشد. بدین منظور، با شماره
203-11222202 هماهنگ کنید
ذکر نام ساز و خواننده یا همخوان ضروری بوده و در صورت استفاده از ،» سمت در گروه « ب( در قسمت
همخوان خانم، حضور سه خانم و یک آقا الزامی است
میزان سالهایی است که فرد در حوزه موسیقی فعالیت کرده است » سابقه هنری « ج( منظور از
افراد باید آخرین مقطع تحصیلی خود را دقیقاً مشخص کنند ،» میزان تحصیلات « د( در قسمت
ه( اگر تعداد اعضای گروه بیشتر از هفده نفر باشد، باید جدولی مطابق با جدول طراحی شده در فرم
درخواست مجوز گروه، تهیه کرده و بقیه اسامی گروه خود را به آن پیوست کنند
و( نمونه تصویری اجرای گروه باید شامل دست کم یک قطعه باشد
ز( سرپرست گروه میتواند از اعضای گروه نباشد
.0 بررسی نمونه تصویری اجرای گروه، توسط شورای موسیقی
.1 تکمیل فرم درخواست کارشناسی اشعار توسط شورای موسیقی، به انضمام یک نسخه از اشعار، به صورت
حروفچینی شده، بعد از نمونه تصویری اجرای گروه
.2 تکمیل فرم درخواست کارشناسی اجرای صحنهای، به صورت حروفچینی شده، به همراه سی دی حاوی
تمام قطعات مدنظر برای اجرا در کنسرت موسیقی، با فرمت تصویری و نیز ارائه اشعار مصوب برای آثار
با کلام
 : تبصره 2
الف( ترتیب قطعات مندرج در فرم درخواست باید با ترتیب قطعات در سی دی مطابق باشد
ب( گروههایی که از قبل، دارای پرونده اجرای کنسرت در واحد نظارت و ارزشیابی هستند، لازم نیست نمونه
کار تصویری از اجرای گروه ارائه کنند
203 داخلی -11222323- ج( تکمیل فرم بانک اطلاعات هنرمندان، برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره 2
111 تماس بگیرید
.2 ارائه یک قطعه عکس از گروه، همراه با سازهای آنان، به صورت پیش نویسی شده
.1 بررسی قطعات لوح فشرده، توسط شورای موسیقی
156
 تذکر:
- به مدارک ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد
- هرگونه اصلاح یا تغییر مندرجات فرمها و مدارک، پس از تحویل، منجر به بررسی مجدد خواهد شد
- مدارک پس از تحویل بازگردانده نمیشود
- در صورت تغییر نیافتن اعضای گروه و قطعات اجرا، به تکمیل فرم درخواست جدید توسط سرپرست
گروه نیازی نیست
- پس از تصویب کارگروه موسیقی، باید نامه درخواست اجرای کنسرت را مسئول مکان اجرا به دفتر
موسیقی ارائه کند. نامه درخواست مسئول مکان اجرا باید حاوی این مشخصات باشد: نام گروه، نام
سرپرست گروه، نام خواننده در صورت با کلام بودن، شماره و تاریخ ثبت پرونده گروه، نام سالن و
ظرفیت آن، تاریخ و ساعت و تعداد اجرا
.2 استعلام از مراجع صلاحیتدار
.2 صدور مجوز اجرا
بعد از صدور مجوز، تکمیل فرم پوستر اجرا توسط دفتر موسیقی، الزامی است
- اگر سرپرست گروه قصد دارد از کنسرت تصویربرداری شود، میتواند پس از اخذ مجوز اجرا، درخواست
لازم را تکمیل و ارائه کند
- مدت زمان اجرای مراحل یاد شده: حدود 22 روز
 توجه: متقاضیان دریافت مجوز اجرای صحنهای در شهرستانها، باید درخواست خود را از طریق اداره
کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خود، به دفتر موسیقی ارائه کنند
157
مراحل صدور مجوز اجرای صحنهای، برای سالنها )با ظرفیت بیش از پانصدنفر(
 مدارک لازم:
.3 ارائه درخواست رسمی از شرکت یا مؤسسه دارای پروانه فعالیت از دفتر موسیقی، برای برگزاری
کنسرت، با ذکر دقیق جزئیات مشخصات اجرا، شامل نام و مشخصات کامل سرپرست و اعضای گروه
موسیقی، به همراه شماره پرونده و تاریخ ثبت گروه در دفتر موسیقی و نیز به همراه مشخصات و
ظرفیت سالن، تاریخ، ساعت و تعداد اجرای مدنظر
.0 ارائه نامه کتبی از مدیریت محل برگزاری کنسرت مدنظر متضمن مشخصات و جزئیات ذکر شده در بند
3
.1 ارائه درخواست کتبی سرپرست گروه موسیقی، برای اجرای صحنهای مدنظر، با ذکر جزئیات یاد شده در
بند 3
.2 طی کردن مراحل استعلام از مراجع صلاحیتدار، در صورت تکمیل پرونده
.2 صدور مجوز برگزاری کنسرت مدنظر، به نام مؤسسه یا شرکت متقاضی برگزاری کنسرت
158
مراحل صدور مجوز اجرای صحنهای، برای سالنها )با ظرفیت زیر پانصدنفر(
 مدارک لازم:
الف( در تهران:
.3 ارائه درخواست کتبی از طرف مدیرمحل برگزاری کنسرت )اجرای صحنهای(، با ذکر مشخصات کامل
گروه
.0 طی کردن مرحله استعلام از مراجع صلاحیتدار
.1 صدور مجوز نهایی
ب( در شهرستانها:
3. ارائه درخواست کتبی و مدارک به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط، متضمن نام و
مشخصات کامل گروه، ارائه اشعار و سی دی قطعات مدنظر
0. پیگیری ارسال معرفینامه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط، پس از تأیید مدارک،
به دفتر موسیقی، متضمن مشخصات کامل گروه و اعضاء، سالن تقاضا شده و ظرفیت آن، به همراه فرم
تکمیل شده مشخصات اجرای صحنهای گروه موسیقی در سالنهای با ظرفیت کمتر از پانصد نفر
1. طی کردن مراحل استعلام از مراجع صلاحیتدار
2. صدور مجوز نهایی اجرای صحنهای
159
اجرا در سفرهخانههای سنتی
 مدارک لازم:
.3 تصویر صفحه اول شناسنامه
.0 1* یک قطعه عکس 2
.1 تکمیل فرم بانک اطلاعات موسیقیدانان
.2 ارائه یک حلقه نوار کاست برای متقاضیان خوانندگی، با این شرایط: ابتدای نوار، خود را معرفی کند و
یک قطعه بدون اکو و موسیقی، تنها با صدای خام، اجرا کند
- متقاضیان نوازندگی میتوانند پس از ارائه مدارک بندهای 3 تا 1، برای تست نوازندگی، با همراه داشتن
ساز خود، با هماهنگی، به واحد نظارت و ارزشیابی مراجعه کنند تا به کارشناسان مربوط معرفی شوند
161
مراحل صدور مجوز موسیقی در سفرهخانههای سنتی
 شرایط:
.3 معرفینامه کتبی از سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت و تأیید اجرای موسیقی زنده
.0 تشکیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز برای ارزیابی گروه موسیقی و استعلام از حراست
.1 استعلام از اداره اماکن
.2 صدور مجوز نهایی شهرستان + تأیید استان
161
مراحل صدور مجوز انتشار آلبوم موسیقی
- ارائه فرم درخواست آثار صوتی رسمی شرکت یا مؤسسه ناشر آثار صوتی مجاز و دارای پروانه فعالیت از
دفتر موسیقی، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیرعامل، به همراه سه سی دی حاوی اثرصوتی با فرمت
Audio
- ارائه اشعار مصوب آثار با کلام
- رعایت حداقل زمان مدنظر برای هر اثر صوتی قابل انتشار، یعنی حدود 22 دقیقه، لازم است
- تکمیل فرم درخواست بررسی موسیقی، به فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
- استعلام از مراجع صلاحیتدار، پس از تأیید فنی اثر توسط کارشناسان شورای موسیقی
- بررسی و تطبیق کلام به ثبت رسیده در شورای شعر با کلام اجرایی در سی دی ارائه شده به شورای
موسیقی
- ارائه طرح مدنظر برای جلد آلبوم)اینسرت(
- ثبت مشخصات اثر، در کتابخانه ملی
- صدور مجوز نهایی انتشار آلبوم
162
مراحل صدور پروانه)مجوز( اجرای نمایش
اجرای نمایشهای صحنهای: بزرگسال و کودک و نوجوان
متقاضی، محل اجرای نمایش خود را، اعم از تماشاخانه و سالن و تالار و ... انتخاب کرده و پس از توافق با
مدیریت آنجا، تعداد سه نسخه از نمایشنامه را به همراه اجازهنامه نویسنده یا مترجم یا ناشر، به همان محل ارائه
کرده و فرم مربوط را پر میکند. سپس پاسخ را به روش زیر، جویا میشود:
.3 شده باشد، گروه تمرین خود را آغاز میکند و نتیجه کار با هماهنگی و نامه » تأیید « چنانچه نمایشنامه
مدیر سالن، به نظر کارشناسان شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش میرسد. بررسی شرایط دکور، گریم،
لباس، تبلیغات و نظیر اینان نیز در ادامه این مرحله انجام خواهد شد. سپس:
.3- 3 نشود، پس از تکمیل فرم مربوط و طی کردن مراحل اداری، برای تعیین تعداد و » تأیید « اگر اثر
محل دقیق اجرا، مجوز نمایش صادر میشود
.0- 3 اگر اجرا مشروط به اصلاح نکاتی باشد که کارشناسان نمایش به کارگردان اعلام کردهاند، با
هماهنگی مجدد، مرحله بازبینی تکرار خواهد شد
.1- 3 چنانچه اجرای نمایش به دلایل گوناگون، ذکر شده در صورتجلسه کارشناسان، همچنین مغایرت با
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با کیفیت بسیار پایین و ... رد شود، صدور مجوز منتفی میشود
.0 گاهی لازم است نویسنده نکاتی را براساس نظر کارشناسان نمایشنامه، تغییر دهد یا اصلاح کند و سپس
کارگردان، مرحله 3 را بار دیگر طی کند
.1 در برخی مواقع، نمایشنامه با توجه به بررسی کارشناسان نمایشنامه، اجرا نشدنی نبوده و مردود است
اجرای نمایش خیابانی
در این بخش، دفتر نمایشهای خیابانی طرحهای پیشنهادی متقاضیان را بررسی میکند و در صورت تأیید طرح،
بازبینی انجام میگیرد. سپس طی نامهای از سوی دفتر مذکور، فهرست و جدول اجرایی به شورا ارسال شده تا
برای اجرای این دسته از نمایشها در اماکن معرفی شده، پروانه صادر شود
 توضیح: این گونه نمایشها بیشتر با هدف اجرا در جشنوارهها یا مناسبتهای خاص و براساس فراخوانها، با
در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی ویژه، تولید میشوند
163
صدور مجوز برای اجرای نمایش در جشنوارهها، بنابر آییننامه )شیوهنامه(های خاص اختصاصی هر جشنواره،
به عهده ستاد آن جشنواره یا دبیرخانه جشنوارههاست.
سیرک
متقاضی با ارائه نامه درخواست از سوی مدیریت دولتی محل اجرای سیرک، به اداره کل هنرهای نمایشی
مراجعه میکند. لازم است تمامی مدارک، از قبیل سابقه فعالیت هنرمندان داخلی یا خارجی و همچنین
سایر اجزای تشکیل دهنده برنامه، مانند اجازه فعالیت اتباع بیگانه از سازمانها و نهادهای مرتبط، اخذ و فرم
مربوط تکمیل شود. پس از بررسی مدارک و با هماهنگی مدیر سیرک، اجرا به طور کامل و با حضور مدیر
محل برگزاری سیرک بررسی میشود
قطعات کوتاه و سرگرمیهای نمایش
متقاضی، مدارک و نمونه فعالیت هنری خود را به صورت سی دی، برای بررسی به دفتر کانون سرگرمیهای
نمایشی، مستقر در اداره برنامههای نمایشی، ارائه کرده و در صورت تأیید، برای گرفتن پروانه مدتدار با
هدف فعالیت در گروههای اجرایی هنری، اقدام میکند
 توضیح: این بخش شامل فعالیت هنرمندانی است که در رشتههای مختلف تقلید صدا، ژانگولر،
تردستی، فکاهی، اجرای قطعات کوتاه نمایشی و ... مشغول به کارند
 توجه: در راستای رعایت حقوق نویسندگان و احترام متقابل، کارگردان موظف است اجازه نامهای
مکتوب از سوی نویسنده، شاعر، مترجم یا ... با قید تعداد و زمان و مکان اجرا ارائه کند. چنانچه هر کدام یا
وارثان آنها در دسترس نباشند. کارگردان ملزم به تعهد کتبی مبنی بر پذیرش مسئولیت تمامی حقوق و
مسائل مربوط به ایشان است.
- مدت زمان پاسخگویی در مرحله مطالعه و بررسی نمایشنامه، به طور معمول بین دو تا چهار هفته
- تأمین محل تمرین و برنامهریزی زمان اجرا و مکاتبات، به عهد سالن است
- فرمهای ثبت نمایشنامه و نمایشنامهنویسی را نویسنده و فرمهای اجرای نمایش و کارگردان و سایر
اطلاعات مربوط به نمایش را کارگردان تکمیل میکند
164
- سالنها و اماکن غیردولتی که برای اولین مرتبه اقدام به اجرای نمایش عمومی میکنند، مستلزم
دریافت مجوزهای ویژه اماکن عمومی، نظیر نیروهای انتظامی و آتشنشانی و ... یا مجوزهای صنفی
مربوط به خود هستند.
اجرای نمایشهای غیرصحنهای)میدانی(
تعزیه: متقاضی با ارائه نامه درخواست مدیریت محل برگزاری تعزیه که به طور معمول، شهرداری مناطق با
سازمانهای وابسته هستند، ابتدا به دفتر نمایشهای دینی مستقر در اداره کل هنرهای نمایشی مراجعه
کرده و سپس، از طریق شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، پس از تکمیل فرم مربوط، برای دریافت پروانه
اقدام میکند
 توضیح: بررسی عوامل و محتوای مجالس را صاحبنظران نمایش دینی انجام میدهند
165
شیوهنامه ارزشیابی متقاضیان برپایی نمایشگاه/جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی
نمایشگاه/جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی مکانی است با رویکرد غالب فرهنگی و برخوردار از مزیتهای
اقتصادی برای معرفی الگوها و سبکهای اصیل و نوین ایرانی اسلامی در پوشش و سبک زندگی که هویت و
اصالت خود را از نمادهای فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی اسلامی گرفته باشند. برای نمایش توانمندیها و ظرفیت-
های فرهنگ و هنر ایرانی و صنایع و اصناف پیشرو داخلی و نیز سایر بخشهای عمومی و خصوصی مرتبط در
راستای طراحی، تولید و اشاعه الگوهای نوین برای رفتارهای اجتماعی اعم از پوشش و آراستگی محیط زندگی به
خصوص برای نسل جوان با این هدف که بتوانند در انتخاب سبک رفتار از مدلهای برآمده از هویت ملی اسلامی
خود الگو بگیرند
 شرایط عمومی اخذ مجوز:
- شخصیت حقیقی با مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع نمایشگاه با معرفینامه و تأییدیه از سوی یکی از
مراجع ذیربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )دانشگاهها و مراکز تحصیلی وابسته(، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی)هنرستانها و مراکز وابسته(، وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت امور خارجه)در
مورد اتباع خارجی(
- شخصیت حقیقی با سابقه کار تجربی در رشتههای مرتبط با موضوع نمایشگاه پوشاک مورد تأیید از
سوی یکی از وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی، صنایع و معادن )اتحادیههای صنعتی و
صنفی( و یا وزارت امور خارجه )در مورد اتباع بیگانه(
- شخصیت حقوقی غیردولتی شامل مؤسسات فرهنگی هنری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
واحدهای صنفی مرتبط با موضوع نمایشگاه) با معرفی اتحادیه صنفی ذیربط( و یا شرکت-های معتبر
ذیصلاح در زمینه فعالیتهای نمایشگاهی مرتبط با موضوع مد و سبک زندگی ایرانی اسلامی )احراز
صلاحیت به عهده دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس است(
- مراکز دولتی: تنها برای کارکنان اداری و مخاطبان اختصاصی خود، به عنوان مثال وزارت آموزش و
پرورش برای دانشآموزان و کادر آموزشی مدارس، وزارت علوم برای اساتید و دانشجویان، صداوسیما
برای بازیگران و مجریان تلویزیونی و همچنین سایر دستگاهها برای کارکنان اداری همان دستگاه و با
رعایت تمام موازین مصرح در این دستورالعمل
166
 مدارک لازم:
 مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
.3 چهار قطعه عکس پرسنلی
.0 کپی تمام صفحات شناسنامه
.1 کپی کارت ملی )پشت و رو(
.2 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
.2 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
.1 فرم پرسشنامه تکمیل شده )شامل درخواست اخذ مجوز، مشخصات فردی و امضاء تعهدنامه(
 مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
.3 ارائه تصویر اساسنامه یا قانون شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار حداقل یکی از رسانههای
تصویری یا نوشتاری اشاره شده باشد
.0 ارائه تصویر مجوز یا پروانه فعالیت برای تشکلهای صنفی و انجمنها
.1 ارائه تصویر تأسیس تغییرات در روزنامه رسمی
.2 نامه بالاترین مقام مسئول درخصوص درخواست اخذ مجوز
.2 فرم پرسشنامه تکمیل شده )شامل فرم درخواست اخذ مجوز، مشخصات شرکت، مشخصات فردی،
امضاء تعهدنامه(
 مدارک تکمیلی:
.3 در صورت لزوم ارایه اصل مدارک لازم است
.0 گواهی عدم سوء پیشینه جدید
.1 سپردن تعهد مالی به مبلغ 022 میلیون ریال در وجه دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس در قالب
یک فقره چک تضمینی معتبر به صورت علیالحساب به منظور اطمینان از صحت اجرای حسن کار و
حسن اجرای مقررات و تأمین هزینههای احتمالی ارزیابی مشاورهای و فنی، این مبلغ با توجه به وسعت
فعالیت نمایشگاه تقاضا شده، طبق نظر کمیسیون صدور مجوز تغییرپذیر است.
167
صدور مجوز رسانههای تصویری نوشتاری در زمینه مد و لباس
انتشار رسانههای تصویری و نوشتاری در زمینه مد و لباس شامل ژورنال، کتاب، لوح فشرده، پایگاه الکترونیکی،
تابلو، عکس و پوستر میباشد که به منظور تسهیل در دسترسی عموم مردم به الگوهای ارایه شده و ارتقای سطح
فرهنگی جامعه در زمینه لباس، کمک به تبادلات فرهنگی با سایر کشورهای اسلامی و معرفی نهادها و الگوهای
فرهنگی ایرانی – اسلامی در زمینه پوشش، لباس و سایر ارایهها از طریق تصویر میباشد.
 شرایط عمومی اخذ مجوز:
 شرایط لازم برای صدور مجوز)اشخاص حقیقی(
.3 پایبندی و التزام به قانون اساسی
.0 عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
.1 داشتن صلاحیت علمی در حد کارشناسی یا داشتن سوابق کاری مستمر در زمینه مد و لباس
.2 عدم اشتهارد به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی موجب محرومیت از
حقوق اجتماعی باشد
.2 داشتن صلاحیت تخصصی و سوابق کاری موضوعی به تشخیص کارگروه ساماندهی مد و لباس
 شرایط لازم برای صدور مجوز)اشخاص حقوقی(:
.3 مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد
.0 در اساسنامه یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار حداقل یکی از رسانههای تصویری یا نوشتاری باشند
 شرایط تکمیلی:
- رعایت شیوهنامه صدور مجوز رسانههای تصویری و نوشتاری
- مراکز دولتی طبق قوانین موضوعی کشور سایر مقررات مجاز به ارایه درخواست اخذ مجوز میباشند
- برای اتباع بیگانه ارایه مدارک طبق مدارک مندرج در دستورالعمل اجرایی الزامی است
 مدارک مورد نیاز)اشخاص حقیقی(:
.3 چهار قطعه عکس پرسنلی
.0 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
.1 تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
168
.2 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت)آقایان(
.2 فرم پرسشنامه تکمیل شده
)شامل درخواست اخذ مجوز، مشخصات فردی و امضاء تعهدنامه(
.1 ارایه نمونه اثر جهت ارایه در شورای صدور مجوز
.2 ارایه نمونه اثر و پس از انتشار به دبیرخانه بنیاد ملی مد و لباس
 مدارک مورد نیاز)اشخاص حقوقی(:
.3 ارایه تصویر اساسنامه یا قانون شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار حداقل یکی از رسانههای
تصویری یا نوشتاری اشاره شده باشد
.0 ارایه تصویر مجوز یا پروانه فعالیت برای تشکلهای صنفی و انجمنها و غیره
.1 ارایه تصویر تأسیس و تغییرات در روزنامه رسمی
.2 نامه بالاترین مقام مسئول درخصوص درخواست اخذ مجوز
.2 فرم پرسشنامه تکمیل شده )شامل فرم درخواست اخذ مجوز، مشخصات شرکت، مشخصات فردی،
امضاء تعهدنامه(
 مدارک تکمیلی:
.3 در صورت لزوم ارایه اصل مدارک لازم است
.0 گواهی عدم سوء پیشینه جدید
169
مؤسسات هنری مد و لباس
مؤسسه هنری مد و لباس تشکیلاتی است که با هدف و مقاصد هنری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و براساس
شرایط مندرج و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات انجمنها و کانونهای فرهنگی، آئیننامه اجرایی و ... به افراد
واجد شرایط برای فعالیت در قلمرو هنری مد و لباس با سرمایه ایرانی تشکیل میدهند و معاونت امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز را صادر و بر فعالیت آنها نظارت و در خصوص لغو مجوز مؤسسه تصمیم-
گیری مینماید.
 شرایط مؤسسان و مدیرمسئول:
.3 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
.0 پایبندی و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
.1 نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیربط، برخورداری از حسن شهرت و عدم اعتیاد با
ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح
.2 محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
.2 دارا بودن 02 سال سن
.1 انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه کارت معافیت دائم)برای آقایان(
.2 داشتن حداقل امکانات کاری مناسب و متناسب با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه به تشخیص
هیأت
.2 داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و یا سابقه کاری مؤثر و مرتبط با موضوع فعالیت مؤسسه به
تشخیص هیأت
 مدارک لازم:
.3 1* چهار قطعه عکس 2
.0 تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی )پشت و رو(
.1 اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
.2 اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
.2 اصل و تصویر گواهی عدم اعتیاد
.1 اساسنامه پیشنهادی منضم به صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی مؤسسه در سه نسخه و نمونه کارهای
انجام شده
.2 تکمیل پرسشنامههای درخواست تأسیس و مشخصات انفرادی
171
بیمه هنرمندان طراح لباس
دستورالعمل اجرایی بیمه هنرمندان طراح لباس
در راستای حمایت از طراحان مد و لباس و به استناد دستورالعمل اجرایی بیمه تأمین اجتماعی پدیدآورندگان
آثار فرهنگی و هنری مصوب شورای برنامهریزی مورخ مصوب گردید
 شرایط لازم جهت بهرهمندی از بیمه هنرمندان )طراحان مد و لباس(:
.3 شرکت در نمایشگاهها و جشنوارههای مد و لباس و دریافت امتیاز لازم و برگزیده شدن حداقل 1 اثر
توسط هیأت داوران)رتبههای اول تا سوم(
.0 ارایه گواهی حضور حداقل 32 اثر در طول سال
.1 ارایه گواهی مالکیت معنوی حداقل 2 اثر یا دارابودن شناسه شیما برای حداقل 32 اثر
.2 هنرمندانی که حداقل 1 اثر آنها به تولید انبوه )حداقل 3222 عدد( رسیده باشد)تحت نظارت بنیاد ملی
مد و لباس(
.2 برگزاری سه نمایشگاه انفرادی طراح با مجوز بنیاد ملی مد و لباس
.1 احراز یکی از موارد فوق الزامی است
 مدارک و سوابق مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:
به منظور تشکیل پرونده و بررسی آن توسط سازمان تأمین اجتماعی ارسال مدارک ذیل برای هر یک از افراد
متقاضی الزامی میباشد.
.3 تکمیل فرمهای لازم و مشخصات کامل شناسنامهای
.0 تصویر تمام صفحات شناسنامه
.1 تصویر کارت ملی)پشت و رو(
.2 1* 2 قطعه عکس رنگی 2
.2 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
.1 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی یا اصل گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان
.2 تصویر مدارک مربوط به سوابق هنری طبق شرایط اعلام شده در آییننامه )کلیه مدارک میبایست به
تأیید بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی رسیده باشد(
.2 شرایط سنی برای آقایان حداکثر 22 سال و برای خانمها حداکثر 22 سال )تذکر: به ازای هر یک سال
اضافه سن اعلام شده، 0 سال سابقه پرداخت بیمه جایگزین میگردد(
.2 عضویت در صندوق نویسندگان و هنرمندان
171
شرایط:
برای ارایه خدمات مناسب پرداخت هجده درصد حق بیمه برای خود و افراد تحت تکفل، مبنای تحت پوشش
قرار گرفتن پدیدآورندگان در نظر گرفته شده است نرخ بیمه هجده درصد شامل بیمه درمانی و بازنشستگی،
چهارده درصد بیمه از کارافتادگی و دو درصد بیمه فوت تنظیم شده است. همچنین از هجده درصد فوق، ده
درصد توسط دولت و هشت درصد توسط پدیدآورندگان تأمین و پرداخت میشود.)برابر با ضوابط پیشبینی شده
در صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان(
 مدارک لازم جهت عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و هنرمندان:
.3 معرفینامه از بنیاد ملی مد و لباس
.0 تکمیل فرم عضویت
.1 تصویر تمام صفحات شناسنامه
.2 تصویر کارت ملی )پشت و رو(
.2 1* 0 قطعه عکس رنگی 2
.1 322 ریال حق عضویت به شماره حساب 2022200222 بانک تجارت شعبه انقلاب و / واریز مبلغ 222
فلسطین کد 322
نشانی: تهران خیابان قائممقام فراهانی نرسیده به خیابان شهید بهشتی کوچه ششم پلاک 31 کد پستی
3221221333
172
شیوهنامه صدور کارت صلاحیت طراحان
گسترش مد و سبک زندگی اسلامی-ایرانی بدون توجه به جایگاه ویژه طراحان پارچه و لباس کشور ممکن
نخواهد بود. لذا به استناد بند 0 بخش الف ماده 2 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس کشور و در
راستای اجرای سیاستها و برنامههای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور درخصوص هویتبخشی به فعالان و
دستاندرکاران و ساماندهی کلی این حوزه و در مسیر ترویج فرهنگ پوشش اسلامی-ایرانی شیوهنامه صدور
کارت صلاحیت و شناسایی طراحان پارچه و پوشاک کشور تدوین میگردد.
ماده 1( اهداف:
.3 شناسایی و تکمیل بانک اطلاعات طراحان جامع مد و لباس کشور
.0 ساماندهی و برنامهریزی درخصوص رفع مشکلات و انجام حمایتهای لازم از طراحان
.1 کمک به ارتقای سطح علمی و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با بخش صنعت و واحدهای تولیدی
.2 تعریف جایگاه و دفاع از حقوق طراحان در چرخه تولید کشور و استفاده از ظرفیت آنان در حوزه تولید
.2 ایجاد انگیزه بیشتر برای جامعه تحصیل کرده و تخصصی حوزه مد و لباس
.1 هویت بخشیدن به جامعه طراحان مد شامل پارچه، چرم، لباس، دکوراسیون و جواهرات و ...
.2 ایجاد انگیزه و ارتباط بیشتر با طراحان و تعلق داشتن آنان به یک پایگاه و منظر اجتماعی
.2 هماهنگ ساختن و فعال کردن تشکیلات مربوطه به جامعه طراحان حوزه مد با دیدگاههای قانونی
ساماندهی مد و لباس درجهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی
.2 جلب توجه بیشتر مسئولین در مورد مسائل قانونی جامعه طراحان و جلب حمایت آنان
.32 تلاش در جهت تثبیت جایگاه قانونی جامعه طراحان
.33 ایجاد ارتباط فعال با جامعه طراحان به منظور کشف استعدادهای خلاق و بکارگیری آنان در فعالیتهای
مربوطه
.30 همکاری متقابل پس از شناسایی و دستهبندی توانمندیهای جامعه طراحان مد و لباس
.31 همکاری و تشریک مساعی بیشتر برای اجرای هدفهای مشترک در حوزه مد و لباس
ماده 2( روش اجرا:
هر یک از طراحان واجد شرایط و متقاضی پس از اعلام درخواست میبایست امتیاز لازم را برای احراز رتبه-
های تعیین شده اخذ نمایند
173
الف( رشتههای هنری مرتبط با طراحی مد و لباس
.3 طراحی پارچه
.0 طراحی لباس
.1 طراحی کیف و کفش
.2 طراحی ملحقات لباس )کمربند، شال، دکمه، دستکش، کلاه و زیورآلات(
.2 طراحی دکور داخلی
ب( شرایط تخصصی )مهارتهای شغلی(
مهارتهای شغلی در این بخش بنیاد مبنای تعیین صلاحیت متقاضیان بوده و در رشتههای هنری مرتبط با
مد و لباس دارای 22 امتیاز میباشد
ج( شرایط عمومی:
این شرایط نیاز بر اساس فعالیت و سوابق و عملکرد متقاضیان بوده و بر اساس جداول تعیین شده به تفکیک
اولویتها مجموعاً دارای 22 امتیاز میباشد.
ه( مجموع امتیازات بخشهای الف و ب در کمیسیون مربوطه در دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس
بررسی و با ملاحظه سایر سوابق و پس از احراز صلاحیت عمومی از مراجع ذیصلاح رتبه طراحان تعیین می-
شود.
د( این رتبهها در 2 گروه تقسیم و به شرح زیر و با اختصاص امتیازات مربوطه میباشد.
رتبه 3 امتیاز 23 تا 322 بالاترین نمره اختصاص یافته میباشد)رتبه اول(
رتبه 0 امتیاز 23 تا 22 دومین رتبه صلاحیتی در تعاریف میباشد
رتبه 1 امتیاز 23 تا 22 سومین رتبه صلاحیتی در تعاریف میباشد
رتبه 2 امتیاز 13 تا 22 چهارمین رتبه صلاحیتی در تعاریف میباشد
رتبه 2 امتیاز 22 تا 12 پنجمین رتبه صلاحیتی در تعاریف میباشد
174
و( مدارک مورد نیاز
.3 دو قطعه عکس
.0 تصویر صفحات شناسنامه
.1 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
.2 تصویر سوابق فعالیت براساس جدول امتیازات
.2 معرفینامه از 0 استاد برجسته مرتبط با رشته طراحی مورد نیاز
.1 ارایه درخواست تکمیل فرمهای مربوطه
ماده 3( کمیسیون احراز تعیین رتبه:
این کمیسیون مرکب از دو کارشناس تخصصی از بین صاحبنظران و سه کارشناس اداری آگاه به مسائل
اداری، تشکیل و به پرونده تا رسیدگی مینمایند. اعضاء این کمیسیون توسط دبیر کارگروه ساماندهی مد و
لباس کشور تعیین میشود. جلسات کمیسیون با حضور 0 اعضاء تشکیل و با اکثریت آن رتبه متقاضیان
تعیین میشود.
ماده 4( صدور کارت صلاحیتی:
براساس آراء صادره توسط کمیسیون احراز و تعیین رتبه کارت صلاحیتی افراد واجد شرایط توسط دبیرخانه
کارگروه صادر شده و به مدت دو سال نیز دارای اعتبار است. ارتقاء رتبه طراحان با افزایش سطح کیفی
عملکرد آنان قابل تغییر میباشد
175
صدور کارت صلاحیت و شناسایی طراحان مد و لباس
رشتههای هنری مرتبط با طراحی مد و لباس
)3- 3 طراحی پارچه
)0- 3 طراحی لباس
)1- 3 کیف و کفش
)2- 3 ملحقات لباس)کمربند، شال، دکمه، دستکش، کلاه و زیورآلات(
)2- 3 طراحی دکور
فرآیند اجرایی صدور کارت صلاحیت طراحان کشور:
.3 ورود به سامانه مد و لباس
.0 تکمیل فرمهای اولیه
.1 اخذ کد رهگیری
.2 اخذ معرفینامه برای احراز صلاحیت تخصصی به مرجع اعلام شده)انجمن(
.2 ارایه پاسخ به دبیرخانه به همراه سایر سوابق
.1 بررسی اولیه در دبیرخانه
.2 اعلام به مراجع ذیصلاح)همزمان میتواند با بند 2 باشد(
.2 اخذ تمامی نتایج
.2 ارایه پرونده به دبیرخانه احراز صلاحیت
.32 اتخاذ تصمیم و تعیین رتبه و تنظیم صورتجلسه
.33 بازگشت به دبیرخانه
.30 صدور کارت براساس رتبه احراز شده
.31 اطلاعرسانی از طریق سایت و سایر ...
.32 معرفی به اتحادیه سراسری پوشاک و سایر مراجع متقاضی فعالیت
176
صدور مجوز نمایش زنده لباس
نمایش زنده لباس در ایران فرصتی است برای معرفی بهتر و جدیدترین الگوهای طراحی شده پوشش بر
مبنای نمادهای هنر و فرهنگی ایرانی اسلامی و متناسب با عرف جامعه ایران، به منظور فراهم آمدن امکان
تولید در راهیابی گسترده آنها به بازار معرف. براین اساس مجری نمایش زنده میبایست به گونهای برنامه-
ریزی کند که به عنوان یک فعالیت تخصصی مورد استقبال تولیدکنندگان، بازرگانان و فروشندگان پوشاک
واقع شود.
 شرایط اخذ مجوز نمایش زنده
.3 متقاضی نمایش زنده موظف است پس از تکمیل فرم درخواست و تحویل مدارک پس از طی مراحل
قانونی و رعایت قوانین و مقررات ابلاغی نسبت به برگزاری اقدام نماید.
.0 متقاضی موظف است تسهیلات خود را برای تحقق این امر همراه با توجیه کارشناسی به آگاهی
دبیرخانه کارگروه رسانده و فهرست مدعوین قطعی خود برای بازدید را حداقل یک ماه پیش از مدعوین
نمایش به دبیرخانه ارایه دهد.
.1 نمایش از طریق عکس، مجسمه، مانکن زنده، و یا سایر شیوههای نوینی که پس از تأیید کارگروه اتخاذ
میشود، میبایست موضوع و محور اصلی نمایش، طرح یا الگوی لباس مورد نظر باشد. بنابراین رعایت
دستورالعمل اجرایی ابلاغی از سوی کارگروه الزامی است و ..
.2 کلیه البسه قابل نمای باید از کمیسیون ماده 2 مجوز بلامانع بودن نمایش لباس را اخذ نمایند.
177
شیما)شناسه یکپارچه مد و لباس ایران(
شیما در جهت توسعه فرهنگ استفاده از لباس اسلامی ایرانی میباشد. الصاق نشان شیما به لباس به معنای
اعتبار لباس و طی شدن مسیر داوریهای لازم است.
 نحوه دریافت شیما:
.3 مراجعه کلیه طراحان و تولیدکنندگان در ساعات اداری به بنیاد ملی مد و لباس و تحویل لباس به
دبیرخانه
.0 ثبت اطلاعات طراح و طرح در شیما و دریافت رسید
.1 عکاسی از لباس
.2 ارزیابی لباس در کمیسیون داوری
.2 در صورت تأیید، صدور شیما
.1 تحویل لباس و کد شیما )حداکثر در مدت دو هفته کاری(
178
مراحل اخذ تأییدیه اثر از سوی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، به منظور دریافت گواهینامه
ثبت اثر از دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
.3 ارایه اثر دوخته شده به دبیرخانه تحویل آثار کارگروه ساماندهی مد و لباس
.0 تکمیل فرم شناسنامه اثر در سامانه شیما
.1 داوری آثار در کمیسیون ماده 2 دبیرخانه مارکروه مد و لباس
.2 اعلام نتیجه داوری به طرح
.2 تکمیل فرم درخواست نامه ثبت اثر
.1 ارسال تأییدیه اثر به همراه مدارک )کپی مدارک شناسایی طراح، تصویر اثر، فرم درخواست( به دفتر
حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 شرایط ثبت اثر:
.3 ابداعی بودن
.0 اصالت داشتن
179
فرآیند صدور پروانه اجرای نمایش
اداره ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی
.3 ارسال نامه درخواست اجرای نمایش از سوی مدیریت تالارهای شهر تهران به اداره کل هنرهای
) نمایشی.)فرم شماره 3
o ضمائم نامه درخواست:
فرم شماره 0: اجازه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر؛ و شاعر و ترانهسرا )در صورت نیاز(
فرم شماره 1: عوامل نمایش
به همراه دو نسخه از متن نمایشنامه و pdf متن روی لوح فشرده.
.0 ثبت نامه به همراه ضمائم در دبیرخانه اداره کل هنرهای نمایشی.
.1 خوانش و اعلام نظر در خصوص متن حداکثر ظرف مدت 02 روز.
.2 تعیین وقت بازبینی نمایش برای گروه نمایشی در صورت تأیید متن.
.2 اعلام پاسخ بازبینی نمایش ظرف مدت دو روز کاری.
.1 صدور پروانه اجرای نمایش ظرف مدت دو روز کاری.
.2 تحویل پروانه اجرای نمایش به متقاضی توسط دبیرخانه اداره کل هنرهای نمایشی و دریافت رسید.
.2 تأیید کلیه اقلام تبلیغی توسط اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش.
o ضمائم اقلام تبلیغی:
پرینت رنگی از فرمت نهایی کلیه اقلام تبلیغی شامل پوستر، بروشور، تراکت و تبلیغات محیطی )دو سری در
قطع A2 (، به همراه فایل طرح اجرا شده بر روی لوح فشرده.
تذکرات مهم:
 مسئولیت تأخیر در ارسال درخواستها با توجه به زمانهای قید شده فوق جهت فرآیند صدور
پروانه اجرای نمایش به عهده متقاضی است.
 مسئولیت هرگونه تبلیغ و انعقاد قرارداد پیش از پاسخ قطعی اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش
متوجه مدیریت تالار و کارگردان خواهد بود.
نشانی: خیابان حافظ- خیابان استاد شهریار- معاونت امور هنری- مرکز هنرهای نمایشی – ساختمان
شماره 0 – طبقه اول تلفن: 11202132
181
مجوز آموزشگاه آزاد هنری )موسیقی(
شرایط عمومی متقاضی:
.3 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
.0 اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران
.1 اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
.2 برخورداری از حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
.2 همراه داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه )برای آقایان(
.1 متأهل یا داشتن حداقل 02 سال سن
شرایط خاص مدیر مسئول:
.3 دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا
.0 دارا بودن یکی از درجات هنری یک، دو و سه از شورای ارزشیابی هنرمندان
.1 دارا بودن صلاحیتهای لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک تحصیلی که به تأیید شورای
مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری برسد.
.2 قبولی در آزمونهای تخصصی به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری
توضیح: تمدید مجوز فعالیت به صورت پنج ساله منوط به ارائه گزارشهای عملکرد فصلی آموزشگاه
پس از یک سال فعالیت مستمر و بررسی آن از طرف دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری میباشد.
مدارک لازم برای صدور مجوز:
.3 درخواست
.0 تصاویر صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت – برای آقایان، آخرین مدرک
تحصیلی و 1 قطعه عکس پرسنلی)کلیه مدارک برابر با اصل باشند(
.1 سوابق علمی، تجربی و حرفهای مرتبط با موضوع مورد تقاضا
مدارک تکمیلی:
.3 گواهی عدم اعتیاد
.0 گواهی عدم سوء پیشینه
181
.1 برگ گواهی استعلام حراست
متقاضیان در شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحدهای استانی یا شهرستانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایند.
182
مجوز آموزشگاه آزاد هنری )نمایشی، تجسمی و خوشنویسی(
شرایط عمومی متقاضی:
.3 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
.0 اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
.1 اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
.2 برخورداری از حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
.2 همراه داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه )برای آقایان(
.1 متأهل یا داشتن حداقل 02 سال سن
شرایط خاص مدیر مسئول:
.3 دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا
0. دارا بودن یکی از درجات هنری یک، دو و سه از شورای ارزشیابی هنرمندان
1. دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران برای آموزشگاههای آزاد خوشنویسی و 0 سال
سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه
2. دارا بودن صلاحیتهای لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک تحصیلی که به تأیید شورای مرکزی
نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری برسد.
2. قبولی در آزمونهای تخصصی به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری
توضیح: تمدید مجوز فعالیت به صورت پنج ساله منوط به ارائه گزارشهای عملکرد فصلی آموزشگاه
پس از یک سال فعالیت مستمر و بررسی آن از طرف دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری میباشد.
مدارک لازم برای صدور مجوز:
3.درخواست
.0 تصاویر صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت – برای آقایان، آخرین مدرک
تحصیلی و 1 قطعه عکس پرسنلی)کلیه مدارک برابر با اصل باشند(
.1 سوابق علمی، تجربی و حرفهای مرتبط با موضوع مورد تقاضا
183
مدارک تکمیلی:
.3 گواهی عدم اعتیاد
.0 گواهی عدم سوء پیشینه
.1 برگ گواهی استعلام حراست
متقاضیان در شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحدهای استانی یا شهرستانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایند.
184
ثبت و صدور گواهی ثبت آثار ادبی و هنری
شرایط ثبت اثر:
.3 کپی اثر دیگری نباشد
.0 سابقه ثبتی نداشته باشد
مدارک لازم برای ثبت اثر:
.3 تکمیل درخواست نامه ثبت اثر
.0 کپی از صفحه اول شناسنامه یا کپی کارت ملی
.1 یک نسخه از اثر
متقاضیان در شهرستان، جهت تشکیل پرونده به ادارات کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایند.
185
فصل پنجم
186
سینما
187
تأسیس فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی و ویدئویی)ویدئوکلوپ(
فروشگاه عرضه محصولات فرهنگ: مکانی که در آن محصولاتی نظیر نوار ویدئو، نوار کاست، نشریه و کتاب
به مشتریان عرضه میشود.
نشانی: تهران، میدان بهارستان خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت
امور سینمایی و سمعی و بصری، اداره کل همکاریهای سمعی بصری و نمایش خانگی، طبقه دوم
تلفن متصدی: 12230222
 مدارک لازم:
 تقاضای کتبی
 تصویر همه صفحات شناسنامه
 تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا تصویر سند مالکیت
 1* چهار قطعه عکس 2
 مراحل صدور:
 بررسی درخواست از سوی حوزه امور ویدئویی
 صدور برگه بررسی سوابق سجل کیفری و معاینات پزشکی نداشتن اعتیاد
 تحویل پاسخ سوابق سجل کیفری و نداشتن اعتیاد، به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و
سپس تحویل این پاسخها به اداره اماکن، پس از بازدید کارشناسان اداره اماکن و تأیید مجاز بودن
محل برای عرضه محصولات فرهنگی و تأیید فنی کارشناسان امور ویدئویی ادارات کل استانها، پاسخ
نهایی اعلام میشود.
 تکمیل تعهدنامه توسط متقاضی
 تأییدیه اداره کل استانها و معرفی به مؤسسه رسانههای تصویری برای عقد قرارداد
188
 تحویل تصویر متن قرارداد، به اداره کل استانها، برای اعلام کد فروشگاه و صدور پروانه عرضه
محصولات فرهنگی و سمعی و بصری
- تذکر: اجرای مراحل مذکور به ادارههای کل استانها تفویض شده است.
 متقاضیان تأسیس فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی ویدئویی، در تهران، باید به نشانی زیر
مراجعه کنند:
 00 به نشانی دهکده المپیک، جنب مسجد المهدی)عج( ،03 ،32 ،32 ،32 ،32 ،2 ،2 ، مناطق 0
تلفن: 22203223
 31 ، به نشانی پل کریمخانزند، خ نجاتاللهی، انتهای ،32 ،32 ،31 ،30 ،33 ،2 ،2 ،1 ،2 ، مناطق 1
22222231- کوچه زبرجد، شماره 02 ، تلفن: 32
189
پروانه فعالیت سالن نمایش فیلم
مجتمعهای سینمایی یا سالنهای نمایش فیلم پس از اتمام عملیات اجرایی و بازدید و تأیید اعضای محترم
کمیسیون بند 2 از آیین نامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها و نیز تعیین درجه کیفی، مجاز به فعالیت
خواهند بود. پروانه سالن نمایش فیلم با ارائه زیر صادر خواهد شد:
 مدارک لازم:
 تقاضای کتبی مالک سینما، به انضمام مدارک زیر که باید به دبیرخانه ادارهکل تحویل بدهند.
 تصویر تمام صفحات شناسنامه مالک سینما، در سه نسخه.
 1 از مالک سینما * شش قطعه عکس جدید 2
 یک برگ تصویر سناد مالکیت سینما، به علاوه اصل سند برای تطبیق و برابر با اصل کردن
 گواهی نداشتن اعتیاد و سوء پیشینه کیفری
 تصویر کارت پایان خدمت
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 تعیین صلاحیت فردی متقاضی، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
 تذکر: در صورتی که سینما شراکتی باشد، داشتن وکالتنامه یا شراکتنامه الزامی است.
 یک نسخه از آخرین صورتجلسه اعضای کمیسیون بند 2 آییننامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار
آنها برای تأیید ایمنی و درجهبندی سینمای مدنظر
 مدارک لازم برای تمدید:
 تقاضای کتبی مالک سینما برای تمدید فعالیت، به انضمام مدارک زیر که باید به دبیرخانه ادارهکل
تحویل بدهند
 تصویر تمام صفحات شناسنامه مالک سینما، در سه نسخه
 1* دو قطعه عکس جدید 2
 اصل پروانه سالن نمایش فیلم که پیش از این، برای سالن مذکور صادر شده است
191
 اصل و یک نسخه تصویر سند مالکیت سینما
زمان و گردش کار: حدود پانزده روز
- تذکر: با توجه به تفویض اختیار ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، صدور این پروانه در استانها
توسط ادارهکل استانها انجام میگیرد.
نشانی: تهران، میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور
سینمایی و سمعی و بصری، اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای، اداره امور سینماها
تلفن: 12230022 و 12230222
191
مجوز ساخت سینما و مجتمعهای فرهنگی، سینمایی و تجاری
متقاضی احداث سالنهای نمایش فیلم و مجموعههای فرهنگی سینمایی، باید پس از انتخاب زمین مدنظر
با ابعاد و متراژ و شرایط آییننامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها مدارک زیر را با درخواست کتبی
خود، به دبیرخانه ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای تحویل دهد.
 مراحل صدور:
 پس از تحویل مدارک فوق و تکمیل پرسشنامهها توسط متقاضی و دادن اطلاعات لازم درباره موقعیت
زمین، ظرفیت سالن نمایش، درجه سینما و ... اعضای کمیسیون بند 0 آییننامه سالنهای نمایش فیلم
و طرز کار آنها از زمین مدنظر بازدید میکنند و در صورتی که شرایط و موقعیت مکانی زمین معرفی
شده برابر با شرایط مندرج در آییننامه یاد شده باشد، در تهران، اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای
حرفهای معاونت سینمایی وزارت متبوع و در استانها ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
پروانه فعالیت مرحله اول را صادر میکنند.
 متقاضی پس از گذراندن مراحل فوق، موظف است حداکثر ظرف پنج ماه، یک دوره کامل از نقشهها و
طرحهای اجرایی ساختمان، شامل جزئیات ساختمانی، محاسبات فنی، نما و تزئینات و دیگر اطلاعات
لازم برای طرح در کمیسیون بند 2 آییننامه ذکر شده را به دبیرخانه اداره کل ارزشیابی و نظارت
سینمای حرفهای تحویل دهد.
 اعضای کمیسیون بند 2 آییننامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها متشکل از کارشناسان خبره
شهرداری، استانداری، آتشنشانی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی
انتظامی، نقشههای مذکور را بررسی و در صورت تأیید، با امضای نقشهها، صورتجلسهای تنظیم میکنند
و پروانه مرحله دوم به متقاضی داده میشود.
192
 اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای در تهران و ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان-
ها، با توجه به نکات گفته شده، یک نسخه از نقشههای تأیید شده کمیسیون بند 2 را ممهور به مهر
اداره، برای صدور پروانه ساختمانی، به شهرداری منطقه مربوط ارسال میکنند.
 چنانچه در مدت هشت ماه پس از صدور پروانه مرحله دوم )موافقت اصلی مرحله دوم( که بعد از تأیید
نقشههای ساختمانی و اعلام نظر کارشناسی کمیسیون بند 2 صورت میگیرد، متقاضی عملیات
ساختمانی پروژه مذکور را شروع نکند، پروانه مرحله اول و دوم از درجه اعتبار ساقط میشود.
 پس از پایان عملیات ساختمانی و تکمیل و تجهیز سینما و نصب تجهیزات فنی و آگوستیک و ...
متقاضی باید گواهی شهرداری منطقه، مبنی بر پایان کار ساختمانی پروژه مذکور را به اداره کل
ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای در تهران و در شهرستانها به ادارهکل استان، تحویل دهند تا
هماهنگیهای لازم برای بازدید کمیسیون بند 2 صورت گیرد و در صورت تأیید مجوز شروع به کار
سالن نمایش صادر شود.
 اعضای کمیسیون بند 2 از ساختمان بازدید میکنند و تجهیزات فنی و ایمنی، مانند اطفای حریق را
بررسی میکنند. در صورت تطبیق با نقشههای تأیید شده قبلی، رعایت دقیق مقررات و ضوابط و امور
مطرح شده در آییننامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها نبود. نقص در تجهیزات و مراعات
صورتجلسه تنظیمی قبلی، ایمنی محل را تأیید کرده و سپس سینما را مطابق شرایط اعلام شده در
آییننامه مذکور، درجهبندی میکنند. ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای صورتجلسهای
تنظیم کرده و یک نسخه از آن را نیز به مالک سینما ابلاغ میکند.
 ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای، پس از گذشتن مراحل بالا، برای صدور پروانه سالن
نمایش فیلم و بهرهبرداری از آن، طبق ضوابط صدور پروانه فعالیت سالن نمایش فیلم، اقدام میکند.
- تذکر: از سال 22 به بعد، همه مجوزهای ساخت سینما براساس مفاد آییننامه تبصره 12 و ماده 313
قانون برنامه سوم توسعه، صادر میشود و ظرفیت این سالنها نباید از 322 صندلی کمتر و از 222
صندلی بیشتر باشد.
193
 مدارک لازم:
 آییننامه سالنهای نمایش « تصویر سند مالکیت زمین مدنظر یا سند پذیرفتنی از نظر کمیسیون بند دو
» فیلم و طرز کار آنها
 3 زمین مذکور، ممهور به مهر شهرداری همان منطقه / کروکی و نقشه 0222
 نامه شهرداری و اداره شهرسازی منطقه، مبنی بر تعیین نوع کاربری زمین مدنظر
 تصویر همه صفحات شناسنامه متقاضی
 تعهدنامه کتبی متقاضی، همراه با نقشه یادشده، مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین مذکور
 تکمیل سه برگ پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار میگیرد
 تحویل طرح توجیهی ساخت سینما
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی احداث سینما
 تصویر کارت پایان خدمت
- تذکر: اولویت با پروژههای ساخت سینماهای ممتاز و درجه یک است.
 نشانی: تهران ، میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری، ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای، اداره امور سینماها،
تلفن متصدی: 12230002 و 12230222 و 12230022
194
کارت مدیریت سینماها
 مدارک لازم برای تحویل به دبیرخانه ادارهکل:
 تقاضای کتبی مالک یا مالکان سینما، مبنی بر صدور کارت مدیریت برای فرد واجد شرایطی که خود مالک
سینما معرفی کرده است
 تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی فرد معرفی شده
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی فرد معرفی شده
 گواهی نداشتن اعتیاد و سوء پیشینه کیفری
 1 جدید، از مدیر سینما * شش قطعه عکس 2
 تأیید صلاحیت فردی و اخلاقی مدیر معرفی شده، از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
 اولویت با افرادی است که متأهل و دارای سوابق تجربی یا مدرک لازم در زمینه مرتبط باشند
 مدارک لازم برای تمدید کارت مدیریت سینما:
 تقاضای کتبی مالک سینما، به انضمام اصل کارت مدیریت سینما که قبلاً صادر شده است، به دبیرخانه
ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای تحویل داده شود
- تذکر: کارت مدیریت سینماها در استانهای کشور، با توجه به اختیارات تفویض شده، در ادارههای کل
فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان صادر میشود.
 زمان گردش کار: حداکثر پانزده روز
 نشانی: تهران ، میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری، ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای، اداره امور سینماها،
تلفن متصدی: 12230002
195
تأسیس و فعالیت مؤسسات و شرکتهای تولید و توزیع فیلمهای سینمایی
 شرایط عمومی متقاضی)مدیرعامل(
 اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 داشتن دست کم مدرک تحصیلی کارشناسی در رشتههای مرتبط با سینما
 داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی
 داشتن دست کم 02 سال سن
 داشتن مکان مشخص و مورد تأیید مراجع مرتبط
 نداشتن اشتهار به سوابق سوءمالی و نداشتن ورشکستگی به تقصیر
 نداشتن سوءپیشینه کیفری و نداشتن اعتیاد، تأیید صلاحیتهای اخلاقی و فردی متقاضی از سوی مراجع
صلاحیتدار، در اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
 متقاضی در استخدام رسمی ادارهها و سازمانهای دولتی نباشد
 متقاضی، مدیرعامل شرکت یا مؤسسه دیگری نباشد
 شرایط عمومی سازمان تولیدی فیلم)برای هر سه گروه(:
در صورت برخورداری از شرایط زیر، متقاضی از سوی معاونت ارزشیابی و نظارت مجوز فعالیت دریافت میکند:
.3 شخصیت حقوقی رسمی با سهامداران، هیئت مدیره و مدیرعامل مشخص
.0 نیروی انسانی دارای قابلیت، دانش و تجربه روشن در زمینه فیلمسازی
.1 دفتر و مکان ملکی مشخص که در مالکیت سازمان یا یکی از سهامداران آن باشد، با امکانات متناسب با
موضوع و حجم فعالیت
.2 کادر مدیریت آشنا به تهیهکنندگی فیلم، به ویژه مدیرعامل خبره در این زمینه و فعال در حوزه سینما،
با دست کم سابقه سرمایهگذاری و مشارکت در تهیه و ساخت سه فیلم ایرانی به میزان 22 درصد
.2 سرمایه اولیه موردنیاز برای فعالیت و قدرت جذب سرمایه
196
سازمانهای تولید فیلم براساس امکانات، تجربه، سابقه حرفهای، تواناییهای مدیریتی و میزان برخورداری از
سرمایههای مناسب مالی و اعتباری، در سه گروه ردهبندی میشوند.
 شرایط اختصاصی سازمان تولید فیلم)گروه یک(:
متقاضیان علاوه بر شرایط عمومی پیشگفته باید از شرایط اختصاصی زیر نیز برخوردار باشند:
.3 توانایی تهیه و تولید متوسط سالانه حداقل پنج فیلم سینمایی
.0 تمکن مالی، حداقل به میزان پانزده میلیارد ریال قابل ارزیابی
.1 برخورداری از ده سال سابقه کار سازمانی مفید و موفق و تولید حداقل ده فیلم سینمایی
.2 دارا بودن مکان مناسب
.2 دارا بودن کادر ثابت نیروی انسانی با ترکیب مدیران برخوردار از دانش و تجربه و نیروهای تخصصی
.1 برخورداری از امکانات ارتباطی و اطلاعاتی کافی و مناسب
.2 دارا بودن حساب بانکی ارزی و ریالی
 شرایط مدیرعامل )گروه یک(:
.3 حداقل ده سال سابقه تهیهکنندگی فیلم
.0 دارا بودن دانش و تجربه لازم در زمینه فیلم و سینما و مدرک تحصیلی کارشناسی معتبر
 شرایط اختصاصی سازمان تولیدی فیلم )گروه دو(:
متقاضیان علاوه بر شرایط عمومی پیشگفته، باید از شرایط اختصاصی زیر نیز برخوردار باشند:
.3 توانایی تهیه و تولید متوسط سالانه سه تا پنج فیلم سینمایی
.0 تمکن مالی، حداقل به میزان ده میلیارد ریال قابل ارزیابی
.1 برخورداری از پنج سال سابقه کار سازمانی مفید و موفق و تولید حداقل پنج فیلم سینمایی
.2 دارا بودن مکان مناسب
.2 دارا بودن کادر ثابت نیروی انسانی، با ترکیب مدیران برخوردار از دانش و تجربه و نیروهای تخصصی
.1 برخورداری از امکانات ارتباطی و اطلاعاتی کافی و مناسب
197
.2 دارا بودن حساب بانکی
 شرایط مدیرعامل )گروه دو(:
.3 حداقل پنج سال سابقه تهیهکنندگی فیلم
.0 دارا بودن دانش و تجربه لازم در زمینه فیلم و سینما و مدرک تحصیلی کارشناسی معتبر
 شرایط اختصاصی سازمان تولیدی فیلم)گروه سه(:
متقاضیان علاوه بر شرایط عمومی پیشگفته، باید از شرایط اختصاصی زیر نیز برخوردار باشند:
.3 توانایی تهیه و تولید متوسط سالانه دو تا سه فیلم سینمایی
.0 تمکن مالی، حداقل به میزان پنج میلیارد ریال
.1 برخورداری از سه سال سابقه کار سازمانی مفید و موفق و تولید حداقل سه فیلم سینمایی
.2 دارا بودن مکان مناسب
.2 دارا بودن کادر ثابت نیروی انسانی با ترکیب مدیران برخوردار از دانش و تجربه و نیروهای تخصصی
.1 برخورداری از امکانات ارتباطی و اطلاعرسانی
.2 دارا بودن حساب بانکی
 شرایط مدیرعامل )گروه سه(:
.3 دست کم سه سال سابقه کار تهیهکنندگی فیلم
.0 دارا بودن دست کم مدرک تحصیلی کارشناسی معتبر
 تهیهکنندگان حقیقی و حقوقی دیگر:
تهیهکنندگان حقیقی و مؤسساتی که شرایط اختصاصی گروههای تعیینشده در بالا را ندارند، میتوانند طبق
شرایط زیر، اقدام به تهیه و تولید فیلم کنند:
.3 دارا بودن منابع مالی و امکانات لازم
.0 تأیید صلاحیت حرفهای تهیهکننده و عوامل اصلی فیلم، از سوی معاونت ارزشیابی و نظارت
198
.1 اخذ پروانه ساخت، از سوی معاونت ارزشیابی و نظارت
.2 رعایت ضوابط و قوانین رسمی جاری مربوط به تهیه و تولید فیلم
 شرایط اختصاصی صدور مجوز پخش و توزیع فیلم:
.3 داشتن شخصیت حقوقی رسمی، با سهامداران و هیئت مدیره و مدیرعامل مشخص
.0 برخورداری از نیروی انسانی متخصص و نیروی مدیریتی با تجربه
.1 دفتر و مکان مستقل و مناسب و امکانات و سرمایه متناسب با حجم فعالیت
.2 در اختیار داشتن سالانه دست کم پنج فیلم سینمایی جدید یا ده فیلم غیرسینمایی جدید، برای پخش
و توزیع
.2 سازمان پخش و توزیع فیلم ملزم به رعایت اصول حرفهای و ضوابط و قواعد جاری حقوق مالکیت فکری
و معنوی در کشور است. همچنین، موظف است پیش از شروع فعالیت برای هر فیلم، قرارداد حقوقی
معتبری را با صاحبان فیلمهای سینمایی یا غیرسینمایی دارای پروانه نمایش منعقد کند که در آن،
توافقات و تعهدات طرفین به صورت شفاف قید شده باشد
.1 متقاضیان صدور مجوز فعالیت میتوانند متناسب با علاقه و ویژگیهای تخصصی خود، در یکی از گروه-
های کودک و نوجوان، هنر و تجربه، مستند و کوتاه و .... پروانه تخصصی درخواست کنند
.2 سازمان موظف است برای پخش و توزیع فیلمهایی برنامهریزی و اقدام کند که متناسب با تخصص
متقاضیان باشد
.2 سازمان موظف است گزارشهای ارزیابیشدنی فصلی و سالانه از فعالیتهای خود تهیه کند و به معاونت
ارزشیابی و نظارت ارائه دهد
.2 مدت اعتبار مجوز فعالیت، دو سال است و تمدید آن پس از بررسی و ارزیابی فعالیتهای سازمان صورت
میگیرد
.32 معاونت ارزشیابی و نظارت میتواند در صورت مشاهده تخلف یا زیرپاگذاردن اصول حرفهای، موضوع را
رسیدگی و درباره سازمان خاطی، مطابق مقررات، اتخاذ تصمیم کند
.33 مدیرعامل سازمان پخش و تولید فیلم نمیتواند، در عین حال به طور همزمان، مدیرعامل بیش از یک
شرکت باشد
199
.30 در صورت فوت یا استعفا یا حجر مدیرعامل یا رئیس سازمان، سازمان موظف است حداکثر ظرف سه
ماه، مدیرعامل یا رئیس جدید را معرفی کند. درغیراینصورت، مجوز فعالیت باطل خواهد شد
 شرایط متقاضی)مدیرعامل(:
دارا بودن یکی از شرایط زیر برای تصدی مدیرعاملی سازمانهای پخش و توزیع فیلم، ضروری است:
.3 پنج سال سابقه مفید و موفق در زمینه بازاریابی و فروش و پخش فیلم
.0 دست کم ده سال سابقه موفق کاری در یکی از زمینههای علمی، فنی، هنری و مدیریتی مرتبط با فیلم
و سینما
.1 دست کم مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاههای داخلی یا خارجی یا مدرک تحصیلی معتبر معادل
آن و دست کم دو سال سابقه کار در حوزه سینما
 مدارک لازم:
 تقاضانامه تأسیس مؤسسه یا شرکت
 تصویر همه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 تکمیل فرمهای مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت یا مؤسسه
 1 جدید از متقاضی)مدیرعامل( * دو قطعه عکس 2
 تصویر برگ پایان خدمت نظاموظیفه یا معافیت پزشکی
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
 یک نسخه از اساسنامه شرکت یا مؤسسه مدنظر برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به منظور
شرح فعالیتها و تأیید نهایی و اعلام به ادارهکل ثبت شرکتها برای ثبت قانونی شرکت یا مؤسسه
مدنظر
211
مدارک لازم و مراحل صدور مجوز فعالیت مؤسسات و شرکتهای تولید و توزیع داخلی و بینالملل
فیلمهای سینمایی
 مراحل صدور:
الف. در صورتی که متقاضی شرایط لازم عمومی و اختصاصی را برای تأسیس شرکت یا مؤسسه و تولید
و توزیع فیلمهای سینمایی داشته باشد، باید تقاضای کتبی خود را با مدارک لازم، به دبیرخانه ادارهکل
ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای تحویل دهد
ب. شورای مربوط، مدارک و سوابق و صلاحیتهای فنی و تخصصی متقاضی را بررسی و نظر کارشناسی
را اعلام میکند
ج. استعلامهای لازم برای اطمینان از نداشتن سوءپیشینه کیفری و نداشتن اعتیاد و در نهایت، بررسی و
صدور تأیید صلاحیت متقاضی، از طریق مراجع صلاحیتدار صورت میگیرد
د. یک نسخه از اساسنامه شرکت یا مؤسسه مدنظر، پس از بررسیهای لازم و تأیید نهایی، ممهور به
مهر ادارهکل، برای اقدامات قانونی ثبت مؤسسه یا شرکت مذکور به ادارهکل ثبت شرکتها ارسال می-
شود
ه. پس از پایان مراحل فوق و درج آگهی ثبت شرکت یا مؤسسه، متقاضی باید یک نسخه از اعلامیه
مندرج در روزنامه رسمی کشور را در این زمینه، به ادارهکل تحویل دهد
و. در صورت تأیید صلاحیت متقاضی از سوی مراجع و نیز تأیید مکان فعالیت از لحاظ فیزیکی و
انتظامی و ثبت قانونی شرکت یا مؤسسه مذکور، مجوز فعالیت آن برای دو سال صادر میشود
 تذکر: مجوز تأسیس و فعالیت شرکتها و مؤسسات تولید و توزیع فیلمهای سینمایی سراسر کشور را به طور
انحصاری، ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای صادر میکند و متقاضیان در استانهای کشور، در صورت
داشتن شرایط، باید درخواست خود را با سایر مدارک لازم از طریق ادارههای کل استانها به اداره کل نظارت و
ارزشیابی ارسال کنند
 زمان گردش کار: حدوداً پنج ماه
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
- سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، دفتر نظارت بر مجامع و مراکز سینمایی، اتاق 032
تلفن متصدی: 12230121
211
پروانه فیلمسازی برای ساخت فیلمهای سینمایی
 شرایط متقاضی:
کارگردانان حرفهای، تهیهکننده فیلم باید دارای سابقه تهیه و تولید فیلم بلند سینمایی باشد و همچنین همه
عوامل و نیروی انسانی فیلم مدنظر نیز باید توانایی پذیرش مسئولیت را داشته باشند. این موارد، در مقطع
درخواست صدور پروانه ساخت، باید به صورت کتبی به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای اعلام شود.
کارگردانان اول: برای بررسی درخواست کارگردانانی که اولین کار سینمایی را تجربه میکنند، علاوه بر شرایط
مذکور، لازم است کارگردان چند کار سینمایی انجام داده باشد. همچنین معرفی مشاور کارگردان الزامی است.
 مدارک ارائه شده جهت تشکیل پروانه ساخت ویدئویی:
.3 تکمیل فرم تقاضای پروانه ساخت
.0 ارائه فیلمنامه کامل )یک نسخه(
.1 ارائه خلاصه فیلمنامه ) 2 نسخه(
.2 معرفی تهیهکننده معتبر مورد تأیید این اداره – حقوقی )کپی مجوز مؤسسه و شرکت فرهنگی و هنری
و سینمایی و غیرسینمایی(
.2 تصویر صفحه اول شناسنامه
.1 تصویر کارت ملی )هر دو طرف(
مدارک نمونه کار کارگردان اول:
.2 ارائه نمونه کار کارگردان
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، واحد صدور پروانه فیلمسازی فیلمهای سینمایی
تلفن متصدی: 12230132 و 12231312
212
پروانه مالکیت فیلمهای سینمایی
 مدارک لازم:
 مالک فیلم باید برگ تقاضای بازبینی فیلم سینمایی مدنظر را تکمیل کند و به انضمام اصل پروانه
فیلمسازی آن و سایر مدارکی که در زیر آمده است، به دبیرخانه ادارهکل ارزشیابی و نظارت
سینمای حرفهای، از سوی تهیهکننده فیلم مذکور، تحویل دهد.
 ارائه یک نسخه از خلاصه داستان فیلم، در یک صفحه و جامع
 اصل فیش بانکی به مبلغ پنجاه هزار ریال، بابت هزینه بازبینی، واریزی به حساب 20 خزانهداری
کل، نزد همه شعب بانک ملی ایران
 کامل کردن فرم شناسنامه فیلم
 تحویل نسخه 12 میلیمتری از فیلم سینمایی مدنظر )کپی اول( به مسئول مربوط در ادارهکل، برای
بازبینی گفتنی است، در صورت کامل بودن مدارک لازم و دادن نسخه نهایی فیلم به ادارهکل
شورای بازبینی موضوع آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و ویدئو، مصوب هیئت محترم وزیران، فیلم
یادشده براساس نوبت تعیین شده بررسی شده و در صورت بلامانع بودن محتوای آن، پروانه نمایش
صادر میشود
 زمان گردش کار: براساس زمان تحویل مدارک یادشده و تعداد فیلمهایی که در نوبت بازبینی قرار دارند،
متغیر است.
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، امور صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلمهای سینمایی، اتاق 100
تلفن متصدی: 12230222
213
مجوز نمایش نمونه)آنونس( فیلمهای سینمایی و فیلمهای کوتاه تبلیغاتی در سینماهای کشور
 مدارک لازم:
 متقاضی، درخواست برای بازبینی فیلم مدنظر را به دبیرخانه ادارهکل نظارت و ارزشیابی تحویل دهد
 یک نسخه از نمونه فیلم مدنظر، به شیوه 12 میلیمتری، برای بررسی به شورای مربوط تحویل داده
شود
 ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای فیلمهای تبلیغاتی مواد غذایی آرایشی و
بهداشتی. همچنین، برای دیگر آنونسهای تبلیغاتی، ارائه مدارک لازم از مراجع مرتبط
 زمان گردش کار: حداکثر یک هفته
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، واحد صدور مجوز نمایش فیلم، اتاق 100
تلفن متصدی: 12230222
214
پروانه نمایش فیلم برای نمایش در سینماهای تهران و شهرستانها
 مدارک لازم:
 یک نسخه از اصل قرارداد امتیاز توزیع و پخش فیلم مدنظر در سینماهای کشور، بین مالک فیلم و دفتر
توزیع، به ادارهکل تحویل داده شود. منظور از مالک فیلم، مالک فیلمی است که شورای بازبینی، نمایش
آن را بلامانع تشخیص داده و برای آن، پروانه نمایش و مالکیت صادر کرده است و منظور از دفتر، یکی
از دفاتر توزیع فیلمهای سینمایی است که از ادارهکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای مجوز فعالیت
داشته باشند
 درخواست مالک فیلم برای صدور پروانههای نمایش، ویژه سینماهای تهران و شهرستانها، به تعداد
میزان کپیهای موجود از فیلم، به تفکیک برای تهران و شهرستانها
 معرفی دفتر پخشکننده فیلم تقاضاشده
 یک نسخه از مجوز فعالیت صادر شده برای متقاضی، مبنی بر نداشتن منع فعالیت در زمینه پخش و
توزیع فیلمهای سینمایی کشور
 زمان گردش کار: حداکثر سه روز
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، واحد صدور پروانه نمایش فیلمهای سینمایی، اتاق 100
تلفن متصدی: 12230222
215
تأسیس و فعالیت شرکتها یا مؤسسات تولید فیلمهای غیرسینمایی)ویدئویی(
 شرایط متقاضی)مدیرعامل(:
.3 اعتقاد به مبانی دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
.0 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
.1 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی سینمایی)کارگردانی( و سایر رشتههای مرتبط
سینمایی و داشتن تجربه مفید و سوابق کاری در زمینههای تهیه و ساخت فیلم و برنامههای تلویزیونی
و سینمایی مستند و تجربی
.2 داشتن حداقل 02 سال سن
.2 داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیتهای پزشکی
.1 دارا بودن تخصص و تجربه کافی در زمینه فیلمسازی و ارائه نمونه کارهای انجام شده و مدارک لازم و
اسناد مثبته لازم در این زمینه
.2 نداشتن اشتهار به سوابق سوءمالی و عدم ورشکستگی به تقصیر
.2 نداشتن سوءپیشینه کیفری و اعتیاد، به تأیید مراجع صلاحیتدار
.2 تأیید صلاحیتهای فردی و اخلاقی متقاضی )مدیرعامل( و همچنین تأیید محل فعالیت شرکت یا
مؤسسه مدنظر، از لحاظ انتظامی و ترافیکی، توسط دایره نظارت بر اماکن عمومی ناجا
تذکر: مدیرعامل شرکت یا مؤسسه تولید فیلمهای غیرسینمایی در مقطع زمانی درخواست مجوز، نباید
کارمند رسمی شاغل در ادارات یا سازمانهای دولتی باشد. همچنین، یک فرد نمیتواند همزمان مسئولیت
مدیرعاملی دو مؤسسه یا شرکت را برعهده داشته باشد
 مدارک لازم:
.3 درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت یا مؤسسات ویدئویی و تحویل آن
به دبیرخانه معاونت ارزشیابی و نظارت
.0 یک نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و کپی از کارت ملی
216
.1 تکمیل و ارائه فرمهای مربوط مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت یا مؤسسه مورد نظر و
ذکر سوابق و فعالیتهای آنها، فرمهای مذکور توسط مسئول مربوطه به متقاضی تحویل داده خواهد
شد
.2 1 جدید از مدیرعامل * دو قطعه عکس 2
.2 ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره الزامی
است
.1 تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
.2 ارائه کپی اساسنامه، تأییدیه مکان فعالیت و روزنامه رسمی همچنین کپی مجوز که حداقل به مدت
یکسال دارای اعتبار باشد
.2 کپی قرارداد فعالیتهای انجام شده در زمینه کارگردانی، تهیهکنندگی و مجری طرح و ارائه نمونه فیلم-
های ساخته شده متقاضی بصورت DVD
 مراحل صدور:
الف. در صورتی که متقاضی حائز شرایط لازم عمومی و اختصاصی باشد، مدارک لازم را به انضمام درخواست
کتبی خود به دبیرخانه معاونت ارزشیابی و نظارت تحویل دهد
ب. بررسی مدارک و سوابق و صلاحیتهای فنی و تخصصی متقاضی توسط شورای مربوطه و اعلام نظر
کارشناسی
ج. استعلامهای لازم جهت حصول اطمینان از نداشتن سوءپیشینه و عدم اعتیاد متقاضی
د. بررسی صلاحیتهای فردی و اخلاقی متقاضی، همچنین بررسی ترافیکی و انتظامی محل فعالیت شرکت
یا مؤسسه مدنظر از طریق معاونت ارزشیابی و نظارت، از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا منعکس و
استعلام میشود
ه. بررسی اساسنامه شرکت یا مؤسسه فیلمسازی توسط کارشناسان و ارسال نسخه نهایی و تأیید شده آن،
پس از ممهور شدن به مهر معاونت ارزشیابی و نظارت، طی نامهای برای ثبت و طی شدن مراحل قانونی، به
ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ارسال میشود
و. پس از ارائه آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور، دال بر ثبت قانونی مؤسسه یا شرکت فیلمسازی مدنظر
در ادارهکل ثبت شرکتها، تأیید صلاحیت فردی متقاضی، تأیید محل فعالیت شرکت یا مؤسسه توسط
217
اماکن عمومی ناجا از لحاظ انتظامی و ترافیکی و ارائه مستندات فوق توسط متقاضی به معاونت ارزشیابی و
نظارت و بازدید نهایی از مکان فعالیت توسط کارشناسان، مجوز فعالیت شرکت یا مؤسسه فیلمسازی صادر
میشود
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، واحد امور مؤسسات و شرکتهای تولید فیلمهای غیرسینمایی
تلفن متصدی: 12230221
218
پروانه نمایش فیلمها و برنامههای ویدئویی
 مدارک لازم:
 متقاضی، فرم درخواست بازبینی فیلم مدنظر را تکمیل کند و با مدارک زیر، به دبیرخانه ادارهکل
ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای تحویل دهد
 اصل فیش بانکی به مبلغ پنجاه هزار ریال برای فیلمهای بلند و دویستوپنجاه هزار ریال، برای فیلمهای
کوتاه، بابت هزینه بازبینی به حساب 20 خزانهداری کل، نزد شعب بانک ملی ایران
 یک نسخه V.H.S از فیلم مدنظر
 تحویل پروانه ساخت برای فیلمها و برنامههای ایرانی و حق رایت ویدئویی و فرهنگی برای برنامههای
خارجی
 اصل حق تألیف ویدئویی و فرهنگی فیلم مدنظر، برای فیلمها و برنامههای خارجی
 زمان گردش کار: حدود دو هفته
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، واحد امور ویدئویی
تلفن متصدی: 12231232
219
تأسیس و فعالیت مؤسسه ویدئو رسانه )تکثیر و توزیع فیلمهای نمایش خانگی(
 شرایط متقاضی:
 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 نداشتن سوءپیشینه کیفری و تأیید مراجع مرتبط و برخورداری از حسن شهرت
 محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 دارا بودن حداقل 02 سال سن
 اتمام خدمت وظیفه عمومی یا ارائه کارت معافیت دائم
 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و تجارب کافی متناسب
با موضوع فعالیت، بنا به تشخیص شورای مربوط
 داشتن حداقل سابقه مؤثر و مرتبط با شبکه نمایش خانگی به تشخیص شورای مربوطه و تمکن مالی و
ایجاد تجهیزات مناسب اینگونه دفاتر
 نداشتن اشتغال و رابطه کاری و استخدامی با مراکزی که قانون منع مداخله کارکنان دولت شامل حال
آنها میشود
 مدارک لازم:
 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
 فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
 فتوکپی کارت پایان خدمت
 فتوکپی اجارهنامه محل فعالیت یا کپی سند مالکیت
 1 از مدیرعامل * چهار قطعه عکس 2
 سوابق کاری مفید و مؤثر
 مراحل صدور:
 ارائه درخواست کتبی از سوی متقاضی و ثبت در دبیرخانه معاونت ارزشیابی و نظارت
211
 ارائه مدارک شناسایی و تکمیل پرونده
 مطالعه آییننامه، دستورالعملها و تکمیل فرمهای مربوط
 بررسی طرحهای رسیده و انجام دادن مصاحبه تخصصی
 تشکیل جلسه شورای تشخیص، برای بررسی شرایط متقاضی
 اعلام نتیجه اولیه درخواست، توسط کارشناس مربوطه
 ارسال مدارک به اداره اماکن عمومی و اخذ آن
 ارسال مدارک به ادارهکل ثبت شرکتها و اخذ آن
 بازدید از محل شرکت )مؤسسه(:
 صدور پروانه فعالیت یک ساله
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، طبقه دوم، ادارهکل توسعه و همکاری سمعی بصری و نمایش خانگی
تلفن متصدی: 12230222 و 11211302 و 12230022
211
شرایط تأسیس و فعالیت مؤسسات و شرکتهای توزیع بینالمللی فیلم
الف. اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب. تابعیت ایرانی
ج. حداقل مدرک كارشناسی یا مدارک علمی معادل که در ارتباط با موضوع فعالیت باشد
د. سابقه فعالیت مفید در زمینه عرضه بینالمللی فیلم
ه. آشنایی با حداقل یک زبان خارجی
و. پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان
ح. حداقل 02 سال سن
مدیرعامل یک مؤسسه عرضه بینالمللی فیلم نمیتواند در یک زمان مدیرعاملی شرکت یا سازمان دیگری را به
عهده داشته باشد.
جهت صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات عرضه بینالمللی فیلم، مدیران مؤسسات باید مدارک مشروحه زیر را به
معاونت ارزشیابی و نظارت ارائه کنند:
الف. تقاضانامه تأسیس به همراه مشخصات و سوابق کامل حرفهای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
ب. سابقه حداقل یک سال فعالیت در زمینه عرضه بینالمللی فیلم و سابقه حداقل یک بار حضور رسمی در
بازارهای بینالمللی
ج. دارا بودن قرارداد فروش بینالمللی حداقل 122 دقیقه فیلم ایرانی )اعم از کوتاه و بلند(
د. احراز توانایی مالی از طریق ارائه ضمانت بانکی حداقل به میزان پانصد میلیون ریال
ه. ارائه نشانی و کروکی محل دفتر اختصاصی برای فعالیت
و. ارائه اساسنامه و یک نسخه روزنامه رسمی
212
مجوز خروج آثار تصویری به خارج از کشور )برای شرکت در جشنوارههای فیلم و بازاریابی(
 مدارک لازم:
 مالک یا مالکان فیلم باید درخواست صدور مجوز خروج فیلم مدنظر از کشور را به دبیرخانه ادارهکل
ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای بدهند
 دادن یک نسخه از فیلم مدنظر، به صورت 12 میلیمتری
 تذکر 1 : خروج همه آثار تصویری و سمعی و بصری مجاز به خارج از کشور، به استثنای فیلمهای بلند 12
میلیمتری سینمایی، از طریق پست یا همراه مسافر، مجاز است و نیاز به گرفتن مجوز ندارد
 تذکر 2 : این ادارهکل فقط برای فیلمهای مجوز خروج از کشور صادر میکند که شورای بازبینی بررسی کرده
و مجوز بلامانع بودن نمایش آنها را صادر کرده است
 زمان گردش کار: حداکثر سه روز
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، اتاق 122 ، واحد امور گمرکی
تلفن متصدی: 12230022
213
پروانه ساخت فیلمها و برنامههای ویدئویی
 مدارک لازم برای تحویل به دبیرخانه ادارهکل:
 تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه ساخت فیلم مدنظر
 یک نسخه از فیلمنامه یا خلاصه داستان آن، در یک صفحه، در بیست سطر
 معرفی یک تهیهکننده معتبر در زمینه تولید فیلمهای غیرسینمایی، به ادارهکل ارزشیابی و نظارت
سینمای حرفهای
 در صورتی که اولین فیلم کارگردان از نوع مذکور باشد، باید نمونه کارهای قبلی خود را برای بررسی و
ارزیابی، به شورای مربوط تحویل دهد
 زمان گردش کار: حدود دو هفته
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، معاونت ارزشیابی و نظارت، واحد امور ویدئویی
تلفن متصدی: 12230222
214
تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی، برای بخش خصوصی و دولتی
آموزشگاه آزاد سینمایی: مکانی که برای تربیت و آموزش هنرجویان علاقهمند به یکی از رشتههای سینمایی و
سمعی بصری)عکاسی، کارگردانی، فیلمنامهنویسی، بازیگری، ترجمه فیلم، دوبلاژ، گریم یا سایر رشتههای فیلم-
سازی( و اشاعه صنعت و هنر سینما و عکاسی، براساس ضوابط و شئون اسلامی تأسیس میشود.
 شرایط متقاضی:
 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران
 متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 داشتن اهلیت قانونی و نداشتن اعتیاد و اشتهار به فساد اخلاقی
 نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی شود
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
 داشتن تصویر مدارکی دلالت کننده بر احراز سابقه فعالیتهای فرهنگی هنری
 داشتن دست کم مدرک کارشناسی یا معادل آن
 متأهل بودن و داشتن دست کم 02 سال سن
 مدارک لازم:
 تصویر از همه صفحات شناسنامه
 تصویر آخرین مدرک کارشناسی
 1 تمام رخ * ده قطعه عکس جدید 2
 تصویر برگ پایان خدمت
 تأییدیه اماکن و گواهی نداشتن اعتیاد و سوء پیشینه
 اعلام برنامههای آموزشی، شامل طرح دروس مصوب رشتههای مختلف آموزش سینمایی، منابع
آموزشی، مدت دوره، شیوه نمره دهی، ساعات آموزشی، تجهیزات و امکانات لازم اساتید، پایان دوره و ...
215
 فرم مدرسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی سینما یا هنر. در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی،
مرکز مربوط باید صلاحیت علمی و تدریس آنها را تأیید کند
 معرفی مدیر آموزش در صورتی که متقاضی، مدرک کارشناسی مرتبط با رشتههای سینمایی و هنری
نداشته باشد
 مدارک لازم برای مدیر آموزش:
 تصویر از همه صفحات شناسنامه
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 سوابق مستند و مستدل آموزشی و حرفهای
 1* سه قطعه عکس جدید 2
 مدارک لازم برای شخصیت حقوقی:
 تصویر اساسنامه مجمع عمومی، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات
 زمان گردش کار: حدود یک ماه
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، طبقه سوم، دفتر برنامهریزی و توسعه فعالیتهای سینمایی، امور آموزشگاهها
12230211- تلفن متصدی: 12
216
شرایط برای تأسیس شعبه:
همه آموزشگاههای آزاد سینمایی میتوانند با شرایط زیر، شعبه تأسیس کنند:
 داشتن مجوز دائم)پنج ساله(
 تعیین و معرفی مدیر آموزش برای اداره کردن شعبه مدنظر
 معرفی مدرسان دوره
 معرفی منابع تدریس
 تأیید مکان آموزشگاه در تهران از طرف دفتر مطالعات و دانش سینمایی و در شهرستان از طرف اداره-
های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، طبقه سوم، دفتر برنامهریزی و توسعه فعالیتهای سینمایی، امور آموزشگاهها
12230211- تلفن متصدی: 12
217
استفاده از خدمات و سرویسهای فنی )پروژههای سینمایی و غیرسینمایی در بنیاد سینمایی فارابی(
 پروژههای سینمایی: پروژههایی که پروانه ساخت دارند. تحویل دادن پروانه ساخت برای دریافت خدمات و
سرویسهای فنی کافی است
 پروژههای غیرسینمایی: پروژههایی که شبکههای صداوسیما، سینمای تجربی، سینمای جوان، ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، مراکز صداوسیمای شهرستانها و دفاتر فیلمسازی معتبر معرفی میکنند.
داشتن معرفینامه از مرکز مربوط و نداشتن سوءپیشینه در نگهداری اموال، اعم از دوربین و ... کافی است
نشانی: تهران خ سی تیر، ک شهید کامران صالح، پ 32 ، ساختمان 0، طبقه اول
تلفن متصدی: 11232020
218
مجوز به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
)برای دستگاهها، سازمانهای دولتی، نهادهای قانونی و بینالمللی و عمومی کشور(
 مراحل صدور:
 دریافت و ثبت درخواست از متقاضیان و بررسیهای لازم
 استعلام از بالاترین مقام اجرایی سازمان متقاضی به منظور تأیید ضرورت و پذیرش مسئولیتهای
قانونی استفاده از تجهیزات
 بررسی مدارک و صدور موافقتنامه 23 روزه، به نام سازمان متقاضی، به انضمام پرسشنامه خام، به
منظور تهیه و نصب تجهیزات و تکمیل آن
 دریافت پرسشنامه تکمیلی از سازمان متقاضی و بررسیهای لازم
 ارسال پرسشنامه تکمیلی به وزارتخانههای اطلاعات و نیز ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور
تشخیص صلاحیتهای امنیتی و فنی
 بازدید از تجهیزات نصب شده سازمان متقاضی و تکمیل فرم بازدید، به منظور صدور مجوز قطعی
دوساله )موقت( یا دائم برای سازمان متقاضی و اعلام به وزارت کشور
 صدور کارت مجوز، برای سازمان متقاضی
 تذکر: هرگونه افزایش تجهیزات و تغییر نشانی و استفادهکنندگان، با اطلاع قبلی به مرجع صدور مجوز و
مکانیسم رسمی امکانپذیر است
 گردش کار: حدود 22 روز
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، طبقه دوم، ادارهکل همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی، اداره صدور مجوز برنامههای
ماهوارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق 121
تلفن متصدی: 12231223 و 12230213
219
عضویت در جلسات هفتگی نمایش فیلم، در فیلمخانه ملی ایران
همکاری با کانونهای فیلم دانشجویی و کانونهای فیلم شهرستانها که با نظارت ادارات کل ارشاد اسلامی
استانها تشکیل خواهد شد، مجاز است
 مدارک لازم:
 تکمیل برگ فرم عضویت
 1* دو قطعه عکس 2
 ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی در رشتههای ادبیات و سینما و سایر هنرها
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، فیلمخانه ملی ایران، طبقه اول، اتاق 021
تلفن متصدی: 12230221
بازبینی فیلم در فیلمخانه ملی ایران، برای پژوهشگران و دانشجویان
مدارک لازم:
 داشتن معرفینامه از دانشگاه و مراکز فرهنگی و ادارات کل ارشاد اسلامی
 ارائه طرح پژوهشی به فیلمخانه ملی ایران
نشانی: تهران میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان
سینمایی، فیلمخانه ملی ایران، طبقه اول، اتاق 022
تلفن متصدی: 12230221