مناقصه و مزایدهفراخوان مزایده (اجاره )

فراخوان مزایده(اجاره)

untitled.JPGجمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

اداره کل استان سیستان وبلوچستان

شماره:

تاریخ:

پیوست:

 

"قراردادواگذاری اجاره مراکز فرهنگی وهنری به بخش غیردولتی"

این قراردادبه استناد ماده پنجقانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)وبا عنایت به صورتجلسه برگزاری مزایده اجاره گروه تخصصی ساختار وفناوری های مدیریتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان  به شماره ................   مورخ ......................   به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده یک)طرفین قرارداد

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان  دارای کد اقتصادی 411419157463شناسه ملی 14003178077  به نمایندگی آقای حسین مسگرانی فرزند       شماره شناسنامه     کد ملی  به نشانی زاهدان-خیابان خرمشهر جنب فروشگاه رفاه (اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی )   تلفن     که از این پس دراین قراردادبه اختصار موجر یا  طرف اول قراردادنامیده می شود ومؤسسه /شرکت .................دارای کد اقتصادی   .............. .....شناسه ملی........................به نمایندگی آقا/خانم.............................. فرزند .....................شماره شناسنامه........................کد ملی........................                                   به نشانی : که دراین قرارداد به اختصار مستأجر یا طرف دوم قراردادنامیده می شود ، منعقد می گردد.

ماده دو)موضوع قرارداد

اجاره ............................به مساحت/ظرفیت ................جهت استفاده در زمینه های فرهنگی وهنری (نمایش فیلم )واقع در مرکز .............................به نشانی ....................................................................................................................به شماره پلاک ثبتی ..................فرعی از ....................شماره .......................اصلی .........................مشتمل برابنیه ،تأسیسات ،تجهیزات وامکانات که به شرح پیوست جزءلاینفک قرارداد می باشد وبه رؤیت مستأجر رسیده است با رعایت احکام پیش بینی در قانون مدنی وقانون مالک ومستأجر وسایر مقررات جاری

ماده سه)مدت قرارداد

مدت این قرارداداز تاریخ                لغایت                به مدت یک سال شمسی می باشد.

تبصره1: درصورت رضایت وتوافق طرفین ورعایت ضوابط قانونی قابل تمدید خواهد بود وتمدید مدت اجاره با رعایت کلیه جوانب ومصلحت مؤجر وتشریفات مربوطه ،مشروط بر آنکه مجموع مدت اجاره از یکسال تجاوز نکند بلامانع است

ماده چهار)مبلغ قرارداد

مبلغ اجاره ماهانه مبلغ  .................ریال وسالانه اجاره مبلغ  ..................... ریال می باشد که مستأجر مکلف است ماهانه درموعد تعیین شده به حساب شماره ........................ واریز وحداکثر تا یک هفته فیش واریزی را به مؤجر تحویل ورسید آن را دریافت نماید.

 

  پنج )تعهدات مؤجر

1-تحویل کامل موضوع قراردادحداکثرظرف مدت.....روز به مستأجربا تنظیم صورتجلسه ای که به امضاءنمایندگان مجاز طرفین قراردادخواهد رسید.*

2-معرفی مستأجربه سازمان ها ومراجع ذی ربط حسب درخواست وی.

3-ابلاغ به موقع قوانین ،ضوابط ودستورالعمل های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وسایر موارد مربوط به نحو اداره موضوع قرارداد(درصورت نیاز تعرفه ارائه خدمات درمحل موضوع قرارداد نیزتوسط مؤجر به مستأجر ابلاغ می گردد.مستأجر مکلف است درصورت تعیین تعرفه ارائه خدمات درمحل موضوع قرارداد توسط مؤجر ،نرخ خدمات تصویبی راجهت اطلاع عموم دردفتر محل موضوع قرارداد نصب ورعایت نماید)

4-تعمیرات اساسی مطابق قانون درعین مورداجاره حسب نظر کارشناسی رسمی(توافقی)

ماده شش )تعهدات مستأجر

1-     اداره موضوع قرار داد برابر قوانین ، ضوابط ودستور العملهای ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-     حفظ ، حراست ، تعمیر و نگهداری کلیه اموال منقول و غیر منقول موجود در موضوع قرارداد.

3-     عدم واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد تحت هر عنوان به غیر.

تبصره2 : بکار گیری افراد به عنوان نماینده یا خدمه انتقال به غیر محسوب نشده ومشمول این بند نخواهد شد لیکن مسئولیتهای قانونی و قراردادی ناشی از عمل نماینده یا خدمه متضامناً به عهده مستأجر ، خدمه ونماینده او می باشد.

4-     افراد بکار گرفته شده در مکان موضوع قرار داد نیروی مستأجر بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاه مؤجر نخواهند داشت.

5-     مستأجر حق هیچ گونه تغییرات در ملک موضوع اجاره را ندارد وبرای انجام هر گونه تغییرات موظف به کسب اجازه از مؤجر می باشد .

6-     الزام به رعایت اصول ایمنی و فنی در استفاده از مکان ، تجهیزات ، اموال و دارای ها

7-   پرداخت به موقع کلیه هزینه ها ناشی از مصرف آب ، برق ، گاز ، تلفن ، عوارض شهرداری ، بیمه  (شامل :حوادث آتش سوزی فوتی وبی نام نقص عضوو جراحت حداقل 2مورد فوتی و 10 مورد حوادث ) مالیات (در صورت تعلق )وسایر حقوق ناشی از قوانین موضوعه مربوط به زمان قرارداد وارائه فیش های واریزی در پایان هر ماه به مؤجر

تبصره3 : در مواردی که موضوع اجاره انشعاب مشترک دارد پرداخت هزینه قبوض بر اساس میزان مصرف و به طور توافقی انجام خواهد شد .

8-   مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ، موضوع قرارداد و کلیه اموال  موجود آن را برای مدت اجاره در برابر حوادث مترقبه(سیل ،زمین لرزه ،طوفان،آتشفشانرانش زمین و...)  و حوادث غیر مترقبه(آتش سوزی ،سوانح ساختمانی ،انفجارات و...) نزد بیمه گر بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل مؤجر نماید .

9- در خصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان اجاره رخ می دهد مستأجرضامن ومسئول خسارات وارده بر موضوع قرار داد می باشد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مؤجر نمی باشد.

10 -مستأجر اقرار می نماید از کلیه قوانین ومقررات مربوط به کار و بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشت کار(پیشگیری از حوادث وبیماری های ناشی ازکار،حفظ وارتقای سلامتی کارکنان وسالم سازی محیط های کار) و همچنین قوانین مربوط بهمالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود و مراجعه کنندگان رعایت نماید.بدیهی است هزینه های مربوطه ومسئولیت عدم اجرای قوانین فوق بر عهده مستأجر است .

11- حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی ، قانونی و مقررات جاری مؤجر در زمان بهره برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد وهرگونه تخلف و تخطی  حسب گزارش ناظر یا سایر مراجع قانونی قابل پی گیری می باشد.

12- مستأجر موظف به رعایت ظرفیت استفاده از مکان موضوع قرار داد در صورت تعیین ظرفیت توسط مؤجر می باشد و در صورت عدم رعایت ، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

13- مستأجر جهت انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری که نیاز به مجوز خاص دارد موظف به اخذ مجوز از مراجع ذیربط وارائه آن به مؤجر قبل از هر گونه اقدامی می باشد.

14- ساعت کاری مکان موضوع قرارداد از ساعت 15 لغایت 23می باشد .مستأجر حق بهره برداری در خارج از ساعات تعیین شده را ندارد .هرگونه تغییر در ساعت مزبور منوط به کسب اجازه از حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

15- در صورت فوت یا مهجوریت طرف قرار داد اگر طرف قرار داد شخص حقیقی باشد قرارداد فسخ و خسارت وارده بر عهده وراث یا سرپرست او می باشد واگر طرف قرار داد شخص حقوقی باشد موسسه یا شرکت مربوطه فرد دیگری را برای قبول مسئولیت و ادامه کار انتخاب و معرفی نموده و قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند.

16- عدم تغییر کاربری موضوع قرارداد.

17- مستأجر مکلف است در پایان مدت قرار داد مکان موضوع قرار داد را تخلیه و بدون عیب یا نقص ودر زمان مقرر تحویل مؤجر نماید .

تبصره 4.درصورت تأخیردرتخلیه مورد اجاره ،مؤجر می تواند به ازای هرروز تاسقف پنج برابر اجاره بهای روزانه رابابت اجرت المثل ایام تصرف وخسارت ناشی از تأخیر تخلیه رااز محل تضمین /وثیقه ارائه شده کسر وضبط نماید.

18-مستأجراقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نمی باشد.

ماده هفت )تضمین

1-مستأجر مکلف است به منظور انجام تعهدات مربوطه ، مدیریت صحیح ، حفظ کاربری ،  مبلغ 10درصد کل قرارداد و بابت حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول  دولتی ضمانت نامه ی بانکی به میزان   براورد ارزیابی کل اموال تحویل داده شده  در وجه مؤجر اقدام نماید .بدیهی است تضمین مذبور در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرار داد توسط نماینده مؤجر به میزان خسارت وارده ضبط خواهد گردید.)

تبصره5  : حداکثر تا 45 روز پس از انقضای قرارداد و ایفای تمامی مفاد قرار داد وتخلیه موضوع قرار داد تمامی ضمانت های اخذ شده به مستأجر مسترد می شود.

ماده هشت)بازرسی ونظارت

مؤجر مجاز می باشد بازرسی لازم ازعین موضوع قرارداد رابه صورت مستمر به عمل آورده وگزارش بازرسی رامنضم به پرونده نمایدومستأجر موظف است باناظرتعیین شده توسط مؤجر همکاری لازم رابعمل آورد

ماده نه )حفظ اموال

موضوع قرارداد اموال منقول وغیرمنقول آن دارای وصف امانی است ومستأجر موظف است با رعایت مقررات وصرفه وصلاح مؤجر اموال مذکور را به طور متعارف نگهداری نموده واز هرگونه تعدی وتفریط در استفاده از اموال بپرهیزد وضامن تلف یا نقص موضوع قرارداد کلاً وجزاً(طبق ماده 642قانون مدنی )می باشد واین حق برای مؤجر محفوظ است که در صورت بروز خسارت به این اموال وعدم جبران آن بدون انجام تشریفات نسبت به ضبط تضمین /وثیقه به میزان خسارت وارده رأساًاقدام نماید

ماده ده)حفظ اطلاعات

مستأجر موظف است درحفظ اطلاعات واسرار،اسناد ومدارکی که ازسوی مؤجردر اختیار وی قرارگرفته است مراقبت های لازم را به عمل آورد وتعهد نماید آن ها را در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرقرارنمی دهد.درغیر این صورت مسئول وضامن تبعات ناشی ازآن می باشد.

ماده یازده)توافقات ویژه (اختیاری)

1-     مستاجر موظف است (موضوع قرارداد )رابراساس درخواست موجر/توافقی بین طرفین)به مدت 40روز در سال  بصورت رایگان در اختیارموجر قراردهد.موجر می بایستی  حداقل 48 ساعت قبل از  زمان درخواست موضوع را کتبا به مستاجر اعلام نماید .

2-تعیین وتصویب تعرفه خدمات فرهنگی وهنری ارائه شده در مراکز فرهنگی وهنری با هماهنگی وتأیید موجر می باشد.

3-بررسی واتخاذ تصمیم راجع به نیروهای به کارگرفته شده در مراکز و واحدهای واگذارشده با هماهنگی واعلام نظر موجر صورت پذیرد.

4-ارائه گزارش عملکرد وفعالیتهای مراکز واگذارشده بصورت ماهیانه به موجر

5- در این مکان صرفا برگزاری  فعالیتهای فرهنگی وهنری وقرانی  صورت پذیرد .

6- هرگونه اجرای برنامه غیر از نمایش فیلم می بایستی با هماهنگی و مجوز اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی باشد

7- اکران 3نوبت فیلم در روز  

8-رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به سالنهای سینما که از طرف سازمان سینمائی اعلام می شود

9-رعایت ایام تعطیلی طبق برنامه اعلام شده از سازمان سینمائی

10-داشتن قرارداد با شرکتهای دارای مجوز پخش فیلم و تسویه حساب به موقع با شرکتهای پخش فیلم

11-هزینه حق الزحمه کارشناسان دادگستری برعهده برنده مزایده می باشد

ماده دوازده)طرح دعاوی

مستأجر ضمن پذیرش مسئولیت خود درقبال تمام ادعاها ودعاوی که مربوط به استفاده ازموضوع قـرارداد ، تعهد می نماید درصورت اقامه هرگونه دعوی که مربوط به منافع مؤجر می باشد نسبت به اعلام آن به مؤجر اقدام واز هرگونه اقدامی که درصلاحیت وی نبوده وموجب تضییع حقوق مؤجر می باشد اجتناب نماید.

ماده سیزده)اقامتگاه قانونی طرفین

به استناد ماده 1010قانون مدنی اقامتگاه قانونی طرفین براساس ماده یک قراردادمی باشد وهرگونه تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت 5 روز می بایست اعلام گردد درغیر این صورت ابلاغ ها ومکاتبات براساس ماده یک انجام می شود.

ماده چهارده)فسخ قرارداد

در صورت تخلف مستأجر از هریک از شروط وتعهدات  مندرج در قرار داد مؤجر می تواند نسبت به فسخ قرار داد وجبران خسارات از محل تضمین / وثیقه مأخوذه اقدام نماید و مستأجر حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

ماده پانزده) حق کسب وپیشه

این قراردادهیچ گونه حقی برای مستأجر ازجمله حق کسب وپیشینه ونظایر آن ایجاد نمی نماید.

ماده شانزده) مرجع تفسیر

درصورت بروز اختلاف درموردتفسیرویا اجرای مفاد قرارداد ، ابتدا از طریق مذاکره طرفین و در صورت عدم حصول نتیجه موضوع جهت اظهار نظر به دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع ودر صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قضایی نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام خواهد شد.

 

این قرارداددر16ماده ,و5تبصره منضم به صورت جلسه صدر الاشاره که جزء لاینفک قرار داد می باشد در چهار نسخه تنظیم و تمامی نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد و طرفین با آگاهی واطلاع کامل از مفاد قرار داد آن را مورد تائید قرار داده و لازم الاجرا می باشد.

 

                  متعهد له                                                                         ناظر                                                        متعهد

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی                              معاونت توسعه مدیریت ومنابع                                                 

   به نمایندگی حسین مسگرانی                                               راضیه خاقانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی واگذاری (اجاره )

واگذار کننده :اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان

فراخوان عمومی مزایده

به اطلاع میرساند :اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون خدمات کشوری نسبت به واگذاری  تعدادی از مراکز فرهنگی وهنری خود به صورت اجاره به شرح جدول ذیل با رعایت قوانین ومقررات اقدام نماید .بنابراین متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر ،بازدید از مجتمع ها ودریافت فرم در محدوده زمانی تعیین شده به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی زاهدان به نشانی :زاهدان خیابان خرمشهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه وپیشنهاد خود را به دفتر برنامه وبودجه وآمار  تحویل نمایند .

اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار بوده وهمچنین الویت با مراکز ، مجامع وتشکل های فرهنگی وهنری  واشخاص دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواهد بود .

جهت کسب اطلاعات بیشر به نشانی اینترنتی Sistanbloochestan .farhang.gov.ir مراجعه نمایند .

اسامی مجتمع ها ومراکز فرهنگی وهنری قابل واگذاری

ردیف

نام شهرستان

موضوع واگذاری

نحوه واگذاری

1

زاهدان

سالن نمایش سینما اشراق به نشانی :زاهدان خیابان خرمشهر  مجتمع فرهنگی وهنری به ظرفیت 180 صندلی ومتراژزیربنای 380متر مربع

واگذاری به صورت اجاره

2

زابل

سالن نمایش سینمای مجتمع فرهنگی وهنری زابل به ظرفیت 265 صندلی و به نشانی: خیابان طالقانی فلکه دانشگاه آزاد جاده بنجار ومتراژزیربنای 480متر مربع

واگذاری به صورت اجاره

3

چابهار

سالن نمایش سینمای مجتمع فرهنگی وهنری چابهاربه ظرفیت 280 صندلی وبه نشانی : گلشهر بلوار علی بن ابیطالب جنب کتابخانه عمومی ومتراژزیربنای 480متر مربع   

واگذاری به صورت اجاره

تذکرات :

-     محل دریافت اسناد وتحویل پیشنهادها  : در زاهدان به اداره کل  فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زاهدان دفتربرنامه ریزی وتحول اداری - و در شهرستانها به اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند .

-           مهلت دریافت اسناد :از تاریخ چاپ آگهی به مدت سه روز  

-          مهلت تحویل پیشنهادات  :  ده روز کاری پس از دریافت اسناد

-          محل گشایش پیشنهادات : اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی زاهدان (دفتر مدیر کل )

-          زمان گشایش پیشنهادات : روز بعد از پایان مهلت دریافت اسناد  

-          پس از بازگشایی پاکت ها  برنده مزایده می بایستی ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید

-          به پیشنهادات فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش وپیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که متقاضی پس از بازدید ،محل را برای فعالیت مناسب تشخیص داد می تواند با در یافت فرم ها و تکمیل آنها و سایر مدارک مورد نیاز به شرح ذیل ،در زمانهای تعیین شده به اداره کل مراجعه نماید.

مستندات مورد نیاز :

پاکت الف (تضمین )

شامل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده بانکی مجاز جهت شرکت در مزایده .

پاکت ب (صلاحیت فنی واخلاقی )

1-      برگ آگهی مهر وامضاءشده مزایده 

2-      نمونه قراردادمهر وامضاء شده مزایده

3-      فرم تکمیل شده تقاضانامه مهر وامضاء شده

4-      تصویر پروانه فعالیت

5-      تصویر صفحات شناسنامه وکارت ملی

6-      تصویر اساسنامه شرکت یا موسسه برای اشخاص حقوقی

 

پاکت ج(قیمت پیشنهادی )

حاوی فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی که به صورت سربسته ارائه می شود و قیمت پیشنهادی با حروف وبدون قلم خوردگی در ان قید شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 6

تقاضا نامه (روش  واگذاری  اجاره )

 

الف) مشخصات متقاضی (شخص حقوقی):

نام شرکت یا موسسه:

مرجع صدور مجور فعالیت :

شماره ثبت :

تاریخ ثبت:

 

موضوع فعالیت :

مدت فعالیت:

نوع موسسه:

به نمایندگی آقای/خانم ( با مشخصات ذیل بخش  ب):

نشانی موسسه یا شرکت :

کد پستی:

تلفن:

پست الکترونیک:

 

ب) مشخصات متقاضی (شخصی حقیقی):

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره ملی:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

تاریخ و محل تولد:

تابعیت:

دین و مذهب:

جنسیت:

وضعیت تاهل:

وضعیت خدمت وظیفه:

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

 

نوع ایثارگری:

شغل فعلی :

پست الکترونیکی:

 

نشانی محل کار:

نشانی محل سکونت :

کد پستی :

تلفن :

شماره همراه:

ج) سوابق تجربی متقاضی( شخص حقیقی یا حقوقی):

لطفا شرح مختصری از سوابق تجربی، توانمندی ها و ظرفیت ها ی نیروی انسانی  و مالی خود را در رابطه با موضع تقاضا نوشته و تصویر اسناد مربوطه را ضمیمه نمایید.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

مهر وامضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             قوانين و مقررات معاملات دولتی

 

 

بسمه تعالی

ضمانت نامه انجام تعهدات

(کاربرگ شماره دو)

 

نظر به  اینکه نام متقاضی  با شناسه حقیقی / حقوقی  *** به نشانی  *** کدپستی ***  به نام ضامن  اطلاع داده است  قصد انعقاد  قرارداد موضوع قرارداد که موضوع ارجاع کار  در پایگاه اطلاع رسانی   مناقصات /معاملات درج شده  را با نام کارفرما/ ذینفع  دارد از نام متقاضی در مقابل نام کارفرما / ذینفع  برای  مبلغ *** ریال / ارز  به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد  یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که نام کارفرما / ذینفع کتبا و قبل از انقضای  سر رسید این ضمانتنامه به نام ضامن  اطلاع دهد که  نام متقاضی از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان *** ریال / ارز هر مبلغی را که نام کارفرما/ ذینفع  مطالبه کند به محض دریافت اولین متقاضی کتبی واصله از سوی  نام کارفرما/ ذینفعبا تائید  وزیر یا بالاترین  مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی  به صدر اظهارنامه یا اقدامی  از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف وجه  یا حواله کرد  نام کارفرما/ ذینفعبپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه  تا اخر وقت اداری  روز *** است و بنا به درخواست کتبی واصله  . قبل از پایان  وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل  تمدید می باشد و در صورتی که نام ضامن  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا  نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم  نسازد  ونتواند نام ضامنرا حضار به تمدید نماید . متعهد است  بدون آنکه  احتیاجی به  مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد  نام کارفرما/ ذینفعپرداخت کند.

در صورت ضبت ضمانت نامه موضوع به اطلاع  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاهدان   قیمت اجاره پیشنهادی متقاضی

قیمت اجاره پیشنهادی برای سال(ریال)

شماره حساب واریز سپرده

مبلغ سپرده(ریال)

قیمت اجاره تعیین شده توسط کارشناسان برای یک ماه (ریال)

نام و نشانی مجتمع فرهنگی و هنری

ردیف

 

2172612601005نزد بانک ملی مرکزی به نام بانک دریافت وجوه سپرده

24000000

40000000

سالن نمایش سینما اشراق به نشانی :زاهدان خیابان خرمشهر  مجتمع فرهنگی وهنری به ظرفیت 180 صندلی ومتراژزیربنای 380متر مربع

 

1

 

مبلغ/مبالغ فوق ،بدون قلم خوردگی و با صحت و سلامت کامل توسط اینجانب..............................فرزند....................به شماره شناسنامه ...................... صادره از ..............به کد ملی ....................... و نشانی ................................................................................... و تلـفـن .................... درج گردیده و مورد تایید است.

 

 

                تاریخ/امضا ، مهر و اثر انگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قیمت اجاره پیشنهادی متقاضی  زابل

قیمت اجاره پیشنهادی برای سال(ریال)

شماره حساب واریز سپرده

مبلغ سپرده(ریال)

قیمت اجاره تعیین شده توسط کارشناسان برای یک ماه  (ریال)

نام و نشانی مجتمع فرهنگی و هنری

ردیف

 

2172612601005نزد بانک ملی مرکزی به نام بانک دریافت وجوه سپرده

12000000

20000000

سالن نمایش سینمای مجتمع فرهنگی وهنری زابل به ظرفیت 265 صندلی و به نشانی: خیابان طالقانی فلکه دانشگاه آزاد جاده بنجار ومتراژزیربنای 480متر مربع

 

1

 

مبلغ/مبالغ فوق ،بدون قلم خوردگی و با صحت و سلامت کامل توسط اینجانب..............................فرزند....................به شماره شناسنامه ...................... صادره از ..............به کد ملی ....................... و نشانی ................................................................................... و تلـفـن .................... درج گردیده و مورد تایید است.

 

 

                تاریخ/امضا ،مهر و اثر انگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چابهار  قیمت اجاره پیشنهادی متقاضی

قیمت اجاره پیشنهادی برای یک سال (ریال)

شماره حساب واریز سپرده

مبلغ سپرده(ریال)

قیمت اجاره تعیین شده توسط کارشناسان برای یکماه  (ریال)

نام و نشانی مجتمع فرهنگی و هنری

ردیف

 

2172612601005نزد بانک ملی مرکزی به نام بانک دریافت وجوه سپرده

9000000

 

15000000

سالن نمایش سینمای مجتمع فرهنگی وهنری چابهاربه ظرفیت 280 صندلی وبه نشانی : گلشهر بلوار علی بن ابیطالب جنب کتابخانه عمومی ومتراژزیربنای 480متر مربع  

 

1

 

مبلغ/مبالغ فوق ،بدون قلم خوردگی و با صحت و سلامت کامل توسط اینجانب..............................فرزند....................به شماره شناسنامه ...................... صادره از ..............به کد ملی ....................... و نشانی ................................................................................... و تلـفـن .................... درج گردیده و مورد تایید است.

 

 

                تاریخ/امضا،مهر و اثر انگشت