مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

    اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان در نظر دارد بهسازی مجتمع های فرهنگی وهنری شهرستان های خاش،ایرانشهر،نیکشهر وچابهار را از طریق برگزاری چهار فقره مناقصه به صورت جداگانه به شرکت های واجدالشرایط واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه:بهسازی مجتمع های فرهنگی وهنری

2-شرح مختصری از مشخصات ومقادیر کار:دکوراسیون وسیستم صوت،نور،صندلی،نورپردازی،نوراختصاصی و....

3-مدت اجرای کار:سه ماه(3)تقویم شمسی

4-محل اجرای کار: شهرستان خاش،ایرانشهر،نیکشهر وچابهار

5-تاریخ ومحل تهیه اسناد مناقصه:از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز از 6/2/94لغایت پایان وقت اداری 10/2/94 به آدرس :زاهدان-بلوارخرمشهر-اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان-طبقه همکف دبیرخانه اداره کل

6-مهلت ومحل تحویل اسناد پیشنهاد قیمت از تاریخ 13/2/94لغایت پایان وقت اداری 22/2/94می باشد

7-بازگشایی پاکت درتاریخ23/2/94ساعت 9صبح شهرستان چابهار ساعت 9:30شهرستان خاش،ساعت 10صبح شهرستان نیکشهروساعت 10:30شهرستان ایرانشهر می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول:6/2/94

تاریخ انتشارنوبت دوم:7/2/94

خ ش:6/2/94

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان