مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای تکمیل فرم

راهنمای تکمیل فرم ها

بنام خدا

فرایند تکمیل فرم های موجود در سایت:

الف: فرم های مربوط به مجوزها

1- فرم الکترونیکی را تکمیل نمایید(این فرم برای همه مجوزها الزامیست) لینک فرم    

2- به منوی راهنمای مجوزها مراجعه کرده و از مدارک و شرایط مورد نیاز اخذ مجوز آگاهی پیدا کنید. کلیک کنید     

3- به منوی دانلود مدارک و فرم ها مراجعه نموده و ضمن دستیبابی به اساسنامه ها ، نسبت به دریافت فرم ها و تکمیل انها اقدام نمایید. و انرا به واحد مربوطه حضورا تحویل دهید. (بزودی امکان ارائه خدمات غیر حضوری تعریف می شود) کلیک کنید    

ب:فرم های ثبت نام هنرمندان   

1- در منوی "فرم ها" واقع در سمت راست سایت مراجعه نموده و روی فرم مورد نظر کلیک نموده و فیلدها را با دقت کامل نمایید. کلیک کنید