مجوزهای فرهنگی وهنریسئوالات متداول

سئوالات متداول

1-چه شرایط و مدارکی برای دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی برای بخش خصوصی و دولتی مورد نیاز است؟

2- چگونه میتوان پروانه فیلمسازی برای ساخت فیلم های سینمایی دریافت کرد؟

3- برای دریافت مجوز تاسیس فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی و ویدیویی(ویدیو کلوپ) چه شرایط و مدارکی مورد نیاز است؟

4-از چه طریقی میتوان مجوز اجرای نمایش دریافت کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

5-چگونه میتوان برای دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری اقدام کرد؟

6-از چه طریقی میتوان برای انتشار آثار صوتی درخواست مجوز کرد و چه شرایطی مورد نیاز است؟

7-چگونه میتوان مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و تبلیغاتی دریافت کرد ؟

8-مدارک و شرایط لازم برای تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد چیست ؟

9-برای برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از چه طریقی میتوان اقدام کرد و مدارک مورد نیاز آن چیست؟

10-برای تاسیس موسسه فرهنگی از چه طریقی میتوان اقدام کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

11-چه افرادی(حقیقی و حقوقی) می توانند پروانه نشر بگیرند و چه شرایطی باید داشته باشند؟

12-به چه صورت میتوان مجوز ورود کتاب به کشور و خروج کتاب از کشور دریافت کرد؟

13-برای تاسیس چاپخانه و حرف وابسته چه شرایط و مدارکی مورد نیاز است؟

14-طریقه دریافت مجوز چاپ کتاب به چه صورت است؟

15-برای گرفتن مجوز چاپ آگهی های اشخاص حسب مقررات ثبتی و قضایی از چه طریقی می توان اقدام کرد؟

16-مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی را چگونه می توان دریافت کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

17-چگونه می توان روادید مطبوعاتی برای نمایندگان رسانه های خارجی دریافت کرد؟

18-چگونه می توان مجوز انتشار نشریه دریافت کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

19-برای گرفتن مجوز تاسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی از چه طریقی می توان اقدام کرد؟