مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهامجوز تأسیس موسسة تولید فیلمهای سینمایی

مجوز تأسیس موسسة تولید فیلمهای سینمایی

شرایط صدور مجوز:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. مهجور نبودن وعدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

3. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و برخورداری از حسن شهرت

4. انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

5. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

6. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مرجع ذیربط

7. دارا بودن 27 سال سن

8. صلاحیت علمی یا تخصصی یا تجارب کافی با موضوع فعالیت

9. داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارتخانه

توضیح:

جهت تمدید مجوز ،ارائه گزارش عملکرد دوره توسط متقاضی ،الزامی است

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1. تصویر شناسنامه-از تمام صفحات- یک نسخه

3× 2. چهار قطعه عکس جدید 4

3. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم

4. تصویر آخرین مدرک تحصیلص یا معادل آن-مدرک کارشناسی یا بالاتر-

5. تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی

6. تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس

7. اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه در 3

نسخه

مدارک تکمیلی:

1. گواهی عدم اعتیاد

2. گواهی عدم سوء پیشینه

تلفن تماس:0541-2430053