مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع‌های فرهنگی ـ سینمایی و هنری

راهنمای دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع‌های فرهنگی ـ سینمایی و هنری

1- تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند 2 آئین نامه
سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آن‌ها

2- کروکی و نقشه 2000/1 (یک دوهزارم) زمین مذکور و ممهور به مهر شهرداری منطقه مربوطه

3- نامه شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی منطقه مبنی بر تعیین نوع کاربری زمین مورد نظر

4- تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی

5- تعهدنامه کتبی متقاضی همراه با نقشه یادشده مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین مذکور

6- تکمیل 3 برگ پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد

7- تحویل طرح توجیهی ساخت سینما

8- تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی احداث سینما

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 

زمان گردش کار : 2 ماه و نیم

 

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 246