پروانه ساخت فیلم سینمایی

شرایط خاص برای صدور مجوز: تهیه کننده فیلم سینمایی 35 لازم است حرفه ای

بوده و در اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران تشکیل پرونده بدهد.

1. کارگردان اول و تهیه کننده اول هم زمان نمی توانند پروانه ساخت 35 دریافت

کنند

2. تهیه کننده و کارگردان ابتدا در اتحادیه درخواست وتشکیل پرونده داده و پس

از بررسی اولیه در اتحادیه، به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای

ارسال می گردد

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1. فرم پر شده درخواست ساخت فیلم

2. تعداد 2 نسخه از فیلم نامه کامل

3. تعداد 8 نسخه خلاصه طرح سه صفحه ای

4. اصل ثبت بانک فیلم نامه

5. نمونه کار برای کارگردان اول

6. رزومه کاری برای کارگردان اول

7. تشکیل پرونده در اتحادیه ومعرفی نامه از اتحادیه تهیه کنندگان سینمایی

8. رزومه کاری و سوابق برای تهیه کننده اول

9. مشاور از کارگردان حرفه ای برای کارگردان اول

تلفن تماس:2430053-0541