صدور مجوز پروانة نشر

شرایط متقاضی برای صدور مجوز:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. مهجور نبودن وعدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

3. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

4. انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

5. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

6. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مرجع ذیربط

7. دارا بودن 25 سال برای افراد متاهل و 27 سال سن برای افراد مجرد

8. صلاحیت علمی یا تخصصی یا تجارب کافی با موضوع فعالیت

9. داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارتخانه

مدارک لازم برای صدور مجوز:

3× 1. شش قطعه عکس جدید 4

2. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

3. اصل و تصویر گواهی نامه پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

4. اصل و تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن

5. تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی

6. تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس انتشارات

7. تذکر : برای افراد حقوقی، علاوه بر مدارک فوق، تصویر اساسنامه شرکت منضم

به گواهی ثبت روزنامه رسمی و صورتجلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه نیز

الزامی است

مدارک تکمیلی:

1. گواهی عدم سوءپیشینه

2. گواهی عدم اعتیاد

تلفن تماس:2449928-30-0541

داخلی:205