مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز انتشار نشریه الکترونیکی

راهنمای دریافت مجوز انتشار نشریه الکترونیکی

1- ارائه تقاضای کتبی

2- 7 قطعه عکس 4*3

3- تصویر برابر با اصل مدرک کارشناسی یا بالاتر

4- سه نسخه تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی

5- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

6- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد

7- ارائه گواهی سابقه کار مطبوعاتی در صورت دارابودن

8- متأهل و داشتن 25 سال تمام 

زمان گردش کار : 2ماه 

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 259