مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز اجرای کنسرت موسیقی

راهنمای دریافت مجوز اجرای کنسرت موسیقی

1- ارائه درخواست کتبی توسط سرپرست گروه با ذکر مکان اجراء

2- سه حلقه لوح فشرده یا نوار کاست از اجرای گروه با کیفیت مطلوب

3- سه نسخه از اشعار تایپ شده با ذکر نام شاعر که به تصویب شورای شعر استان رسیده باشد

4- عکس دسته جمعی از گروه با سازهای مربوطه.

5- تکمیل فرم بانک اطلاعات موسیقیدانان کشور توسط تمامی اعضای گروه

6- موافقت کتبی از مکان اجرا پس از اخذ نتیجه  

زمان گردش کار : 2 هفته

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30تلفن

داخلی : 251