مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز کارت خبرنگاری

راهنمای دریافت مجوز کارت خبرنگاری

1- ارائه تقاضانامه کتبی

2- تکمیل فرم‌های مربوطه

3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4- تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی

5- 4 قطعه عکس 4*3

6- ارائه گواهی سابقه کار در زمینه خبرنگاری

7- ارائه گواهی آموزشی در صورت گذراندن دوره مذکور

8- ارائه گواهی سابقه کار در صورت داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه خبری

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 

زمان گردش کار : یک هفته

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 259