مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت صدور مجوز برگزاری دوره‌های مهارت آموزی کار دانش

راهنمای دریافت صدور مجوز برگزاری دوره‌های مهارت آموزی کار دانش

 

1-  مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه آزاد سینمایی و سمعی و بصری

2- ارائه معرفی نامه از ادارات یا سازمان آموزش و پرورش استان در مورد هنرستان های دولتی یا غیرانتفاعی

3- تصویر اساسنامه موسسات فرهنگی – هنری که به تأیید دبیرخانه هیأت مراکز فرهنگی رسیده باشد.

4 تصویر - تصویر مجوزی که دبیرخانه هیأت رسیدگی به مراکز فرهنگی برای فعالیت موسسات فرهنگی صادر کرده است به انضمام تصویر آگهی  ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی

5- ارائه برگ تکمیل شده مشاهده و امکان سنجی مکان مورد نظر که مسئول آموزش اداره کل در هنگام بازدید از محل تنظیم نموده است

6- ارائه تصویر مجوز تأسیس هنرستان های غیر انتفاعی

7- ارائه برگ تکمیل شده درخواست توسعه و راه اندازی رشته های مهارت آموزی کار و دانش

8- ارائه تعهدنامه مجریان دوره های مهارت آموزی کار و دانش

9- ارائه تصویر مدرک لیسانس با گرایش مدیریت جهت مدیر واحد آموزش

10-ارائه تصویر لیسانس مرتبط با 5 سال سابقه تدریس جهت مدرسان

11-ارائه برگ مشخصات مدرسان

12-ارائه تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت مکان آموزشگاه

 

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 220