مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی

راهنمای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی

الف) اقدامات متقاضی :

 ارائه مدارک ذیل به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه .

1- درخواست کتبی متقاضی با ذکر مبلغ مورد نیاز و شرح کلی تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز .

2- ارائه طرح توجیهی ، فنی و اقتصادی (شایان ذکر است راهنمای طرح توجیهی را می توان از ادارات فرهنگ و  ارشاد شهرستانها دریافت نمود و باتوجه به مفاد آن نسبت به تهیه طرح توجیهی بنگاه آقتصادی مورد نظر بصورت تایپ شده اقدام کرد ) .

3- تکمیل یک برگ فرم مشخصات طرح های موضوع استفاده از تسهیلات بانکی ممهور به مهر و امضای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه .

4- تکمیل دوبرگ کاربرگ درخواست استفاده از تسهیلات گسترش بنگاه های کوجک اقتصادی زودبازده و کارآفرین استان سیستان وبلوچستان . بدیهی است متقاضی حقیقی یا حقوقی کاربرگ مربوط به خود را می بایست تکمیل نمایید.

ب ) اقدامات اداره شهرستان :

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ضمن دریافت مدارک از متقاضی اقدامات ذیل را انجام خواهد داد.

1-   بازدیدکارشناس اداره مربوطه از محل فعالیت بنکاه اقتصادی جهت بررسی امکانات موجود متقاضی وتشخیص نیاز یا عدم نیاز به امکانات و تجهیزات جدید ( جهت طرح های توسعه ای) .

 بدیهی است ( طرح های جدید ) و افتتاح نشده ، نیاز به بازدید ندارند ولی می بایست دارای پروانه فعالیت و یا موافقت نامه اصولی تاسیس باشند.

2- بررسی توانایی و استعداد متقاضی در جهت توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری  و تجهیز امکانات مورد نیاز .

3- بررسی توانایی توسعه اقتصادی متقاضی پس از خرید امکانات مورد نیاز و توانایی پرداخت به موقع اقساط بانکی

4- بررسی عدم سوء سابقه های اقتصادی و فردی .

5- ارسال کلیه مدارک و نتایج حاصله به اداره کل جهت کارشناسی و تصمیم نهایی .

ج ) اقدامات اداره کل :

1- بررسی کلی طرح از نظر امکانات و تجهیزات مورد نیاز توسط اداره ستادی مربوطه.

 2-  بررسی طرح توجیهی و تکمیل بودن مدارک توسط کارشناس امور اشتغال و تسهیلات .

 3- ارسال نامه به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ( اداره کل کارو اموراجتماعی سیستان وبلوچستان ) جهت بررسی و اظهار نظر نهایی .

  4- ارسال رونوشت نامه به اداره شهرستان مربوطه جهت اطلاع و هماهنگی با فرمانداری شهرستان به منظور دفاع از طرح در جلسه کارگروه اشتغال استان .

 

 

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

 داخلی:232