عنوان خدمات

مجوز تکثیر نرم افزار

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021310102

 شناسه خدمت  17021310102  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز تکثیر

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
٢. مجوز موسسه نشر دیجیتال
٣.تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
٤. تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی -

قوانین و مقررات بالادستی

شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ ١٣٨٣/٤/٢٤ و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی آن مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://login.saramad.ir