میزخدمت الکترونیکیحوزه رسانه های دیجیتالمجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

عنوان خدمات

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
١.اساسنامه شرکت
٢. روزنامه رسمی و آگهی های تغییرات
٣.تقاضانامه ممهور به مهر شرکت در سربرگ رسمی شرکت
٤.معرفی رسمی مدیر مسوول موسسه از طرف شرکت
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری

قوانین و مقررات بالادستی

رایانه ای (مصوب دهم دی ماه ١٣٧٩) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ ١٣٨٣/٤/٢٤ و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی آن مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی