میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

عنوان خدمات

مجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.  نامه درخواست با مهر و امضای متقاضی
٢. دو نسخه رنگی طرح تبلیغاتی در کاغذبا مهر و امضای متقاضی
٣.  ارایه طرح تاییدشده توسط دفتر همکاریهای سمعی وبصری ونمایش خانگی ویا اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای در معاونت امور سینمایی برحسب مورد

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و دستورالعمل اجرایی "تبلیغات شهری-محیطی-و مواد ١٠-١٥ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی" -مصوب مورخ ٨٥,٣.١٧ جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور- و دستورالعمل اجرایی "نحوه صدور و انتشار برگه های تبلیغاتی یا آگهی نامه توسط کانون های آگهی و تبلیغاتی" -مصوب مورخ ٨٢.٥.١٢ کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور-)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری