میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییصدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

عنوان خدمات

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.
درخواست کتبی متقاضی
٢.
تصویر سند زمین مورد نظر - در صورت داشتن ملک-
٣.
کروکی و نقشه مقیاس ١,٢٠٠٠ زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه
٤.
تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی و کارت ملی
٥.
فرم تکمیل شده پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد
٦.
طرح توجیهی ساخت سینما

قوانین و مقررات بالادستی

)بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره ٧/٦١١٢٠ مورخ ١٣٤٥/٩/٨ و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های ١٦ میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ ١٣٦٩/٠٩/٠٩ مصوبه وزارت ارشاد(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری