میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز خروج فیلم از کشور

عنوان خدمات

مجوز خروج فیلم از کشور

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021287107
 شناسه خدمت  17021287107  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  واردات و صادرات محصولات فرهنگی و هنری

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.  درخواست کتبی
٢.  فرم تکمیل شده خروج فیلم
٣.  پروانه نمایش
٤.  رضایت نامه کلیه مالکین قید شده در پروانه مالکیت
٥.  ارائه کپی فیلم ٣٥ میلیمتری

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوب هیئت وزیران شماره ١٥٥٧٠ /ت ٢٨٨٦٠/ه مورخ ١٣٨٢/٤/١١)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری