میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره

عنوان خدمات

مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.
درخواست کتبی متقاضی و تاییدیه از بالاترین مقام سازمان به عنوان مسئول و
ناظر

قوانین و مقررات بالادستی

(قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ١٣٧٣/١١/٢٣ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیئت وزیران به شماره ٤٩٩/ت/١٤٩٠٦ه مورخ ١٣٧٤/١/٢١)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری