میزخدمت الکترونیکیحوزه قرآنیبرگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم

عنوان خدمات

برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G٢C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور با موضوع آئین نامه ستاد عالی مسابقات قرآنی کشور به شماره ٤١٢٤-٧٥/م مورخ ٩/٧/٧٥
ماده ٥ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با موضوع توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه جلسه ٦٣٤ شورای عالی انقلاب فرهنگ

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)