میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

عنوان خدمات

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021287104
  شناسه خدمت  17021287104  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٢. ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
٣. ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ
٤.  ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
٥. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت متبوع و بند١و٢و٣ مقررات صادرات و واردات سال ١٣٨٤و مصوبه شماره ٣٤/ت٢٥٧٤٧ه هیات وزیران مورخ ١٣٨١/٠٢/٠١ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری