میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

عنوان خدمات

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021291106
 شناسه خدمت  17021291106  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   مجوز طرح تبلیغاتی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. چهار نسخه رنگی طرح تبلیغاتی در کاغذبا مهر و امضای مدیر عامل شرکت
٢.  آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی برحسب مورد
٣.  مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه برحسب مورد
٤. معرفی مجری تبلیغاتی شرکت که از اداره کل ارشاد استان مجوز تبلیغات دریافت کرده باشد
٥.  مجوز ثبت نمایندگی در مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تبلیغاتی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شو

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و دستورالعمل اجرایی "تبلیغات شهری-محیطی-و مواد ١٠-١٥ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی" -مصوب مورخ ٨٥,٣.١٧ جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور٢-و دستورالعمل اجرایی "نحوه صدور و انتشار برگه های تبلیغاتی یا آگهی نامه توسط کانون های آگهی و تبلیغاتی" -مصوب مورخ ٨٢.٥.١٢ کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری