میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژة نمایندگان رسانه های خارجی

عنوان خدمات

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژة نمایندگان رسانه های خارجی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ورود ﻳﺎ ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﺮﻓﻪ ای ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺒﺮی از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ
٢.  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ،ﻣﺪل ،ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﻴﺰات وارده ﻳﺎ ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج

قوانین و مقررات بالادستی

(بند١٥ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و مصوبه شماره ٤٨٦٢٠/ت٥٢٥ مورخ ١٣٦٨/٥/٤ هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری