میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

عنوان خدمات

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

 http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021289102

 شناسه خدمت  17021289102  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
١.  نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای صاحب جواز کسب
٢. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذممهور به مهر و امضای صاحب جوازکسب
٣. تصویر جواز کسب یا معرفی نامه از اتحادیه مربوطه مبنی بر بدون اشکال بودن نصب تابلو
٤. مجوز از طرف شرکت و یا نمایندگی مربوطه در مورد واحدهای صنفی که درتابلوی آنها نام و نشان تجاری شرکت های داخلی یا خارجی درج می شود
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
١. نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای مدیرعامل شرکت
٢. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذبا مهر و امضای مدیر عامل شرکت
٣. آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
٤. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه
٥. مجوز ثبت نمایندگی در وزارت بازرگانی و سایر مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تابلوی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شود

قوانین و مقررات بالادستی

(قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه -مصوب مورخ ١٣٥٨,٩.١٤ مجلس شورای اسلامی- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب مورخ ٧٨.٢.١٩ هیات وزیران- و دستورالعمل اجرایی ذیربط-مصوب مورخ ٨٢.٤.١ کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور-)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://emojavez.ir/ssaksite/main.do