میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

عنوان خدمات

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021291102
 شناسه خدمت  17021291102  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبدا با امضای
صاحب امتیاز
٢. پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی
٣.  معرفی نامه از اداره مقصد برای صحت مجوز کانون

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانونهای تبلیغاتی- مصوبات جلسات ١٦ و ١٧ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری