میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

عنوان خدمات

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17031290105
 شناسه خدمت  17031290105  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺧﺒﺮی ﻣﺘﻀﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮی- ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ
٢. ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ-داﺋﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺺ-
٣. ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺳﻮاﺑﻖ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١. ﻧﻈﺮﻳﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
٢. ﻧﻈﺮ ﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ
٣. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری

قوانین و مقررات بالادستی

(بند١٥ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده ٢ مصوبه شماره ٤٨٦٢٠/ت٥٢٥ مورخ ١٣٦٨/٥/٤ هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها))

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری