میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

عنوان خدمات

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست با مهر و امضای مدیر عامل شرکت یا مدیر مسئول کانون
٢. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا کانون تبلیغاتی
٣. دونمونه پرسشنامه مورد عمل

قوانین و مقررات بالادستی

(قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری