عنوان خدمات

انتشار نشریه عمومی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021292100

 شناسه خدمت  17021292100  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک مورد نیاز مدیر مسئول و صاحب امتیاز حقیقی برای صدور مجوز:
١. اسکن عکس پرسنلی
٢. اسکن آخرین مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی
٣. اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
٤.  اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت - برای آقایان
٥.  فرم پرسش نامه تکمیل شده الکترونیکی
مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:
١. اسکن اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار
نشریه اشاره شده باشد
٢. اسکن مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب ، تشکل های صنفی ،
انجمن ها و غیره
٣.  اسکن آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی
٤. نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیر
مسئول نشریه
٥. اسکن مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی
مدارک تکمیلی:
١.  اسکن گواهی عدم سوء پیشینه جدید
متقاضیان تهران و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به آدرس سامانه الکترونیکی درخواست نشریه مراجعه نمایند. (emojavez.ir/paiasite)

قوانین و مقررات بالادستی

(فصل ٥ قانون مطبوعات مصوب مورخ ٦٤/١٢/٢٢ و اصلاحیه های بعدی - مورخ سالهای ٦٥، ٨٤، ٧٩، ٧٧ و فصل ٢  آیین نامه قانون مطبوعات)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه http://www.e-rasaneh.ir/