میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز انتشار نشریه داخلی

عنوان خدمات

مجوز انتشار نشریه داخلی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021292101

 شناسه خدمت  17021292101  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   انتشار نشریه داخلی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

)افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک مورد نیاز مدیر مسئول برای صدور مجوز:
  ,١
دوقطعه عکس پرسنلی سال جاری پشت نویسی شده و همانند
  ,٢
اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
٣
. تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
٤
. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت - برای آقایان
٥
. فرم پرسش نامه تکمیل شده
مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:
١
. تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی
  ,٢
تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، تشکل های صنفی،
انجمن ها و غیره
  ,٣
تصویر آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی
٤
. نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیر
مسئول نشریه
  ,٥
مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی
مدارک تکمیلی:
  ,١
اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای مدیر مسئول

قوانین و مقررات بالادستی

)فصل ٥ قانون مطبوعات مصوب مورخ ٦٤/١٢/٢٢ و اصلاحیه های بعدی - مورخ سالهای ٦٥، ٨٤، ٧٩، ٧٧ و فصل ٢ آیین نامه قانون مطبوعات(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://www.e-rasaneh.ir/