میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

عنوان خدمات

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/press

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن
٢. دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ
٣. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ و ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن
٤. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ
٥. ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﺆ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٢. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد

قوانین و مقررات بالادستی

(بند١٥ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و مصوبه شماره ٤٨٦٢٠/ت٥٢٥ مورخ ١٣٦٨/٥/٤ هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها ))

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی