میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

عنوان خدمات

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021291103
 شناسه خدمت  17021291103  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با امضای صاحب
امتیاز
٢. پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی
٣.  سابقه فعالیت هر دوکانون

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانونهای تبلیغاتی- مصوبات جلسات ١٦ و ١٧ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری