میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

عنوان خدمات

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021291100
 شناسه خدمت  17021291100  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ )وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل
٢.  ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٣.  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٤. ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(درﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٥. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٦. اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل در اﻣﻮرﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ وﻏﻴﺮه
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١.  ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٢. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد
٣.  ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﺎﻛﻦ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قاون اهداف و وظایف وزارت و بند ٣ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری