میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

عنوان خدمات

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

 

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021292102

 شناسه خدمت  17021292102  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  انتشارات دولتی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست از سوی بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده با مهر و
امضا ء
٢. تکمیل فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات- فرم الف - یا فرم ارزیابی ضرورت
انتشار سایر آثار چاپی- فرم ب- بر حسب مورد به همراه مهر و امضاء بالاترین
مقام مسئول دستگاه درخواست کننده

قوانین و مقررات بالادستی

(ماده ١ و ١٦ آیین نامه چاپ وصحافی مطبوعات دولتی(مطابق اعلام معاونت))

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://www.e-rasaneh.ir/