میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

عنوان خدمات

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست از سوی بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده با مهر و
امضا ء
٢. تکمیل فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات- فرم الف - یا فرم ارزیابی ضرورت
انتشار سایر آثار چاپی- فرم ب- بر حسب مورد به همراه مهر و امضاء بالاترین
مقام مسئول دستگاه درخواست کننده

قوانین و مقررات بالادستی

(ماده ١ و ١٦ آیین نامه چاپ وصحافی مطبوعات دولتی(مطابق اعلام معاونت))

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی