میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

عنوان خدمات

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها(

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست مدیرعامل یا مدیر مسؤول
٢. فهرست برنامه های آموزشی با مهر و امضای مدیر عامل یا مدیر مسؤول برای
برگزاری دوره های آموزشی
٣. مجوز از سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاه
٤. تصویر مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی یا موسسه فرهنگی وهنری
مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست مدیرعامل یا مدیر مسؤول
٢. فهرست برنامه های آموزشی با مهر و امضای مدیر عامل یا مدیر مسؤول برای
برگزاری دوره های آموزشی
٣.
مجوز از سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاه
٤.
تصویر مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی یا موسسه فرهنگی وهنری

قوانین و مقررات بالادستی

)بندهای ٢١و٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبصره ٢ ماده ٤ مصوبه "سیاست ها، وظایف، و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزشگاههای آزاد کشور" مورخ ١٣٨٠,٥.٢٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری