میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

عنوان خدمات

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

لینک سامانه ملی خدمات دولت 

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17031290106

 شناسه خدمت  17031290106  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰی .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
رﺳﺎﻧﻪ درﻛﺸﻮر
٢. ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
٣. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎری
٤.  ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٢.  ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد

قوانین و مقررات بالادستی

(بند١٥ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده ٢ مصوبه شماره ٤٨٦٢٠/ت٥٢٥ مورخ ١٣٦٨/٥/٤ هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها ))

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://culture.farhang.gov.ir/press