میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

عنوان خدمات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. شش قطعه عکس ٣x٤
٢. رونوشت تمام صفحات شناسنامه
٣. رونوشت آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های روزنامه نگاری وگرافیک
مطبوعاتی
٤. کارت پایان خدمت ویک رونوشت از آن- برای آقایان
٥. ارائه مدارک ،تصاویر یا مستندات از تجارب وسوابق کار حرفه ای متقاضی
مدارک لازم متقاضی- موسسه:
١. تصویر مجوز فعالیت موسسه
٢. تصویر ثبت روزنامه رسمی و تغییرات آن
٣. تصویر اساسنامه
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه
٢. گواهی عدم اعتیاد
٣. گواهی اماکن

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٧و٢٢ ماده٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده ١٠مصوبه ٤٨٣ مورخ ٨٠/٥/٢٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل ضوابط صدور پروانه فعالیت و نظارت بر آموزشگاه های آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ ٨٣/١٢/٢٥ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری