میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان

عنوان خدمات

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تکمیل فرم درخواست اجرای دوره های آموزشی علمی - کاربردی ویژه
متقاضیان جدید
٢. فرم مشخصات مدرس دوره های علمی -کاربردی مرتبط با دوره های
درخواستی- به ازاء هر رشته درخواستی سه استاد معرفی می گردد-

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٣٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه صدور مجوزدوره های علمی -کاربردی مصوب مورخه ٨٥/١٢/١٢ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری