میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ٥٠٠

عنوان خدمات

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ٥٠٠ نفر

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم: درخواست از طرف مدیر سالن به همراه تقاضانامه خواننده با ذکر
مشخصات ذیل در نامه:
١.نام خواننده
٢. نام و شماره مجوز و نمونه آلبوم
٣.مکان ، تاریخ ، ساعت و تعداد اجرا
٤. ظرفیت سالن

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری