میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ٥٠٠

عنوان خدمات

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ٥٠٠ نفر

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021303103
 شناسه خدمت  17021303103  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم: درخواست از طرف مدیر سالن به همراه تقاضانامه خواننده با ذکر
مشخصات ذیل در نامه:
١.نام خواننده
٢. نام و شماره مجوز و نمونه آلبوم
٣.مکان ، تاریخ ، ساعت و تعداد اجرا
٤. ظرفیت سالن

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری