میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

عنوان خدمات

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

لینک سامانه ملی خدمات دولت
http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021287108
 شناسه خدمت  17021287108  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   صادرات و واردات محصولات فرهنگی و هنری

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.استعلام کتبی گمرک
٢.تصویر اثر مربوطه
٣. در صورت عدم تشخیص کارشناسان گمرک به مرکز هنرهای تجسمی ارجاع
می شود.

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و بند دال آیین نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوبه ١٥٥٧٠/ت ٢٨٨٦٠ ه هیات وزیران مورخ ١٣٨٢/٤/١١ )

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری