میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریپروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

عنوان خدمات

پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. تکمیل فرم ثبت نمایشنامه
٢. تکمیل فرم اجرای نمایش
٣.نامه درخواست مدیریت تماشاخانه
٤.سه نسخه از نمایشنامه
٥. موافقت کتبی نویسنده ،مترجم ،شاعر ،ناشر برحسب لزوم

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه ٤٦١ مورخه ١٣٧٩/٢/٦ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ١ ماده ٣ سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب ٧٨/١١/٢٦ همان شورا)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری