میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوزبرگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

عنوان خدمات

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

لینک سامانه ملی خدمات دولت
http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021284103
 شناسه خدمت  17021284103 لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست کتبی
٢.تحویل اساسنامه، تصویر روزنامه رسمی، پروانه تاسیس ،و آگهی ثبت
شرکتهای موسسه (برای متقاضیان حقوقی(
٣.ارائه گزارش عملکرد اقدامات قبلی در صورت وجود سابقه
طرح تفصیلی برنامه شامل:
١.هدف و معیارهای طرح
٢.، ذکر بین الملل ، کشوری، استانی یا محلی،(جشنواره های بین المللی نیاز به
اخذ مجوز از مراکز مربوطه دارند(
٣.اشخاص حقیقی و حقوقی، یاریگران طرح - اسپانسرها -، راه های تأمین هزینه
و بودجه بندی،
٤.تقویم اجرایی، روش های تبلیغاتی و سوابق فعالیت ،و مکان اجرا
٥. سوابق هنری و علمی شورای علمی و هنری

قوانین و مقررات بالادستی

فاقد قانون و مقررات جهت صدور مجوز

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری