میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

عنوان خدمات

مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051307000
  شناسه خدمت  18051307000  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   برگزاری دوره های آموزش استانداردهای مهارتی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.درخواست
٢. تصویر مجوز تاسیس مراکزمهارت آموزی-آموزشگاهها موسسات فرهنگی و
هنری بنیادها-
٣. تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی و هنری
٤.تصویر سند مالکیت یا اجاره
٥. تصویر آخرین روزنامه رسمی
٦. تصویر مجوز تاسیس برای هنرستانهای غیر دولتی
٧. معرفینامه از آموزش و پرورش برای هنرستانهای غیر دولتی
٨. تصویر مدرک تحصیلی مدیر مسئول آموزشگاه و مربیان و مدرسان

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه سیاستها، حدود و وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور شماره ١٧٩٩/دش تاریخ ١٣٨٠/٦/١٠ جلسه ٤٨٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٨٠/٥/٢٣و اصلاحیه مصوب جلسه ٥١٣ مورخه ١٣٨١/١٢/٢٠ همان شورا)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری