میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریصدور مجوز دفاترگرافیکی

عنوان خدمات

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

طبق فرمایش جناب قدسی چنین مجوزی وجود ندارد

قوانین و مقررات بالادستی

(فاقد استناد قانونی)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری