میزخدمت الکترونیکیحوزه فرهنگیورود محصولات فرهنگی

عنوان خدمات

ورود محصولات فرهنگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
٢.دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮوﻓﺮم
٣.ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ
٤.ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ وارد ﻛﻨﻨﺪه
٥.ﻛﭙﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات واردﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه
٦.اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ و اﺳﻢ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه
٧.ﻛﭙﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه- ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﻏﺬاﻳﻲ ،داروﻳﻲ ،آراﻳﺸﻲ
٨.ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه
٩.ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری